loading

Quản Lý Chi Thường Xuyên Nsnn Cho Giáo Dục Thcs Ở Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: GIÁO DỤC THCS VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NSNN CHO GIÁO DỤC THCS 5 1.1. Vai trò của giáo dục THCS đối với sự phát triển kinh tế- xã hội 5 1.1.1. Giáo dục THCS 5 1.1.2. Vai trò của giáo dục THCS đối với sự phát triển kinh tế- xã hội 6 1.2. Chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 8 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 8 1.2.2. Vai trò chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 9 1.2.3. Nội dung chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 11 1.3. Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 12 1.3.1. Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 12 1.3.2. Quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC 18 2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 18 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở huyện Gia Lộc 18 2.1.2. Giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 19 2.1.3. Bộ máy chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 21 2.2. Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 22 2.2.1. Thực trạng lập dự toán chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 22 2.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 25 2.2.3. Thực trạng quyết toán chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 39 2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 39 2.3.1. Những ưu điểm 39 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 41 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN CHO GIÁO DỤC THCS Ở HUYỆN GIA LỘC 43 3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc đến năm 2020 43 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc 44 3.2.1. Nâng cao chất lượng lập dự toán sát với thực tế 45 3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra giám sát mang tính thường xuyên cao hơn 46 3.2.3. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý tài chính của đội ngũ cán bộ kế toán trong từng trường THCS 46 3.3. Các điều kiện thực hiện giải pháp trên 47 3.3.1. Nâng cao nhận thức về việc đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển 47 3.3.2. Thúc đẩy sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp Đảng ủy, chính quyền và sự tham gia phối hợp giữa các cấp, các ngành 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC viii

 • Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 • Phân tích tình hình phát triển dịch vụ của NH TMCPCT Việt Nam – Thăng Long
 • Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn

Giáo dục – đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bác Hồ đã từng dạy rằng: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa”. Muốn đất nước phát triển giàu mạnh thì cần phải diệt giặc dốt, nâng cao dân trí, đào tạo ra nhiều nhân tài. Đúng vậy, chỉ có tri thức mới đưa đất nước thoát khỏi giặc dốt, giặc đói, lạc hậu và hội nhập với thế giới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Mà nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và hội nhập với thế giới hiện nay chính là con người, là nguồn nhân lực. Vì vậy, cùng với khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo đã được Đảng, Nhà nước ta xác định là  “Quốc sách hàng đầu”. Phát triển giáo dục – đào tạo được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và có sự đầu tư thích đáng cho giáo dục nói chung cũng như giáo dục THCS nói riêng nhằm đảm bảo cho sự phát triển của ngành. Trong điều kiện nguồn NSNN còn hạn hẹp như hiện nay, cùng với đó là nhu cầu chi ngày càng tăng thì việc đầu tư cho giáo dục THCS phải được xây dựng một cách tiết kiệm và có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng lãng phí gây thất thoát nguồn kinh phí và phát huy các ưu điểm trong công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục THCS là vấn đề cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển. Xuất phát từ tính cấp thiết khách quan của quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói riêng, trong thời gian thực tập tại phòng TC – KH huyện Gia Lộc có điều kiện để tiếp xúc với những số liệu thực tế về công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS, cùng với những kiến thức đã tích lũy được trong thời gian học tập tại trường Học viện Tài chính, tôi muốn làm rõ hơn về vấn đề: “Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương”.

 1. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu đề tài luận văn
 • Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận đã được học hỏi tại trường Học viện Tài chính và thông qua tìm hiểu tình hình thực tế của đơn vị thực tập về quá trình sử dụng các khoản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc từ đó rút ra được những ưu điểm, nhược điểm trong công tác quản lý nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao tính tiết kiệm và hiệu quả các khoản chi NSNN cho giáo dục THCS, hoàn thiện hơn cho công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc.

 • Câu hỏi nghiên cứu

– Việc quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS của phòng TC-KH huyện Gia Lộc đã đảm bảo đúng theo các nguyên tắc hay chưa? – Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS được thực hiện ra sao, đã theo đúng quy định của Nhà nước chưa? – Việc chi thường xuyên cho giáo dục đó có phù hợp với điều kiện thực tế của các trường THCS hay không và có trong phạm vi ngân sách cho phép hay không? – Các vấn đề còn thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS của bản thân các trường THCS trên địa bàn huyện Gia Lộc và của phòng TC-KH huyện Gia Lộc. – Các giải pháp phù hợp có thể áp dụng tại các trường THCS và phòng TC-KH huyện Gia Lộc.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn
 • Đối tượng nghiên cứu

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chi và quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS.

 • Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nội dung: Đề tài nói trên nghiên cứu quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở các khâu lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán; định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN cho sự nghiệp giáo dục; tình hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các trường THCS theo nghị định 43/2006/NĐ-CP và nghị định 16/2015/NĐ-CP. Phạm vi về không gian: Đề tài nói trên nghiên cứu về các trường THCS công lập ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Phạm vi về thời gian: Đề tài nói trên tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc trong giai đoạn 2013 – 2015; phương hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc đến năm 2020.

 1. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
 • Dữ liệu

Thu thập các tài liệu và số liệu có liên quan từ các nguồn dữ liệu của phòng TC-KH và phòng GD-ĐT huyện Gia Lộc. Dữ liệu nghiên cứu như: – Tài liệu về dự toán, quyết toán chi ngân sách năm 2013, 2014, 2015 của huyện Gia Lộc nói chung và của ngành giáo dục nói riêng. – Số liệu về quy mô, chất lượng giáo dục THCS. – Dữ liệu về cơ cấu chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS.

 • Phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu đề tài luận văn sử dụng các phương pháp: – Phương pháp thu thập số liệu thực tế trong năm 2013, 2014, 2015 của đơn vị. – Phương pháp đối chiếu – so sánh, thống kê, phân tích – tổng hợp số liệu. – Phương pháp phỏng vấn trực tiếp Thủ trưởng đơn vị, cán bộ phòng kế toán, thủ quỹ và một số cán bộ viên chức đang làm việc tại phòng TC-KH huyện Gia Lộc. – Phương pháp tham khảo ý kiến từ giáo viên hướng dẫn. – Phương pháp tham khảo lý luận từ giáo trình liên quan đến Quản lý Tài chính công.

 1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được trình bày thành 3 chương: Chương 1: Giáo dục THCS và quản lý chi thường xuyên của NSNN cho giáo dục THCS; Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc; Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word