loading

Quản Lý Chi Nsnn Cho Giáo Dục Thcs Ở Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

CHƯƠNG 1. GIÁO DỤC THCS VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSNN CHO GIÁO DỤC THCS 5 1.1. Vai trò của giáo dục THCS đối với sự phát triển kinh tế- xã hội 5 1.1.1. Giáo dục THCS 5 1.1.2. Vai trò của giáo dục THCS đối với sự  phát triển kinh tế- xã hội 6 1.2. Chi thường xuyên cho giáo dục THCS 7 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm 7 1.2.2. Vai trò 9 1.2.3. Nội dung 10 1.3. Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 12 1.3.1. Khái niệm 12 1.3.2. Nguyên tắc quản lý 12 1.3.2.2. Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 13 1.3.3. Quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN 14 1.3.3.2. Chấp hành dự toán 16 1.3.3.3. Quyết toán 17 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC 19 2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 19 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội ở huyện Gia Lộc 19 2.1.3. Bộ máy chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 23 2.1.3.1. Phòng TC-KH 23 2.1.3.2. Phòng GD – ĐT 23 2.1.3.3. Các trường THCS 24 2.2. Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 24 2.2.1. Lập dự toán 25 2.2.2 Chấp hành dự toán 27 2.2.3. Quyết toán cho giáo dục THCS 41 2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 42 2.3.1. Những ưu điểm 42 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 43 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC 46 3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc đến năm 2020 46 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 48 3.2.1. Tăng cường quản lý chi NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc tại tất cả các khâu của chu trình NSNN 3.2.1.1. Khâu lập dự toán 48 3.2.1.2. Khâu chấp hành dự toán 49 3..2.1.3. Khâu quyết toán 50 3.2.2. Tăng cường thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị 51 3.2.3.Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý tài chính của đội ngũ cán bộ kế toán trong từng trường THCS 51 3.3. Các điều kiện thực hiện giải pháp trên 52 3.3.1. Nâng cao nhận thức về việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển 52 3.3.2. Thúc đẩy sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia phối hợp giữa các cấp, các ngành 53  

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
CQNN Cơ quan Nhà nước
GD – ĐT Giáo dục & Đào tạo
HĐND Hội đồng nhân dân
KT – XH Kinh tế – xã hội
NSTW Ngân sách Trung ương
NSNN Ngân sách Nhà nước
TC – KH Tài chính – Kế hoạch
THCS Trung học cơ sở
UBND Uỷ ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Quy mô phát triển giáo dục THCS huyện Gia Lộc giai đoạn 2012 – 2015 21 Bảng 2.2: Chất lượng giáo dục các trường THCS trong huyện 22 Gia Lộc giai đoạn 2012-2015 22 Bảng 2.3. Tình hình chi thường xuyên NSNN cho giáo dục huyện Gia Lộc giai đoạn 2013 – 2015 28 Bảng 2.4 : Chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS huyện Gia Lộc 29 giai đoạn 2013 – 2015 29 Bảng 2.5. Cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện 31 Gia Lộc giai đoạn 2013 – 2015 31 Bảng 2.6. Tình hình chi thanh toán cá nhân cho giáo dục THCS  ở huyện 33 Gia Lộc giai đoạn 2013 – 2015 33 Bảng 2.7. Tình hình chi nghiệp vụ chuyên môn cho giáo dục THCS  ở huyện Gia Lộc  giai đoạn 2013 – 2015 36 Bảng 2.8. Tình hình chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ cho giáo dục THCS huyện Gia Lộc  giai đoạn 2013 – 2015 39

 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Trong bối cảnh chung ấy ngành giáo dục có vai trò hết sức quan trọng. Mặt khác đất nước ta đang trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo đã được Đảng và nhà nước ta xác định là “ Quốc sách hàng đầu”, phát triển giáo dục đào tạo được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Xác định được tầm quan trọng của sự nghiệp GD – ĐT, trong những năm qua Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp GD – ĐT và có sự đầu tư thích đáng cho GD – ĐT nói chung cũng như giáo dục THCS nói riêng nhằm đảm bảo cho sự phát triển của ngành. Trong điều kiện nguồn NSNN còn hạn hẹp như hiện nay, cùng với đó là nhu cầu chi ngày càng tăng thì việc quản lý các khoản chi như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất, phát huy các ưu điểm trong công tác quản lý chi NSNN cho sự nghiệp GD – ĐT là vấn đề cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa rất lớn, thúc đẩy sự nghiệp GD – ĐT tạo phát triển.

