loading

Quản Lý Thuế Gtgt Đối Với Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Huyện Quảng Xương

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

1.1 Lý luận chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4 1.1.1 Khái niệm , đặc điểm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4 1.1.2 Vai trò của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 5 1.1.3. Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 6 1.2 Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 8 1.2.1. Khái quát chung về thuế Giá trị gia tăng 8 1.2.2. Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13 1.2.3 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng  đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 20

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA 22

2.1  Sơ lược về huyện Quảng Xương và Chi cục Thuế Quảng Xương 22 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH huyện Quảng Xương 22 2.1.2  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của chi cục thuế huyện Quảng Xương 24 2.1.3 Tổng quan về công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Quảng Xương 27 2.2 Kết quả thực hiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quảng Xương 30 2.2.1 Quản lý đối tượng nộp thuế 31 2.2.2 Quản lý kê khai thuế giá trị gia tăng 36 2.2.3 Quản lý căn cứ tính thuế 39 2.2.4. Quản lý thu nộp thuế GTGT 45 2.2.5 Công tác kiểm tra thuế 49 2.2.6 Công tác hoàn thuế 56 2.3.Những đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quảng Xương 58 2.3.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua. 58 2.3.2 Những mặt hạn chế, khó khăn 59 2.3.3 Những nguyên nhân 60

CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA 62

3.1 Mục tiêu, định hướng, yêu cầu quản lý thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng tại Chi cục thuế Huyện Quảng Xương trong thời gian tới. 62 3.2 Nhóm giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT về phía nhà nước 63 3.3. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng về phía Chi cục thuế huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 65 3.3.1. Tăng cường công tác quản lý đối tượng nộp thuế 65 3.3.2. Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế GTGT 69 3.3.3. Quản lý căn cứ tính thuế 71 3.3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 76 3.3.5. Tăng cường công tác quản lý thu thuế và công tác quản lý nợ thuế 78 3.4. Nhóm giải pháp khác 81 KẾT LUẬN 85

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Kết quả thực hiện dự toán được giao Bảng 2.2. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2015 Bảng 2.3 Tình hình quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2013-2015 Bảng 2.4. Kết quả đăng ký cấp mã số thuế đến ngày 31/12/2015 Bảng 2.5. Tổng Hợp Doanh Thu Bán Hàng Của Một Số DNNQD Được Kiểm Tra Trên Địa Bàn Huyện Quảng Xương Bảng 2.6. Tổng Hợp Doanh Số Mua Vào Của DNNQD Được Kiểm Tra Trên Địa Bàn Huyện Quảng Xương Bảng 2.7. Kết Quả Thu Nộp Thuế GTGT Của DNNQD Bảng 2.8. Nợ thuế của DNNQD tính đến 31/12/2015 Bảng 2.9. Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế Bảng 2.10.Kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp Bảng 2.11.Kết quả chống thất thu thuế đối với DNNQD Bảng 2.12: Tình hình hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp NQD Bảng 2.13. Dự toán thu NSNN của Chi cục Thuế huyện Quảng Xương năm 2016

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thuế huyện Quảng Xương Hình 2.2 Kết quả thực hiện dự toán được giao giai đoạn 2013 – 2015 Hình 2.3 Kết quả quản lý DNNQD giai đoạn 2013 – 2015

1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu:

Đối với nước ta hiện nay và trong những năm sau này, thuế tiếp tục trở thành công cụ tài chính quan trọng giúp Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội.

Trong hệ thống thuế của nước ta, thuế GTGT là một trong các sắc thuế chủ đạo, đóng góp một phần không nhỏ trong tổng số thuế thu được hàng năm. Luật thuế GTGT đã thay thế luật thuế doanh thu đã lỗi thời, được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/1999, đến nay đã được gần 20 năm. Thuế GTGT đã bộc lộ nhiều ưu điểm, mang lại những tác động tích cực đến nền kinh tế, nhưng đồng thời trong công tác quản lý thuế GTGT cũng còn rất nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng tới số thu cũng như các vấn đề kinh tế – xã hội khác.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí