loading

Quy Trình Kiểm Toán Chu Kỳ Huy Động Vốn Và Hoàn Trả Ktbctc Afc

Nhận thức được tầm quan trọng của chu kỳ huy động vốn và hoàn trả, cùng với lý do cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả công việc kiểm toán, trong quá trình thực tập tại công ty em đã quyết định chọn đề tài: “

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện”.

 • Kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và CCDV trong KTBCTC tại Đất Việt
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong KTBCTC AASC
 • Quy trình kiểm toán khoản mục Chi phí trả trước dài hạn trong KTBCTC ASCO

 1. Mục đích nghiên cứu đề tài

Đề tài được nghiên cứu nhằm đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả dựa trên những hiểu biết về lý luận được học ở trường và dựa trên việc nghiên cứu thực trạng kiểm toán chu kỳ này do Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện. Em mong kết quả nghiên cứu đề tài mình chọn sẽ giúp quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả cũng như các chu kỳ khác hoàn thiện hơn, nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán của công ty. Đồng thời, qua việc nghiên cứu em sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về lý luận cũng như thực tiễn quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả nói riêng cũng như kiểm toán báo cáo tài chính nói chung. Phạm vi của các dịch vụ kế toán, kiểm toán ngày càng mở rộng, nhưng kiểm toán báo cáo tài chính vẫn là một loại hình dịch vụ chính và là loại hình dịch vụ có thế mạnh của các công ty kiểm toán Việt Nam. Đề tài chỉ nghiên cứu quy trình kiểm toán do kiểm toán viên độc lập thực hiện. Đề tài không nghiên cứu kiểm toán nội bộ, kiểm toán Nhà nước nhưng kết quả nghiên cứu có thể  vận dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính do chủ thể kiểm toán nội bộ và kiểm toán Nhà nước thực hiện. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài của em bao gồm ba chương: Chương 1. Lý luận chung về quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính. Chương 2. Thực trạng quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn thuê, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc thực hiện Chương 3. Một số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kì huy động vốn và hoàn trả trong kiểm toán báo cáo  tài chính tại công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán AFC chi nhánh phía bắc  

 • Hạch toán kế toán kế toán đối với hoạt động huy động vốn và hoàn trả

  Việc hạch toán các tài khoản, nghiệp vụ trên phải tuân theo các nguyên tắc: Nguyên tắc hạch toán vốn chủ sở hữu

 • Doanh nghiệp có quyền chủ đông sử dụng các loại vốn và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành nhưng phải hạch toán rành mạch, rõ ràng từng loại vốn, quỹ phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo đối tượng tạo vốn với tư cách là chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp.
 • Việc chuyển dịch từ loại vốn này sang vốn khác phải theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết.
 • Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản, các chủ sở hữu vốn chỉ được nhận những giá trị còn lại sau khi đã thanh toán các khoản nợ đã trả.
 • Mối quan hệ giữa tính chất, đặc điểm của các tài khoản, nghiệp vụ kể trên cùng các nguyên tắc hạch toán các tài khoản nghiệp vụ đó với công tác kiểm toán có các đặc điểm sau:
 • Việc huy động vốn và và sử dụng các khoản vốn đó phải tuân theo những quy định có tính pháp lý về mối quan hệ giữa doanh nghiệp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các đối tác liên doanh; với Ngân sách Nhà nước…Việc huy động vốn được thực hiện bằng nhiều hình thức, mỗi hình thức có quy định riêng ngoài quy định chung của Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế:

+ Vay vốn của ngân hàng: Quy định của ngân hàng về vay vốn. + Vay vốn nước ngoài: Nghị định về vay vốn nước ngoài của chính phủ. + Phát hành trái phiếu: Nghị định quy định về việc doanh nghiệp Nhà nước phát hành trái phiếu.

 • Thành lập Công ty Cổ phần, huy động vốn cổ phần: Nghị định về Công ty Cổ phần, nghị định về DNNN chuyển thành Công ty Cổ phần.

    Nguyên tắc hạch toán các khoản tiền vay

 • Doanh nghiệp phải phản ảnh chi tiết từng khoản, lần vay với từng đối tượng chủ nợ.
 • Doanh nghiệp phải phản ánh tình hình trả nợ và lãi suất nợ theo quy định trong khế ước vay hoặc hợp đồng thuê vốn.
 • Trường hợp doanh nghiệp vay nợ bằng ngoại tệ và thanh toán gốc lãi vay bằng ngoại tệ phải song song chi tiết ghi với từng loại ngoại tệ gốc và giá trị đồng Việt Nam quy đổi theo tỷ gía phát sinh ở thời điểm vay, trả.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí