loading

Quản Lý Chi Thường Xuyên Của Ngân Sách Nhà Nước Cho Sự Nghiệp Giáo Dục Ở Quận Thuộc Hà Nội

MỤC LỤC TRANG BÌA  LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC VIẾT TẮT vi MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 4 1.1.Vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế – xã hội. 4 1.1.1. Sự nghiệp giáo dục. 4 1.1.2.Vai trò của sự nghiệp giáo dục đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội. 6 1.2.Chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 8 1.2.1.Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục. 8 1.2.2.Vai trò của chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục 9 1.2.3. Nội dung chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục 12 1.3.1.Khái niệm 14 1.3.2.Các nguyên tắc quản lý 14 1.3.3.Quy trình quản lý 14 1.3.3.1.Lập dự toán 14 1.3.3.2.Chấp hành dự toán 16 1.3.3.3.Quyết toán 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM TRONG THỜI GIAN QUA 18 2.1.Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế – xã hội ở quận Nam Từ Liêm. 18 2.1.1.Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ở quận Nam Từ Liêm 18 2.1.2.SỰ nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm 19 2.1.2.1.Quy mô phát triển các ngành học 19 2.1.2.2.Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học 21 2.1.2.3.Xây dựng các điều kiện củng cố phát triển sự nghiệp giáo dục 25 2.1.3.Bộ máy quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm 27 2.2.Thực trạng quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm 29 2.2.1.Lập dự toán 29 2.2.2.Chấp hành dự toán 33 2.2.3.Quyết toán chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm 45 2.3.Đánh giá chung thực trạng quản lý chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở quận Nam Từ Liêm 47 2.3.1.Những điểm mạnh 47 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM 50 3.1.Mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm đến năm 2020 50 3.3.Điều kiện thực hiện các giải pháp 55 3.3.1.Tổ chức bộ máy quản lý Ngân sách giáo dục. 55 3.3.2.Sự quan tâm của Quận ủy, UBND Quận đối với sự nghiêp giáo dục 56 3.3.3.Chế độ chính sách đối vơi giáo dục được ban hành kịp thời để đảm bảo điều kiện cho phát triển sự nghiệp giáo dục 56 3.3.4.Bộ tài chính và Bộ giáo dục phải có hướng dẫn về việc quản lí thu chi và hạch toán tốt các nguồn vốn ngoài Ngân sách cho giáo dục để phát huy hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến quản lí nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 KẾT LUẬN 59

 •  Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long
 • Phân tích tình hình phát triển dịch vụ của NH TMCPCT Việt Nam – Thăng Long
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng Agribank Nam Hà Nội

MỞ ĐẦU

 

 • Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

      Giáo dục đào tạo có vị trí quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Chỉ có tri thức  mới đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, hội nhập với nền kinh tế thế giới, làm chủ được khoa học công nghệ. Để giáo dục vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của chúng ta phải phát triển giáo dục cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, dành mọi sự ưu tiên về nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục hiện nay bao gồm nguồn kinh phí do Nhà nước cấp và nguồn kinh phí khác nhưng nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước phải chiếm vị trí quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn so với tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục, Vì vậy, hàng năm nguồn đầu tư cho giáo dục từ Ngân sách Nhà nước là rất lớn và được tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế đất nước.         Nhằm để nâng  cao chất lượng công tác quản lý nguồn chi từ Ngân sách Nhà nước cho giáo dục trong điều kiện nguồn Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, sau một thời gian thực tập tại Phòng Tài chính – kế hoạch Quận Nam Từ Liêm, từ mong muốn tìm ra giải pháp trong điều kiện Ngân sách hạn hẹp tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội”  

 • Mục đích và câu hỏi nghiên cứu

      Đứng từ góc độ quản lí tài chính cần phải làm gì để tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn của Quận Nam Từ Liêm trong công tác chi thường xuyên cho giáo dục,  để nâng cao hiệu quả cho các khoản chi nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hòa nhập cùng nền kinh tế thế giới? Làm rõ được câu hỏi này, đề tài hy vọng sẽ đề xuất được những giải pháp thiết thực hơn để hoàn thiện công tác quản lí chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm.  

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu

  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chi và quản lý chi thường xuyên cho giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội  

 • Phạm vi nghiên cứu

 

 • Phạm vi nội dung: đề tài nói trên nghiên cứu về lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán và tự chủ về tài chính trong quản lý chi thường xuyên của  ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục, thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lí trên.
 • Phạm vi về không gian: đề tài trên nghiên cứu trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm. (đối với các trường công lập thuộc địa bàn Quận Nam Từ Liêm)
 • Phạm vi về thời gian: đề tài nói trên nghiên cứu thực trạng công tác quản lí chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm; thực trạng trong giai đoạn 2013-2015 và phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục  ở Quận Nam Từ Liêm đến năm 2020.

 

 • Dữ liệu và phương pháp

      Phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập tài liệu, số liệu Đề tài đã thu thập các tài liệu, số liệu: Tình hình chi thường xuyên cho giáo dục theo nhóm mục chi ở Quận Nam Từ Liêm giai đoạn từ 2013 – 2015; bảng thống kê chi tiết cho từng nhóm chi: Chi thanh toán cá nhân, Chi nghiệp vụ chuyên môn, Chi mua sắm sửa chữa và chi khác. Các tài liệu, số liệu thu thập cho quá trình viết đề tài được thu thập từ Phòng Quản lí giáo dục của Quận Nam Từ Liêm.  

 • Kết cấu luận văn

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1. SỰ nghiệp giáo dục và quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục. Chương 2.Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm.        Chương 3.Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận Nam Từ Liêm. Trong quá trình nghiên cứu đề tài, được sự hướng dẫn nhiệt tình của TS.Bùi Tiến Hanh cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng giáo dục Quận Nam Từ Liêm đã tạo điều kiện cho việc nghiên cứu đề tài. Do hạn chế về thời gian thực tập cũng như trình độ hiểu biết nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn. Em xin chân thánh cảm ơn sự giúp đỡ của thầy Bùi Tiến Hanh, các cô chú, anh chị trong Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận Nam Từ Liêm đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2016

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word