Xuất phát từ tính cấp thiết khách quan của quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục đó, trong thời gian thực tập tại Phòng TC – KH huyện Gia Lộc có điều kiện để tiếp xúc với những số liệu thực tế về công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS, cùng với những kiến thức đã tích lũy được trong thời gian học tập tại trường Học viện Tài chính, tôi muốn làm rõ hơn về vấn đề: “Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương”.

 1. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu đề tài luận văn

 • Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận đã được học hỏi tại trường Học viện Tài Chính và thông qua tìm hiểu tình hình thực tế của đơn vị thực tập về quá trình sử dụng các khoản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc từ đó rút ra được những ưu điểm, nhược điểm trong công tác quản lý nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao tính tiết kiệm và hiệu quả các khoản chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục, hoàn thiện hơn cho công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc.

Câu hỏi nghiên cứu

 • Việc quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS của phòng TC- KH huyện Gia Lộc đã đảm bảo đúng theo các nguyên tắc hay chưa?
 • Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục THCS được thực hiện ra sao, đã theo đúng quy định của nhà nước chưa?
 • Việc chi thường xuyên cho giáo dục đó có phù hợp với điều kiện thực tế của các trường THCS hay không và có trong phạm vi ngân sách cho phép hay không?
 • Các vấn đề còn thiếu xót, hạn chế trong việc thực hiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS của bản thân các trường THCS trên địa bàn huyện Gia Lộc và của phòng TC- KH huyện Gia Lộc.
 • Các giải pháp phù hợp có thể áp dụng tại các trường THCS và phòng TC- KH huyện Gia Lộc.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn
 • Đối tượng nghiên cứu

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chi và quản lý chi thường xuyên cho giáo dục THCS.

 • Phạm vi nghiên cứu

+ Phạm vi nội dung: Đề tài nói trên nghiên cứu quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở các khâu lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán; định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục; tình hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các trường THCS theo NĐ 43 và NĐ 16.

+ Phạm vi về không gian: Đề tài nói trên nghiên cứu về các trường THCS công lập ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

+ Phạm vi về thời gian: Đề tài nói trên tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc trong giai đoạn 2013 – 2015; phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc đến năm 2020.

 1. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
 • Dữ liệu

Thu thập các tài liệu và số liệu có liên quan từ các nguồn dữ liệu của phòng TC-KH và phòng GD- ĐT huyện Gia Lộc. Dữ liệu nghiên cứu như:

Tài liệu về dự toán, quyết toán chi ngân sách năm 2013, 2014, 2015 của huyện Gia Lộc nói chung và của ngành giáo dục nói riêng.

Số liệu về quy mô, chất lượng giáo dục THCS.

Dữ liệu về cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS.

 • Phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu đề tài luận văn sử dụng các phương pháp:

 • Phương pháp thu thập số liệu thực tế trong năm 2013, 2014, 2015 của đơn vị.
 • Phương pháp đối chiếu – so sánh, thống kê, phân tích – tổng hợp số liệu.
 • Phương pháp phỏng vấn trực tiếp Thủ trưởng đơn vị, cán bộ phòng kế toán, thủ quỹ và một số cán bộ viên chức đang làm việc tại phòng TC-KH huyện Gia Lộc.
 • Phương pháp tham khảo ý kiến từ giáo viên hướng dẫn.
 • Phương pháp tham khảo lý luận từ giáo trình liên quan đến Quản lý Tài chính công.
 1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được trình bày thành 3 chương:

 • Chương 1. Giáo dục THCS và quản lý chi thường xuyên của NSNN cho giáo dục THCS
 • Chương 2. Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc
 • Chương 3. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc

Do thời gian nghiên cứu có hạn cùng với sự hạn chế về nhận thức của bản thân nên bài viết không tránh khỏi những thiếu xót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và bạn đọc để bài luận văn được hoàn thiện hơn. Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp này, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, TS Bùi Tiến Hanh và sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cán bộ, nhân viên trong phòng TC-KH huyện Gia Lộc để luận văn của tôi được hoàn thành đúng thời gian quy định.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí