loading

Rủi Ro Trong Hoạt Động Tín Dụng Của  Ngân Hàng Agirbank Và Biện Pháp Phòng Ngừa

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 4 1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 4 1.1.2 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 6 1.1.3 Phân loại rủi ro về tín dụng. 8 1.1.4 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của NHTM 14 1.2 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 21 1.2.1 Khái niệm 21 1.2.2 Các biện pháp phòng ngừa và han chế rủi ro tín dụng. 21 1.2.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM. 27 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG  PHÒNG  NGỪA  VÀ HẠN CHẾ RỦI  RO TÍN DỤNG TẠI  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN. 31 2.1 Khái quát về  Ngân hàng Nông  Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. 31 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng  Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn-  Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của AGRIBANK Chi nhánh Bắc Kạn 32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu 34 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn –Chi nhánh tỉnh  Bắc Kạn. 40 2.2.1 Cơ cấu dư nợ 40 2.2.2 Tỷ lệ nợ quá hạn 42 2.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro 45 2.3.1 Đánh giá thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng theo các chỉ tiêu. 46 2.3.2 Các kết quả đạt được 47 2.3.3 Một số tồn tại và nguyên nhân về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN. 51 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn- Chi nhánh tỉnh  Bắc Kạn. 51 3.1.1 Định hướng chung của NHNN & PTNT – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 51 3.1.2 Định hướng cho hoạt động tín dụng tại NHNN & PTNT – CN tỉnh Bắc Cạn. 52 3.1.3 Định hướng về công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN & PTNT – CN tỉnh Bắc Kạn. 52 3.2 Một số giải pháp tăng cường phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Bắc Kạn. 53 3.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý 53 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng và phân tích tín dụng 54 3.2.3 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các bộ nhân viên đặc biệt là các cán bộ tín dụng. 56 3.2.4 Xây dựng chiến lược đầu tư tín dụng phù hợp 59 3.2.5 Phân loại khách hàng 59 3.2.6 Tăng cường kiểm tra trước, trong  và sau cho vay 60 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống thông tin trong hoạt động tín dụng 61 3.2.8 Các biện pháp khác 61 3.3 Một số kiến nghị 63 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan 63 3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN 64 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Việt Nam 65 KẾT LUẬN 67

  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  • Situation, solutions to improve the efficiency of credit operation to SMEs in the Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB)

LỜI NÓI ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Cùng với xu hướng đổi mới của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Xu thế hội nhập, cạnh tranh ngày một diễn ra ngay gắt. Đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước nhữngcơ hội mới cũng như những khó khăn phải đối mặt. Hoạt động của ngân hàng đạt kết quả tốt sẽ tạo điều kiện rất lớn cho nền kinh tế phát triển và ngược lại ngân hàng hoạt động kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới sự phát triển của cả nền kinh tế, thậm chí cả nền kinh tế thế giới. Xác định được tầm quan trọng của tín dụng và vai trò của ngân hàng, Chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng cũng như chất lượng tín dụng trong toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam. Một trong những biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh là lành mạnh hóa hệ thống tài chính ngân hàng. Hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng  mà được đảm bảo an toàn, hiệu quả th́ì sẽ có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế vĩ mô như kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết vấn đề thất nghiệp… Cần thấy rằng hoạt động tín dụng là một hoạt động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, có thể dẫn đến phá sản nếu việc quản lý không hiệu quả. Do vậy để có thể tồn tại và cạnh tranh được thì điều đầu tiên các ngân hàng cần quan tâm là nâng cao chất lượng tín dụng. Chất lượng tín dụng không chỉ là mối quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội bởi nó phản ánh trình độ hoàn thiện pháp luật theo cơ chế thị trường trong quản lý kinh tế nói chung và hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng. Như vậy làm thế nào để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng nói chung, chất lượng tín dụng là một vấn đề vô cùng quan trọng trong quản trị ngân hàng. Chính vì vậy em đă chọn đề tài: Rủi ro trong hoạt động tín dụng của  ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn Việt Nam- chi nhánh  tỉnh Bắc Kạn và biện pháp phòng ngừa để làm khoá luận tốt nghiệp.

  1. Đối  tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:là những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và công tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng và tìm giải pháp nâng cao chất lượng trong hoạt động  tín dụng. Mục đích nghiên cứu: – Nghiên cứu vấn đề rủi ro trên phương diện lý thuyết: Bản chất của rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cũng như những tác động của nó đến bản thân NHTM  và với nền kinh tế. – Thông qua tình hình phân tích thực trạng của  ngân hàng AGRIBANK- chi nhanh Bắc Kạn từ đó đánh giá kết quả đạt được,những hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng  trong hoạt động AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. – Đề xuất các giải pháp và kiến nghị  nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam nói chung cũng như chi nhánh tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Khảo sát hoạt động của AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn trong  ba năm: năm 2013, năm2014 và năm 2015.Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.Từ đó đưa ra những giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.Rủi ro tín dụng rất đa dạng, có thể là rủi ro khi ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro do thiếu vốn khả dụng, rủi ro khi các vật đảm bảo tín dụng không còn giá trị tín dụng như khi đánh giá ban đầu trước khi cho vay,rủi ro không thu hồi được nợ. Trong phạm vi của đề tài, tác giả chỉ xem xét rủi ro khi ẢGRIBANK chi nhánh tỉnh Bắc Kạn không thu hồi được nợ hay còn gọi là nợ quá hạn, nợ khó đòi.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để phù hợp với yêu cầu và đối tượng nghiên cứu của đề tài, phương pháp được thực hiện trong quá trình nghiên cứu gồm phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích, phương pháp duy vật biện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp duy vật lịch sử, phươngg pháp đồ thị… Thu thập số liệu từ các báo cáo, các tài liệu của ngân hàng; thông tin trên báo chí và internet…

  1. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Chương 2:Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của AGRIBANK – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại AGRIBANK- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word