loading

Rủi Ro Lãi Suất, Rủi Ro Ngoại Hối, Rủi Ro Tín Dụng, Rủi Ro Thanh Khoản

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA,HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ở CÁC NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG 3 1.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng trong ngân hàng 3 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng 4 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 5 1.1.3.1. Nguyên nhân khách quan 5 1.1.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 6 1.1.3.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng 7 1.1.3.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía TSBĐ tín dụng 8 1.1.3.5. Nguyên nhân khác 8 1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng 8 1.1.4.1. Đối với ngân hàng 8 1.1.4.2. Đối với nền kinh tế 9 1.1.5. Các chủ tiêu đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng của các NHTM. 10 1.1.5.1. Nhận biết rủi ro tín dụng 10 1.1.5.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 11 1.2. SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RRTD 14 1.2.1. Đối với bản thân ngân hàng 14 1.2.2. Đối với khách hàng 14 1.2.3. Đối với nền kinh tế 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔN CHI NHÁNH THANH HÓA 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NG N HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 17 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng OCB 17 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh: 18 2.1.3. Cơ cấu tổ chức OCB Thanh Hóa 18 2.1.4. Kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông 18 2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn 19 2.1.4.2. Hoạt động cấp tín dụng 20 2.1.4.3. Hoạt động dịch vụ 21 2.1.4.4. Hiệu quả kinh doanh 22 2.2. THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 23 2.2.1. Một số quy định đối với hoạt động tín dụng 23 2.2.1.1. Chính sách tín dụng 23 2.2.1.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng 24 2.2.1.3. Tuân thủ các quy định về tín dụng 29 2.2.1.4. Phân tán rủi ro 31 2.2.1.5. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định 32 2.2.2. Thực trạng RRTD tại chi nhánh Thanh Hóa 33 2.3. Đánh giá thực trạng phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông chinh nhánh Thanh Hóa 37 2.3.1. Những kết quả đạt được 37 2.3.2. Những tồn tại trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông 39 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THANH HÓA 45 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÒNG NGỪA, HẠN CHẾ RỦI RO TÍNH DỤNG TẠI NG N HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THANH HÓA 45 3.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Thanh Hóa 45 3.1.2. Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Thanh Hóa 48 3.2. GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NG N HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH THANH HÓA TRONG THỰC TẾ 49 3.2.1.1. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phương án kinh doanh. 49 3.2.1.2. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý. 50 3.2.1.3. Xây dựng hệ thống các công cụ đo lường và định dạng rủi ro tín dụng…………………………………………………………………………………………………55 3.2.1.4. Quản lý, giám sát danh mục cho vay. 55 3.2.1.5. Phân tán rủi ro tín dụng 56 3.2.1.6. Sử dụng các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng. 58 3.2.1.7. Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi. 58 3.3. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI CÁC NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 60 3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước và chính phủ 60 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 61 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông 63 KẾT LUẬN 65

  • Thiết kế tổ chức thi công đoạn đường lò xuyên vỉa mức -150 Công ty than Mạo Khê 
  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Tăng cường vận động nguồn tài trợ  vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng luôn có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Sự an toàn trong kinh doanh của các ngân hàng luôn là mỗi quan tâm hàng đầu của xã hội  bởi vì những vụ phá sản ngân hàng có ảnh hưởng bất lợi đối với nền kinh tế hơn bất cứ vụ phá sản ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào khác. Sự sụp đổ của ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế – chính trị và xã hội của mỗi nước, trong nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ thì nguy cơ rủi ro càng dễ phát sinh. Trên thế giới người ta đã thông kê được 11 loại rủi ro cố hữu trong hoạt động ngân hàng như rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản… Song rủi ro tín dụng được quan tâm nhất trong thực tiễn hiện nay, đây là mặt trân kinh doanh tiền ẩn nhiều rủi ro nhất trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

  1. Đối tượng nghiên cứu

Với đề tài báo cáo tốt nghiệp này, em tập trung nghiên cứu về thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Phương Đông. Các số liệu được thu thập từ Ban quản lý tín dụng ngân hàng Phương Đông – Chi nhánh Thanh Hóa trong năm 2015.

  1. Mục đích nghiên cứu

Toàn bộ nội dung báo cáo tốt nghiệp tập trung đi sâu nghiên cứu và làm rõ: – Hệ thống hóa kiến thức lý luận về RRTD tại các NHTM. Phân tích thực trạng RRTD tại NHPĐ – CNTH. Đề xuất giải pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD tại NHPĐ – CNTH.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện báo cáo, bên cạnh việc tuân thủ những nguyên tắc nghiên cứu chung như khách quan, tổng thể, biện chứng, logic, em có sử dụng các phương pháp để giải quyết vấn đề như: phương pháp định tính, phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích và suy luận.

  1. Kết cấu báo cáo tốt nghiệp

Ngoài phần mở đầu và kết luận bài báo cáo được bố cục thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận về phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tạo ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thanh Hóa.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word