loading

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, chưa công bố tại bất cứ nơi nào. Mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NH Ngân hàng
NHTM Ngân hàng thương mại
NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
QLRR Quản lý rủi ro
DN Doanh nghiệp
KH Khách hàng
NHNN Ngân hàng Nhà nươc
CIC Trung tâm thông tin tín dụng
TCTD Tổ chức tín dụng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

LỜI MỞ ĐẦU vi

CHƯƠNG 1 2
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ  RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1.1 Khái niệm tín dụng 2

1.1.2 Phân loại tín dụng 2

1.1.3     Vai trò của tín dụn 6

  1.2  RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8

1.2.1     Khái niệm của rủi ro tín dụng 8

1.2.2     Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng 9

1.2.3     Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng ngân hàng 14

1.2.4     Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 18

1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 19

1.3.2.     Sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng 19

1.3.3.     Nguyên tắc quản trì rủi ro tín dụng 20

 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHTM CỔ PHẦN TIÊN PHONG_ CHI NHÁNH THĂNG LONG 33

2.1.1.     Giới thiệu về Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 33

2.1.3      Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Thăng Long trong những năm vừa qua 36

2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN TIÊN PHONG- CHI NHÁNH THĂNG LONG 40

2.2.1     Hoạt động cho vay 40

2.2.2     Tình hình nợ xấu 42

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀRỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG_ CHI NHÁNH THĂNG LONG 48

2.3.1.    Những kết quả đạt được 48

2.3.2     Hạn chế và nguyên nhân rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngân Hàng Tiên Phong_ Chi nhánh Thăng Long. 50

CHƯƠNG 3 53
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG- CHI NHÁNH THĂNG LONG 53

3.1. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG- CHI NHÁNH THĂNG LONG 53

3.1.1.     Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long 53

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần Tiên phong_ Chi nhánh Thăng Long. 56

3.2.1    Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay 56

3.2.2    Thực hiện quy trình giám sát quản lý cho vay, sau cho vay một cách hợp lý 60

3.2.3    Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn 62

3.2.4    Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng 63

3.2.5    Thực hiện nghiêm túc vấn đề bảo đảm tín dụng 64

3.2.6    Công tác đào tạo, bố trí, tuyển dụng cán bộ 65

3.2.7    Phân tán rủi ro 66

3.2.8    Hoàn thiện hệ thống thông tin 67

3.3MỘT SỐ KIÊN NGHỊ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG CHI NHÁNH THĂNG LONG 68

3.3.1.   Kiến nghị với Chính phủ và các ngành có liên quan 68

3.3.2.   Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68

3.3.3.   Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Tiên Phong 70

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1 Các mức xếp hạng tín nhiệm nợ dài hạn của Moody’s
Bảng 2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
Bảng 3 Tình hình huy động vốn của ngân hang TMCP Tiên Phong – CN Thăng Long giai đoạn 2013 – 2015
Bảng 4 Kết quả tín dụng của ngân hang TMCP Tiên Phong giai đoạn 2013 -2015
Bảng 5 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hang TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2013 – 2015
Bảng 6 Tình hình cho vay của NHTMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long
Bảng 7 Tình hình nợ xấu tại NHTMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long
Bảng 8 Tình hình phân loại nợ tại NHTMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long
Bảng 9 Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro

LỜI MỞ ĐẦU

1/ Sự cần thiết của đề tài:

Vả lại, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng. Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng, thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng của ngân hàng. Việc ngân hàng không thu hồi được vốn, có thể là do ngân hàng đó buông lỏng quản lý, cấp tín dụng không minh bạch, áp dụng một chính sách tín dụng kém hiệu quả, hay do nền kinh tế đi xuống không lường trước. Do vậy, quản lý rủi ro tín dụng luôn được các ngân hàng quan tâm.

Với Ngân hàng TMCP Tiên Phong, thời gian qua, hoạt động tín dụng có bước phát triển mạnh nhưng do mới thành lập nên công tác quản lý rủi ro tín dụng còn nhiều hạn chế, biểu hiện qua tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ không ngừng tăng qua các năm. Làm thế nào để hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong đang là vấn đề thực tiễn bức xúc hiện nay. Đề tài Quản trị  rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong được lựa chọn nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề bức xúc đó.

2/ Vấn đề nghiên cứu

  • Thế nào là rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
  • Nguyên nhân của rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là gì?
  • Có những biện pháp nào để có thể tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng?

3/ Mục tiêu nghiên cứu

  • Hệ thống hóa lý thuyết về quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
  • Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong_ Chi nhánh Thăng Long.
  • Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong_ Chi nhánh Thăng Long.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí