loading

Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Nhtmcp Công Thương Việt Nam – Cn Tam Điệp

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 4 1.1.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng 4 1.1.2 Phân loại Tín dụng ngân hàng 4 1.1.2.1 Căn cứ vào hình thức tín dụng 5 1.1.2.2 Căn cứ vào mục đích tín dụng 5 1.1.2.3 Căn cứ vào thời hạn tín dụng 6 1.1.2.4 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm 6 1.1.2.5 Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay 6 1.1.2.6 Căn cứ vào xuất xứ tín dụng 7 1.1.2.7 Căn cứ vào chủ thể vay vốn 7 1.1.2.8 Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng 7 1.1.3 Đặc điểm của Tín dụng ngân hàng 7 1.2 Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 8 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 8 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 9 1.2.2.1 Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro 9 1.2.2.2 Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng 10 1.2.3 Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 10 1.2.3.1 Nợ quá hạn 10 1.2.3.2 Nợ xấu 11 1.2.3.3 Trích lập dự phòng Rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan 13 1.2.4.2 Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan 15 1.2.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng 16 1.2.5.1 Đối với ngân hàng 16 1.2.5.2 Đối với khách hàng 17 1.2.5.3 Đối với nền kinh tế 18 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng thương mại 18 1.3.1 Định nghĩa quản lý rủi ro tín dụng 18 1.3.2 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 19 1.3.2.1 Nhận biết rủi ro 19 1.3.2.2 Đo lường rủi ro 23 1.3.2.3 Ứng phó rủi ro 29 1.3.2.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng 31 1.3.3 Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng 32 1.3.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 32 1.3.3.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 33 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 34 2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 34 2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.3 Khát quát kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2015 37 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 39 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 39 2.2.1.1 Về cơ cấu tín dụng 39 2.2.1.2 Chất lượng tín dụng 44 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 45 2.2.2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT Việt Nam 45 2.2.2.2 Nội dung Quản lý rủi ro tín dụng tại NHCT Việt Nam 46 2.3 Đánh giá chung về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 57 2.3.1 Những kết quả đạt được 57 2.3.1.1 Chất lượng nợ, cơ cấu tín dụng được chuyển biến theo chiều hướng tích cực 57 2.3.1.2 Xây dựng hệ thống khuôn khổ cơ chế, chính sách tín dụng đồng bộ 57 2.3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng được hình thành 58 2.3.1.4 Ngân hàng đã xây dựng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 59 2.3.2 Những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 60 2.3.2.1 Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa toàn diện 60 2.3.2.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp 61 2.3.2.3 Quy trình cấp tín dụng còn bất cập 61 2.3.2.4 Xuất hiện tình trạng tập trung tín dụng vào một số ngành hàng, nhóm khách hàng 62 2.3.3 Nguyên nhân những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 63 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 63 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 64 Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TAM ĐIỆP 66 3.1 Định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp trong thời gian tới 66 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 66 3.1.2 Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 67 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 68 3.2.1 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay 68 3.2.2Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triển 69 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay 70 3.2.4 Cải thiện năng lực cán bộ tín dụng 70 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 71 3.3 Một số kiến nghị 72 3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 72 3.3.1.1 Tiếp tục duy trì môi trường kinh tế, chính trị – xã hội ổn định 72 3.3.1.2 Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn tín dụng 73 3.3.1.3 Ban hành đồng bộ và hoàn chỉnh khung pháp lý về tài chính 73 3.3.1.4 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại đảm bảo minh bạch các giao dịch bất động sản 73 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 74 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) 74 3.3.2.2 Quy định hệ thống tính điểm và xếp hạng khách hàng thống nhất 74 3.3.2.3 Hoàn thiện mô hình thanh tra theo ngành dọc từ trung ương đến cơ sở 75 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Tam Điệp 75 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 77

  • Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –chi nhánh Thăng Long
  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Nam Trực- Nam Định

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng là một trong những bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Cùng với các bộ phận khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán… Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một hoạt động quan trọng, quyết định đến hầu hết các hoạt động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó cũng là hoạt động chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của các TCTD. Tuy nhiên hoạt động tín dụng có tính nhạy cảm trong kinh doanh rất cao, do đó nó là hoạt động chịu nhiều rủi ro nhất, và rủi ro tín dụng, nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của mỗi TCTD, hơn nữa, nó còn tác động đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và của toàn bộ nền kinh tế. Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững, một mặt NHNN đã ban hành một số văn bản liên quan đến công tác QLRR (Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng; Thông tư số 15/2006/TT-NHNN ngày 10/8/2006 của Ngân hàng Nhà nước quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng; Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 về việc ban hành quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…), mặt khác, các NHTM cũng rất chú trọng trong quá trình xét duyệt và cấp phép cho các khoản vay, qua đó giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế luôn có những biến động bất thường thì rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM, và đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp Qua việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu trong quá trình thực tập tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp, em đã chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp ” làm đề tài nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu về rủi ro trong hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng và công tác quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay. Phân tích tình hình thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp. Từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng.Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay. Phạm vi nghiên cứu: khảo sát hoạt động của NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp trong ba năm 2013, 2014, 2015. Từ đó, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện chuyên đề là phương pháp phỏng vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh. Thu thập số liệu: các báo cáo, tài liệu của NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp, thông tin trên báo chí và Internet. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính chuyên đề khóa luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Cn Tam Điệp. Để hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giảng viên hướng dẫn, các bác, các anh chị trong cơ quan. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: PGS.TS Hà Minh Sơn, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận. Bác Lê Văn Hinh – Giám đốc NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp cùng toàn thể các bác, các anh chị tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Vì vốn kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word