loading

Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Nam Đàn

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG vi

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Tín dụng ngân hàng 3

1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 3

1.1.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng 3

1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 6

1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 8

1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 8

1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 9

1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 15

1.3 Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 19

1.3.1 Phân tích tín dụng 19

1.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra của ngân hàng 20

1.3.3 Xây dựng hệ thống theo dõi cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 20

1.3.4 Phân tán rủi ro tín dụng 21

1.3.5 Các công cụ tín dụng phái sinh 21

1.3.6 Thực hiện nghiêm túc vấn đề bảo đảm tín dụng 22

1.3.7 Đa dạng hóa hoạt động tín dụng 22

1.3.8 Thực hiện bảo hiểm tín dụng 23

1.3.9 Trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 23

1.3.10 Xử lý nợ xấu 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NAM ĐÀN- TỈNH NGHỆ AN 25

2.1 Giới thiệu khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An 25

2.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn 25

2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn. 26

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn giai đoạn 2013 – 2015 27

2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Đàn 32

2.2.1 Kết quả cấp tín dụng tại NHNo&PTNN chi nhánh huyện Nam Đàn 32

2.2.2 Tình hình nợ xấu tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn 35

2.2.3 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tại NHNo&PTNT huyện Nam Đàn 39

2.3 Đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Đàn 41

2.3.1 Kết quả đạt được 41

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 42

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔN THÔN CHI NHÁNH HUYỆN NAM ĐÀN 46

3.1 Phương hướng hoạt động của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Nam Đàn 46

3.1.1 Phương hướng chung 46

3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 47

3.1.3 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 48

3.2 Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Đàn 49

3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phương án kinh doanh 50

3.2.2 Tuân thủ quy trình cho vay một cách hợp lý 51

3.2.3 Nâng cao công tác đào tạo, bố trí, tuyển dụng cán bộ 53

3.2.4  Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin 54

3.2.5  Thực hiện nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng 55

3.2.6 Phân tán rủi ro 56

3.2.7 Sử dụng các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tín dụng 57

3.2.8 Xử lý có hiệu quả các khoản nợ có vấn đề 57

3.2.9  Tăng cường sự phối hợp giữa Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đàn với các cấp chính quyền địa phương 58

3.3 Một số kiến nghị 59

3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước, Chính phủ 59

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước 60

3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 62

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Kết quả huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn

Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn qua các năm từ 2013-2015

Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh năm 2013-2015

Bảng 2.4: Tình hình dư nợ tại chi nhánh

Bảng 2.5: Phân loại nợ tại NHNo&PTNT huyện Nam Đàn

Bảng 2.6: Nợ xấu phân theo khả năng thu hồi

Bảng 2.7: Nợ xấu phân theo đối tượng khách hàng

Bảng 2.8: Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Cùng với xu hướng phát triển chung của lĩnh vực ngân hàng, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm tỷ trọng tín dụng. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng hiện tại và trong tương lai tín dụng vẫn đem lại nguồn thu chính cho các ngân hàng. Do vậy, kiểm soát chất lượng tín dụng là một thành phần không thể thiếu trong quản trị ngân hàng với mục tiêu đảm bảo cho hoạt động tín dụng an toàn, hiểu quả.

Với lĩnh vực kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, vì thế bà con nông dân có nhu cầu rất lớn về vốn để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên việc bỏ vốn ra kinh doanh cũng có những rủi ro nhất định do đó không mang lại thu nhập như mong đợi của người dân. Chính vì thế,một số không có khả năng trả nợ và lãi vay cho ngân hàng làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thì rủi ro tín dụng là một vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề này, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại NHNo&PTNT huyện Nam Đàn, tôi xin lựa chọn đề tài nghiên cứu : Rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nam Đànnhằm mục đích tổng kết cơ sở lí luận, vai trò của tín dụng trong cho vay; phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng, trong đó thể hiện rõ những mặt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và một số giải pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng và toàn bộ các hoạt động kinh tế- xã hội nói chung trên địa bàn cũng như phạm vi cả nước.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề thực tiễn cụ thể đến rủi ro tín dụng đối với NHNo&PTNT chi nhánh huyện Nam Đàn trong giai đoạn 2013-2015.

Đề tài nghiên cứu thực hiện các mục tiêu nghiên cứu sau :

Tổng hợp những vấn đề lí luận về hoạt động của NHTM nói chung và vấn đề  tín dụng nói riêng.

Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Nam Đàn, trong đó thể hiện rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Đề xuất định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng đối với hộ sản xuất và đề xuất một số kiến nghị liên quan.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí