loading

Rủi Ro Trong Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Bidv Và Biện Pháp Phòng Ngừa

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iii MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NG N HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1: Ngân hàng thương mại 5 1.1.1: Khái niệm về Ngân hàng thương mại 5 1.1.2: Chức năng của các Ngân hàng thương mại 5 1.1.3: Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 7 1.2: Rủi ro tín dụng 9 1.2.1: Khái niệm tín dụng và rủi ro tín dụng 9 1.2.2: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2.3: Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 13 1.2.4: Các biện pháp cơ bản để ngăn ngừa và xử lý rủi ro tín dụng 15 1.2.4.1: Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng. 15 1.2.4.2: Các biện pháp cơ bản nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ( BIDV) – CHI NHÁNH CẦU GIẤY 20 2.1: Giới thiệu khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 20 2.1.2. Mô hình tổ chức và hoạt động của Chi nhánh 21 2.1. 3. Tình hình hoạt động của BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy 23 2.2 : Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy 27 2.2.1. Nhận dạng và phân tích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại BIDV 27 2.2.1.1Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 27 2.2.1.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng và đối tác của khách hàng. 30 2.2.2. Những ưu điểm và tồn tại của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV 43 2.2.2.1. Về việc thiết lập một môi trường quản trị rủi ro tín dụng tốt 43 2.2.2.2.Về việc nhận dạng, phân tích, đo lường, theo dõi, cảnh báo và kiểm soát rủi ro tín dụng. 44 2.2.2.3 Về chất lượng và hiệu quả của Bộ phận Giám sát tín dụng. 46 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 48 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG. TÍN DỤNG TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2011 – 2015. 48 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV 50 3.2.1: Hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ tín dụng 50 3.2.2: Hoàn thiện thẩm định tư cách khách hàng 51 3.2.3: Hoàn thiện thẩm định tài chính khách hàng 52 3.2.4: Hoàn thiện thẩm định phương án sản xuất kinh doanh và dự án vay vốn của khách hàng 53 3.2.5: Giải pháp về thẩm định tài sản đảm bảo 54 3.2.6: Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược Marketing, củng cố và mở rộng khách hàng 55 3.2.7: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tín dụng 56 3.2.8: Giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 57 3.3: KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 58 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 59 3.3.2: Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 60 3.3.3: Kiến nghị với các cán bộ tín dụng 61 3.3.4: Kiến nghị với các chủ đầu tư 62 3.3.5: Kiến nghị với NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 62 3.3.6 Đối với khách hàng. 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
  • Situation, solutions to improve the efficiency of credit operation to SMEs in the Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB)
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình

MỞ ĐẦU Tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất song rủi ro cao nhất cho NHTM. Rủi ro này có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân và đều có thể gây ra tổn thất, làm giảm thu nhập của Ngân hàng thậm chí có thể đẩy Ngân hàng đến phá sản. Những năm gần đây, công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng đã được chú trọng hơn song nhìn chung chưa được thực hiện một cách bài bản. Hạn chế rủi ro có nghĩa là giảm thiểu những thiệt hại tài chính của Ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và nâng cao uy tín của Ngân hàng trên thị trường. Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chính trị, xã hội. Từ đó cũng gây ra những thiệt hại không nhỏ cho ngân hàng. Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh không những chỉ huy động vốn và cho vay mà còn rất nhiều lĩnh vực khác như: Thanh toán, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, góp vốn liên doanh, dịch vụ thẻ đại lý … Vì vậy có thể nói rằng rủi ro ngân hàng rất đa dạng. Ngoài ra, các ngân hàng đang hoạt động trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng với nhau hoặc giữa các tổ chức tín dụng, dẫn đến việc cạnh tranh về lãi suất để huy động được vốn, làm cho lãi suất huy động vốn cao hơn lãi suất cho vay cũng là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro cho ngân hàng. Do đặc thù kinh doanh của ngân hàng nên có rất nhiều loại rủi ro: Rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng … Trong số tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro trong hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diển ra ở mức đáng quan tâm. Nhận thức được vai trò quan trọng của rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân Hàng nên em đã chọn đề tài “Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV– Chi nhánh Cầu giấy và biện pháp phòng ngừa ” làm đề tài nghiên cứu của luận văn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word