loading

Quản Lý Chi Đầu Tư Xdcb Trên Địa Bàn Huyện Mỹ Đức, Thành Phố Hà Nội

Quản lý chi đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4 1.1. Những vấn đề lý luận chung về chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi đầu tư XDCB NSNN 4 1.1.2. Nội dung chi đầu tư XDCB của NSNN 5 1.2. Lý luận chung về Quản lý chi đầu tư XDCB NSNN 7 1.2.1. Nguyên tắc quản lý, cấp phát vốn đầu tư XDCB NSNN 7 1.2.2. Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB của NSNN 10 1.2.3.1. Cấp phát tạm ứng và thu hồi tạm ứng 12 1.2.3.2. Cấp phát thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành 12 1.2.4. Quyết toán chi đầu tư XDCB của NSNN 14 1.2.4.1. Quyết toán thực hiện vốn đầu tư năm 14 1.2.4.2. Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHI ĐẦU TƯ XDCB VÀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  2.1.  Khái quát về điều kiện tự nhiên,  KT-XH của huyện Mỹ Đức và cơ cấu tổ chức của phòng tài chính – kế hoạch huyện Mỹ đức 16 2.1.1.  Điều kiện tự nhiên, tình hình KT-XH huyện Mỹ Đức 16 2.1.2. Cơ cấu, tổ chức của phòng tài chính – kế hoạch huyện Mỹ Đức 18 2.2. Thực trạng chi ĐTXDCB và quản lý chi ĐTXDCB NSNN huyện trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 2013-2015 20 2.2.1.  Thực trạng chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Mỹ Đức 20 2.2.2. Thực trạng quản lý chi đầu tư XDCB NSNN trên địa bàn huyện Mỹ Đức 23 2.2.2.1. Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB 24 2.2.2.2. Cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản 26 2.2.2.3. Thực trạng quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 34 2.3. Đánh giá chung về thực trạng chi ĐTXDCB và quản lý chi ĐTXDCB NSNN ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 41 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XDCB NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 44 3.1. Quan điểm, định hướng quản lý vốn đầu tư XDCB huyện Mỹ Đức 44 3.1.1. Quan điểm quản lý vốn đầu tư XDCB của huyện Mỹ Đức 44 3.1.2. Định hướng quản lý vốn đầu tư XDCB của địa bàn huyện Mỹ Đức 45 3.2. Các giải pháp quản lý vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Mỹ Đức trong thời gian tới 47 3.2.1. Đổi mới công tác lập kế hoạch 47 3.2.2. Quy định trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của từng cơ quan trong quản lý đầu tư XDCB 48 3.2.3. Nâng cao chất lượng, trình độ nguồn nhân lực quản lý vốn đầu tư XDCB 48 3.2.4. Nâng cao chất lượng luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình XDCB 49 3.2.5. Giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách cấp trên 50 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 51 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

Xem thêm:

 • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Tăng cường công tác quản lý của chi cục thuế Thành Phố Hải Dương
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm Toán Châu Á

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài          

Hoạt động đầu tư XDCB là một hoạt động đầu tư thiết yếu vì nó tạo ra tư liệu sản xuất cơ bản cho nền kinh tế xã hội. Nó tạo ra đường xá, nhà cửa phục vụ đời sống, tạo ra các công trình thủy lợi phục vụ nông lâm ngư nghiệp, tạo ra các nhà xưởng phục vụ hoạt động công nghiệp…Nói chung, ĐTXDCB tạo ra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phát triển kinh tế – xã hội.        Hàng năm Nhà nước dùng ngàn tỷ đồng đầu tư vào các ngành, các lĩnh vực xây dựng để góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Do vậy việc quản lý vốn đầu tư Xây dụng cơ bản sao cho một đồng vốn đầu tư được bỏ ra là có hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước là rất quan trọng.           Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cả nước, địa bàn huyện Mỹ đức, thành phố Hà nội cũng đã từng bước chuyển mình cùng với đất nước trên đà tiến tới một đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để phát triển Thủ đô xứng với vị trí là trái tim của cả nước, đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế…thì phải đảm bảo một sự phát triển đồng bộ ở tất cả các địa phương.           Nhận thức được điều đó, nhất là trong những năm tới, nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình XDCB nói chung và trên địa bàn huyện Mỹ Đức nói riêng ngày càng lớn, trong khi đó khả năng đáp ứng của Ngân sách là có hạn thì việc quản lý, sủ dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả, chống lãng phí, đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội rất quan tâm.          Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết nêu trên cùng với nhận thức của bản thân qua việc nghiên cứu thực tế tại phòng Tài chính – Kế hoạc huyện Mỹ Đức, tôi đã chọn đề tài: “Quản lý chi đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội’’. Thông qua việc phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB trên địa bàn một xã thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức để đưa ra một ý kiến nhận xét nhận xét và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện.

 • Muc đích và câu hỏi nghiên cứu

Trên cơ sở những vấn đề lý luận về công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại địa bàn huyện Mỹ Đức – Hà Nội, phân tích, làm rõ những mặt tích cực, hạn chế chủ yếu và xác định nguyên nhân gây ra hạn chế đó. Từ đó làm rõ câu hỏi: “Cần phải làm gì để giải quyết những hạn chế trong công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại địa bàn huyện Mỹ Đức – Hà nội’’, đề tài hy vọng sẽ đề xuất được những giải pháp thiết thực hơn để tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB tại địa bàn huyện trong thời gian tới.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Chi đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản
 • Phạm vi nghiên cứu đề tài:
 • Phạm vi về nội dụng: chủ yếu tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của công tác quản lý chi đầu tư XDCB.
 • Phạm vi về không gian: địa bàn huyện Mỹ Đức – thành phố Hà Nội.
 • Phạm vi về thời gian: giai đoạn 2013-2015
 • Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu là các số liệu, kết quả xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, thống kê; đồng thời kết hợp với tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương để giải quyết vấn đề đặt ra của đề tài.

 • Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về chi đầu tư XDCB và quản lý chi đầu tư XDCB ngân sách nhà nước. Chương 2: Thực trạng chi đầu tư XDCB và quản lý chi đầu tư XDCB NSNN trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi đầu tư XDCB NSNN trên địa bàn huyện Mỹ Đức. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Những vấn đề lý luận chung về chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN Khái niệm và đặc điểm chi đầu tư XDCB NSNN Xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản là những hoạt động với chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua hình thức xây dựng mới, mở rộng hiện đại hóa hoặc khôi phục tài sản cố định.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí