loading

Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hoá Xuất Khẩu, Nhập Khẩu

Mục Lục LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 3 1.1. Khái quát chung về thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 3 1.1.1.Khái niệm hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 3 1.1.2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 4 1.1.2.1. Điều kiện được hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 4 1.1.2.2. Hồ sơ thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu: 4 1.1.2.3. Hồ sơ thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu : 4 1.1.2.4. Thời hạn nộp thuế 5 1.1.2.4.1. Thời hạn nộp thuế xuất khẩu:  30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 5 1.1.2.4.2. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu 5 1.1.2.5. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu :6 1.2. Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 7 1.2.1. Khái niệm về quản lý rủi ro. 7 1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 7 1.2.3.Nội dung  quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 11 1.2.3.1. Quy trình quản lý rủi ro 11 1.2.3.1.1. Xác định rủi ro được thực hiện theo trình tự sau: 11 1.2.3.1.2. Phân tích thông tin,đánh giá rủi ro. 15 1.2.3.1.2.1. Trên cơ sở danh sách rủi ro được xác lập, công chức quản lý rủi ro được tiến hành phân tích để xác định tần xuất, hậu quả và mức độ của rủi ro theo cách thức như sau: 15 1.2.3.1.2.2. Đánh giá rủi ro: 17 1.2.3.1.3.  Xử lý rủi ro. 18 1.2.3.1.3.1. Đề xuất biện pháp xử lý rủi ro 18 1.2.3.1.3.2. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện xử lý rủi ro 18 1.2.3.1.3.3. Vận hành hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro 19 1.2.3.1.3.4. Áp dụng các biện pháp xử lý rủi ro 21 1.2.3.1.4. Giám sát, đánh giá hiệu quả của tiêu chí phân tích 22 1.2.3.2. Trình tự xây dựng, quản lý và ứng dụng một hồ sơ rủi ro: 24 1.2.3.2.1. Xây dựng hồ sơ rủi ro 24 1.2.3.2.2. Quản lý, ứng dụng hồ sơ rủi ro. 26 1.2.3.2.3. Theo dõi, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh, thanh loại hồ sơ rủi ro: 28 1.2.3.2.4. Biểu mẫu hồ sơ rủi ro: 28 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KCN BẮC THĂNG LONG 30 2.1. Khái quát về Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long 30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long 32 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của chi cục hải quan KCN Bắc Thăng Long 32 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3. Các hình thức đã được khen thưởng 34 2.2. Quy trình thực hiện quản lý rủi ro tại Chi cục hải quan khu công nghiệp    Bắc Thăng Long 35 2.1.1 Thiết lập bộ tiêu chí quản lý rủi ro 35 2.1.2. Phân tích và xác định mức độ rủi ro 38 2.1.3. Xử lý rủi ro 42

  1. 3. Thực trạng công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 43

2.3.1 Các kết quả đạt được 43 2.3.2  Một số vấn đề tồn tại 49 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém khi áp dụng quản lý rủi ro vào quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chi cục 53 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 53 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 55 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THĂNG LONG 57 3.1. Xây dựng chiến lược quản lý sự thay đổi theo hướng quản lý rủi ro 57 3.1.1.  Xây dựng quy trình thủ tục hải quan hiện đại 57 3.1.2. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa 59 3.1.3. Trang bị hệ thống máy móc, thiết bị làm việc hiện đại 60 3.1.4. Coi công nghệ thông tin là chìa khóa của thành công 61 3.2. Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro 62 3.3. Tăng chất lượng thông tin thu thập và thông tin tình báo hải quan 62 3.4  Nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan 64 3.5. Tuyên truyền, giáo dục tính tuân thủ cho doanh nghiệp 64 3.6. Tăng cường hợp tác quốc tế 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

  • Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng –chi nhánh Thăng Long
  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Nam Trực- Nam Định
  • Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Kim Động Hưng Yên

LỜI NÓI ĐẦU Quản lý rủi ro ở trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ. Rủi ro trong lĩnh vực hải quan là nguy cơ tiềm ẩn việc không tuân thủ pháp luật về hải quan trong thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh,  nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải khiến cho cơ quan hải quan không thể thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của mình. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi nền kinh tế thế giới đang có những biến chuyển mạnh mẽ, các hoạt đông buôn bán, thương mại quốc tế ngày càng mở rộng thì khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vào mỗi quốc gia cũng tăng lên nhanh chóng, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài xu thế của sự phát triển, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006, khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hành khách xuất nhập cảnh ngày càng gia tăng nhanh chóng. Vấn đề đặt ra đối với ngành Hải quan là làm sao vừa có thể kiểm tra, kiểm soát được tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh vừa tạo thông thoáng cho hoạt động thương mại quốc tế với nguồn lực có hạn. Để giải quyết vấn đề này, ngành Hải quan đang từng bước thực hiện cải cách và hiện đại hóa để nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ của Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu nói chung của doanh nghiệp. Trong đó, việc áp dũng kỹ thuật quản lý rủi ro đóng vai trò rất quan trọng, là giải pháp tối ưu cho hải quan Việt Nam trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua một quãng thời gian thực tập tại chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long với sự kết hợp giữa lý luận ở các môn học chuyên ngành Hải Quan, em đã chọn cho mình một đề tài: Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long” về lĩnh vực của ngành mà tính cấp thiết của nó trong giai đoạn hiện nay đang được đề cập, bàn luận nhiều trên Các phương tiện thông tin. – Mục đích nghiên cứu: + Đánh giá công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu . + Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ở Chi cục Hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long. – Kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương I: Lý luận chung về quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Chương II: Thực trạng công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại chi cục hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại chi cục hải quan khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trong quá trình tham khảo các tài liệu của ngành kết hợp với kiến thức ở các môn học chuyên ngành. Vì tầm hiểu biết của em vẫn còn hạn hẹp, do vậy trong quá trình viết bài không tránh khỏi những thiếu sót và có những lỗi cần được trao đổi. Để hoàn thiện đề tài này là sự đóng góp trao đổi hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền và toàn thể cán bộ đơn vị thực tập đã nhiệt huyết dành thời gian giúp đỡ em. Để thay cho lới kết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word