loading

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Agribank Nam Trực- Nam Định

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vi LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ  RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 5 1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 5 1.1.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng Thương mại. 5 1.1.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng Thương mại. 6 1.1.3. Phân loại tín dụng Ngân hàng Thương mại. 7 1.1.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng Thương mại. 9 1.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 13 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng. 13 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng. 13 1.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng. 16 1.2.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 19 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại. 22 1.3.1. Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng. 22 1.3.2. Yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng. 23 1.3.3. Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng. 23 1.3.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng. 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 33 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH NAM TRỰC 35 2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Nam Trực. 35 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 35 2.1.2. Bộ máy tổ chức và công tác. 37 2.1.3. Kết quả kinh doanh những năm gần đây. 39 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Trực. 6 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định. 6 2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực. 12 2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định. 18 2.3.1. Triển khai công tác quản trị rủi ro tín dụng. 18 2.3.2. Những kết quả đạt được. 22 2.3.3. Một số hạn chế còn tồn tại. 25 2.3.4. Nguyên nhân của các hạn chế trên. 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 30 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM TRỰC. 31 3.1. Định hướng quản tri tủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định đến năm 2020. 31 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh. 31 3.1.2.Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng. 33 3.2.Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Trực. 34 3.2.1.Xây dựng chính sách cho vay phù hợp 34 3.2.2.Xây dựng kho dữ liệu về thông tin cho việc phân loại khách hàng, thẩm định rủi ro. 39 3.2.3.Nâng cao hiệu quả công tác phân tích tín dụng. 40 3.2.4.Đảm bảo tốt việc giám sát tín dụng và xếp hạng khách hàng sau cho vay. 41 3.2.5.Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng. 42 3.2.6.Ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại trong quản lý thông tin và giao dịch tín dụng. 43 3.2.7. Xử lý các khoản nợ xấu. 44 3.3.Một số kiến nghị 45 3.3.1.Đối với Nhà Nước. 45 3.3.2.Đối với Ngân hàng Nhà nước 46 3.3.3.Đối vối Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

  • Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Kim Động Hưng Yên
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Agirbank và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

LỜI NÓI ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài.
  • Cơ sở lý luận.

Hoạt động của ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng huy động tiền sau đó cho vay trong một khoảng thời gian để kiếm lợi nhuận. Trong thời gian cho vay, phát sinh một số khoản vay khách hàng không trả được hoặc gốc hoặc lãi hoặc cả gốc và lãi, việc này làm cho ngân hàng mất một phần vốn. Nếu số lượng này lớn đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến nguy cơ ngân hàng không trả nổi các khoản tiền đã huy động, và nguy cơ đổ vỡ. Sự đổ vỡ này làm cho các ngân hàng biến mất sau một đêm và kéo theo tác động rất xấu với nên kinh tế xã hội. Trong lịch sử tín dụng, trong nước ta đã chứng kiến rất nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng khánh kiệt, phá sản, ngừng hoạt động. Trên thế giới, vào năm 2008, nước Mỹ đã gặp phải cuộc khủng hoảng ngân hàng xuất phát từ hoạt động cho vay dưới tiêu chuẩn, gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ và lan rộng ra toàn cầu.Cho dù là ngân hàng lớn, và lâu đời như các ngân hàng nước Mỹ, Châu Âu hay ở các ngân hàng nhỏ ở nước ta, việc thua lỗ hay phá sản của các ngân hàng, có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là việc quản trị rủi ro kém hiệu quả, thường bắt đầu từ những khoản tín dụng xấu không được kiểm soát ở một chi nhánh nào đó đã lớn dần và đã lây lan ra toàn hệ thống.

  • Cơ sở thực tế của đề tài.

     – Nhận thấy thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định trong ba năm: 2013, 2014 và 2015 đã đạt được các hiệu quả như: tình hình tăng trưởng tín dụng và thu về tín dụng tương đối khả quan( từ 619.080 triệu đồng năm 2013, năm 2014 là 719.543 triệu đồng, đến năm 2015 là : 953.676 triệu đồng), tích cực xử lý nợ quá hạn, nợ xấu, nợ có dấu hiệu rủi ro đồng thời thực hiện việc đánh giá lại tài sản đảm bảo thường xuyên và liên tục cũng như thực hiện tốt chính sách cho vay, quy trình tín dụng. Tuy nhiên, hệ thống thông tin của ngân hàng chưa đầy đủ, công tác phân loại và chấm điểm khách hàng còn nhiều hạn chế. Ngân hàng còn lạm dụng tài sản thế chấp và chưa cân bằng được giữa thành tích và chất lượng tín dụng dẫn đến nguy cơ rủi ro tín dụng.       -Tham khảo, vận dụng các kiến nghị, các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng vào lĩnh vực mình đang hoạt động.      Các dẫn luận trên cho thấy quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, là khâu sống còn đối với tất cả các ngân hàng trong thời điểm hiện nay. Nó thu hút sự quan tâm không chỉ giới tài chính ngân hàng mà cả các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách của tất cả các quốc gia trên thế giới. Chính vì lý do trên, em đã chọn đề tài: “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định” để thực hiện.

  • Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa lại những vấn đề mang tính lí luận cơ bản về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng như: khái niệm về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, các công cụ đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng. Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định, từ đó đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp và những kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu: khảo sát hoạt động của NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định trong ba năm: 2013, 2014 và 2015. Từ đó, đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng rất đa dạng, có thể là rủi ro khi ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro khi các vật đảm bảo tín dụng không còn giá trị như khi đánh giá ban đầu trước khi cho vay, rủi ro không thu hồi được nợ. Trong phạm vi của đề tài, em chỉ xem xét rủi ro khi NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Trực- Nam Định không thu hồi được nợ hay còn gọi là nợ quá hạn, nợ khó đòi.

  • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp so sánh, thống kê và đồ thị. Thu thập số liệu: các báo cáo, tài liệu của ngân hàng, thông tin trên báo chí và internet.

  • Kết cấu của đề tài

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị  rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn- chi nhánh Nam trực-Nam Định. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Trực-Nam Định.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word