loading

Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Agribank Kim Động Hưng Yên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Khái quát về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3 1.1.1.  Khái niệm tín dụng ngân hàng 3 1.1.2.  Phân loại tín dụng của ngân hàng thương mại 3 1.1.3.  Vai trò của tín dụng ngân hàng. 6 1.2.  Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 8 1.2.1.  Khái niệm về rủi ro tín dụng 8 1.2.2.  Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 8 1.2.3.  Hậu quả của rủi ro tín dụng 14 1.2.4.  Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 16 1.3.  Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 20 1.3.1.  Sự cần thiết của công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 20 1.3.2.  Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 20 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI 28 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 28 THÔN HUYỆN KIM ĐỘNG-HƯNG YÊN 28 2.1. Khái quát về Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kim Động-Hưng Yên 28 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh NHNN&PTNN huyện Kim Động-Hưng Yên 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kim Động-Hưng Yên 29 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua 30 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kim Động 35 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kim Động 35 2.2.2  Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kim Động.. 39 2.3. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Kim Động-Hưng Yên 44 2.3.1. Kết quả đạt được 44 2.3.2. Những mặt còn hạn chế 45 2.3.3. Nguyên nhân 46 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN KIM ĐỘNG- HƯNG YÊN 50 3.1. Định hướng và mục tiêu trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Động- Hưng Yên 50 3.1.1.Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Động- Hưng Yên 50 3.1.2. Định hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Động-Hưng Yên 51 3.2. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNN chi nhánh huyện Kim Động-Hưng Yên 52 3.2.1.  Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 53 3.2.2.   Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân và sau giải ngân 57 3.2.4.  Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng 59 3.2.5.  Thực hiện nghiêm túc vấn đề bảo đảm tín dụng 61 3.2.6.  Các giải pháp về nhân sự 61 3.2.7.  Phân tán rủi ro 63 3.2.8.  Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng 64 3.2.9.   Xử lý hiệu quả các khoản nợ có vấn đề 66 3.3. Một số kiến nghị 68 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ 68 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam… 69 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Agirbank và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu mang lại nguồn thu cho ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Ruỉ ro tín dụng luôn tồn tại trong hoạt động tín dụng, không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu khi rủi ro xảy ra. Đứng trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng tại NHTM trở nên cấp thiết.Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, tình trạng khủng hoảng tài chính chưa được cải thiện nhiều.Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Do đó, đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế mức thấp nhất có thể những nguy cơ gây nên rủi ro và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên không là ngoại lệ. Với bối cảnh như vậy, rủi ro tín dụng là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng đồng thời quản trị rủi ro tín dụng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng. Chính vì vậy em chọn đề tài: “Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Kim Động Hưng Yên” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2.Đối tượng và mục đích nghiên cứu

    •  Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Kim Động- Hưng Yên.

 

  • Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu giải quyết ba vấn đề cơ bản sau:

 

  •  Hệ thống lại những vấn đề có tính lý luận về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
  •  Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNN&PTNN huyện Kim Động- Hưng Yên.
  •  Đề xuất một số giải pháp có thể áp dụng trong thực tiễn nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Động – Hưng Yên, giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng đảm bảo kinh doanh của chi nhánh được ổn định.
  1. Phạm vi nghiên cứu

Khóa luận được nghiên cứu tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Kim Động, Thị trấn Lương Bằng – Huyện Kim Động – Tỉnh Hưng Yên trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. 4.Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. 5.Kết cấu khóa luận gồm 3 chương Chương 1: Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNN&PTNN huyện Kim Động-Hưng Yên. Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNN&PTNT huyện Kim Động-Hưng Yên. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong khoa Ngân Hàng–Bảo Hiểm cùng với những đóng góp có giá trị của ban lãnh đạo,các cô, các chú, các anh chị trong phòng kinh doanh đã giúp em hoàn thành khóa luận này. Do thời gian có hạn và những hiểu biết còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai xót, em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, ban lãnh đạo và của các cô chú, anh chị cán bộ trong chi nhánh để khóa luận của em được hoàn thiện hơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word