loading

Quản Lý Chi Thường Xuyên Ngân Sách Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục các chữ viết tắt ii Mục Lục iii Danh Mục Các Bảng, Các Hình vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1 4 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ 4 1.1. NHỮNG V ́N ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi thường xuyên ngân sách xã 4 1.1.2. Vai trò của chi thường xuyên ngân sách xã 6 1.1.3. Nội dung chi thường xuyên ngân sách xã 7 1.2. LÝ LU ̣N CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ 9 1.2.1. Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách xã 9 1.2.1.1. Khái niệm 9 1.2.1.2. Căn cứ lập dự toán nsx 10 1.2.1.3. Yêu cầu lập dự toán chi thường xuyên nsx 10 1.2.1.4. Trình tự lập dự toán chi thường xuyên nsx 11 1.2.2. Tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã 12 1.2.2.1. Căn cứ tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên nsx 12 1.2.2.2. Yêu cầu chấp hành dự toán chi thường xuyên nsx 13 1.2.2.3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên nsx 13 1.2.3. Quyết toán chi thường xuyên ngân sách xã 15 1.2.3.1 Yêu cầu khi lập báo cáo quyết toán ngân sách xã 15 1.2.3.2. Trình tự quyết toán chi thường xuyên nsx 16 CHƯƠNG 2 18 THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY HƯNG 18 2.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CƠ C ́U TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH XÃ THỤY HƯNG 18 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 18 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý chi thường xuyên nsx xã thụy hưng 19 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ THỤY HƯNG 21 2.2.1. Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách xã 21 2.2.3. Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã 26 2.2.4 Thực trạng quyết toán chi thường xuyên ngân sách xã thụy hưng 36 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSX CỦA XÃ THỤY HƯNG 36 2.3.1 Những mặt đạt được và nguyên nhân 36 2.3.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân 38 Chương 3 42 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY HƯNG 42 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY HƯNG THỜI GIAN TỚI 42 3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội xã thụy hưng trong thời gian tới 2016 – 2020 42 3.1.2. Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã thụy hưng thời gian tới 43 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY HƯNG 43 3.2.1. Lập dự toán bám sát với tình hình thực tế và mục tiêu kinh tế, kế hoạch của xã 43 3.2.2. Quán triệt nguyên tắc chi tiết kiệm, hiệu quả, chi đúng tiêu chuẩn định mức 44 3.2.3. Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác tài chính, kế toán 45 3.2.4. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra tại địa phương 46 3.3. ĐIỀU KIỆN ĐẺ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 46 KẾT LU ̣N 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

  • Quản lý chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ở Quận thuộc Hà Nội
  • Phân tích tình hình phát triển dịch vụ của NH TMCPCT Việt Nam – Thăng Long
  • Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

LỜI MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài

     Xã (phường, thị trấn) là một cấp chính quyền nhà nước ở cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Đảng và Nhà nước đặt ra tại địa phương. Ngày nay, công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội ở nông thôn đang diễn ra mạnh mẽ. Đòi hỏi chính quyền Nhà nước cấp xã phải tăng cường công tác quản lý, phát huy đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình được giao trên các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội ở xã. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó của mình chính quyền xã cần có phương tiện vật chất đáp ứng cho nhu cầu thực hiện các định huớng phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân trong xã ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng đó chính là ngân sách xã (NSX). NSX bao gồm thu và chi ngân sách xã. Hoạt động chi ngân sách xã đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến mọi hoạt động của đơn vị thụ hưởng ngân sách, đến sự phát triển của xã. Nếu các khoản chi kịp thời, đầy đủ và chính xác đúng mục đích thì sẽ giúp bộ máy chính quyền ở địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về quản lý kinh tế xã hội văn hóa, các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Vì vậy, cần nâng cao hiệu quả quản lý chi và chi ngân sách trên địa bàn xã để đạt được mục tiêu tổng thể phát triển huyện, tỉnh, cả nước. Xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy là một trong những xã ở nông thôn của tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, hiện  nay tình hình quản lý chi  ngân sách xã trên địa bàn bên cạnh những tiến bộ đã đạt được song vẫn còn một số bất cập, hạn chế chưa được giải quyết. Đặc biệt là về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách xã. Vì vậy, tôi đã quyết định nghiên cứu đề tài: “ Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình” để hiểu rõ hơn về công tác chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên NSX và từ đó đưa ra một số giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chi thường xuyên NSX.  

  • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận văn

  Trên cơ sở làm rõ và thống nhất  những  vẫn đề lý luận chung về chi thường xuyên và quản lý chi thường xuyên ngân sách xã, đi sâu vào thực tiễn xem xét, phân tích, đánh giá những mặt đạt được và những mặt hạn chế trong công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách trên địa bàn xã Thuy Hưng những năm gần đây. Từ những hạn chế đã nêu ra đưa ra những kiến nghị, giải pháp để khắc phục những mặt hạn chế đó, hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Thụy Hưng nói riêng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý NSNN nói chung.  

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn

  +   Đối tượng nghiên cứu: Chi thường xuyên NSX và  quản lý chi thường xuyên  NSX  trên địa bàn xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. +   Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015. Phạm vi nghiên cứu về không gian:  Xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. – Phạm vi nội dung nghiên cứu: Công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã trên địa bàn xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.  

  • Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp thu thập, tổng hợp số liệu: thu thập các số liệu của cơ quan thực tập như số liệu dự toán, báo cáo quyết toán các năm 2013 – 2015 và các văn bản liên quan. Phương pháp phỏng vấn: sử dụng khi đối chất với những người trực tiếp thực hiện về chi thường xuyên NSX, đó là kế toán xã. Phương pháp so sánh: sử dụng trong so sánh giữa số quyết toán và dự toán chi thường xuyên NSX, giữa số chi thường xuyên năm sau so với năm trước. Phương pháp đánh giá: sử dụng để đánh giá việc thực hiện chi thường xuyên và công tác chi thường xuyên NSX trong giai đoạn 2013 – 2015 Trao đổi cùng giáo viên hướng dẫn  

  • Kết cấu của luận văn

  Đề tài được trình bày theo nội dung như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về chi và quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Chương 2: Thực trạng chi và quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã ở xã Thụy Hưng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word