loading

Rủi Ro Trong Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1 Tổng quan về tín dụng ngân hàng thương mại 3 1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mại 3 1.1.2 Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại 4 1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại 5 1.2 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 7 1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 7 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 9 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro tín dụng 17 1.3 Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 19 CHƯƠNG 2: RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 22 2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 22 2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian vừa qua 23 2.2 Thực trạng về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 27 2.2.1 Tình hình dư nợ 27 2.2.2 Tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh 29 2.2.3 Tình hình quản lí rủi ro tín dụng tại chi nhánh 33 2.4 Đánh giá hoạt động phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 34 2.4.1 Kết quả đạt được 34 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 35 2.4.2.1 Những hạn chế còn tồn tại 35 2.4.2.2 Nguyên nhân 35 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 39 3.1 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 39 3.1.1 Định hướng chung 39 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 39 3.1.3 Định hướng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 41 3.2 Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 42 3.2.1 Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 42 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 48 3.3 Một số kiến nghị 52 3.3.1Kiến nghị với ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh 52 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 53 3.3.3 Kiến nghị với chính phủ 54

  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa
  • Situation, solutions to improve the efficiency of credit operation to SMEs in the Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB)
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát tiển công nghệ An Đình

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế, để từng bước phát triển, hội nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Để đạt được điều đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng với vai trò là “đòn bẩy kinh tế” thông qua hoạt động tín dụng. Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển cân đối của các ngành, các lĩnh vực khác theo định hướng của Nhà nước. Tín dụng ngân hàng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng lại là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro. Rủi ro trong hoạt động tín dụng không chỉ tác động tới bản thân ngân hàng thương mại mà còn tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chính vì vậy, công tác hạn chế rủi ro tín dụng luôn được các Ngân hàng thương mại quan tâm. Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh“. Mục đích nghiên cứu của khóa luận này là: – Nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng trên phương diện lý thuyết: Bản chất của rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cũng như tác động của nó tới bản thân Ngân hàng Thương mại và với nền kinh tế. – Thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh để đánh giá được tình hình rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh. – Đưa ra một số ý kiến nhận xét và đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh. Để giải quyết từng vấn đề trên, luận văn được thiết kế làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word