loading

Rủi Ro Trong Hoạt Động Tín Dụng Và Biện Pháp Hạn Chế Tại Nhno&ptnt Việt Nam

CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1.Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 3

1.1.1.Khái niệm hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1.2.Đặc trưng của tín dụng 3

1.1.3.Phân loại hoạt động tín dụng 4

1.1.4.Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 6

1.2.Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 9

1.2.1.Khái niệm rủi ro tín dụng 9

1.2.2.Các dấu hiệu nhận biết rủi ro 10

1.2.3.Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 10

1.2.3.1.Nguyên nhân khách quan 11

1.2.3.2.Nguyên nhân chủ quan 13

1.2.4.Các chỉ tiêu đánh giá 14

1.2.4.1.Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 15

1.2.4.2.Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 15

1.2.5.Hậu quả và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 18

1.2.5.1.Hậu quả của rủi ro tín dụng 18

1.2.5.2.Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 19

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH YÊN LẠC – VĨNH PHÚC 22

2.1.Khái quát về NHNo&PTNT chi nhánh Yên Lạc 22

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Agribank chi nhánh Yên Lạc 22

2.1.2.Tình hình hoạt động của Agribank chi nhánh Yên Lạc 25

2.1.2.1Hoạt động huy động vốn 25

2.1.2.2.Hoạt động cho vay 30

2.1.2.3.Hoạt động kinh doanh  khác 33

2.1.2.4.Kết quả hoạt động kinh doanh 34

2.2.Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Agribank Yên lạc –Vĩnh Phúc 36

2.2.1.Thực trạng hoạt động tín dụng tại Agribank Yên Lạc 36

2.2.2.Rủi ro tín dụng tại chi nhánh Agribank Yên Lạc 40

2.2.2.1.Tình hình nợ xấu, nợ quá hạn tại chi nhánh 40

2.2.2.2.Dự phòng rủi ro và nguồn bù đắp rủi ro của ngân hàng 41

2.3.Đánh giá chung về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại chi nhánh Agribank Yên Lạc 42

2.3.1Kết quả đạt được của chi nhánh 42

2.3.2.Hạn chế 43

2.3.3.Nguyên nhân 43

2.3.3.1.Nguyên nhân từ phía Agribank Yên Lạc 43

2.3.3.2.Nguyên nhân từ phía khách hàng 44

2.3.3.3.Nguyên nhân khác 45

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ & MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RRTD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH YÊN LẠC 46

3.1.Định hướng phát triển và mục tiêu trong hoạt động tín dụng của Agribank Yên lạc. 46

3.2.Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 48

3.2.1.Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 48

3.2.2.Thực hiện phân tán rủi ro tín dụng 49

3.2.3.Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng 50

3.2.4.Tăng cường và giám sát hiệu quả sử dụng TSĐB 51

3.3.Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 51

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

PHỤ LỤC 56

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

NHNN : Ngân hàng Nhà nước

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

CBTD : Cán bộ tín dụng

TCTD : Tổ chức tín dụng

KBNN : Kho bạc Nhà nước

TCKT : Tổ chức kinh tế

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

BCTC : Báo cáo tài chính

RRTD : Rủi ro tín dụng

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ – HÌNH VẼ

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Yên Lạc – Vĩnh Phúc 23

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Yên Lạc – Vĩnh Phúc 26

Hình 2.1: Biểu đồ cơ cấu dư nợ theo thời gian 30

Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thời gian 32

Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Yên Lạc 34

Bảng 2.5: Tình hình hoạt động tín dụng tại Agribank Yên Lạc 36

Bảng  2.6: Bảng tình hình nợ xấu, nợ quá hạn tại chi nhánh 40

Bảng 2.7: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro 41

Bảng 3.1: Chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh 2016 47

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO, ASEAN nên chịu sự tác động mạnh của cuộc khủng hoảng này. Mặt khác, các ngân hàng ở Việt Nam với lợi nhuận  chủ yếu hàng năm thu từ hoạt động tín dụng. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có tính lan truyền và để lại hậu quả to lớn không chỉ ở nội tại ngành mà còn liên quan  đến toàn nền kinh tế, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác.

Như vậy thì quản lý rủi ro tín dụng luôn là vấn đề hàng đầu được lãnh đạo các ngân hàng quan tâm. Hiểu được tầm quan trọng, qua thời gian thực tập tại AGRIBANK  YÊN LẠC em đã có điều kiện tìm hiểu và tiếp xúc trực tiếp với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng nên em đã lựa chọn đề tài tốt nghiệp: Rủi ro trong hoạt động tín dụng và biện pháp hạn chế tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Mục đích nghiên cứu của chuyên đề

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động rủi ro tín dụng tại AGRIBANK chi nhánh Yên Lạc – Vĩnh Phúc để đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng để từ đó có biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí