loading

Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra Thuế Gtgt Đối Với Doanh Nghiệp Nhà Nước Tại Phòng Kiểm Tra 3 Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG 1 9

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾ GTGT VÀ KIỂM     TRA THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 9

1.1.Những vấn đề cơ bản về thuế GTGT 9

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm thuế GTGT 9

1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 9

1.1.3. Căn cứ tính thuế GTGT 10

1.1.4. Phương pháp tính thuế 10

1.2. Công tác kiểm tra thuế GTGT 12

1.2.1. Những vấn đề chung về kiểm tra thuế 12

1.2.2. Kiểm tra thuế GTGT 15

1.3. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp nhà nước 18

1.4. Sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra thuế GTGT 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ GTGT TẠI PHÒNG KIỂM TRA 3 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 22

2.1 Đặc điểm kinh tế, xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy cục thuế thành phố Hà Nội và phòng kiểm tra 3 22

2.1.1. Đặc điểm kinh tế-xã hội 22

2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của cục thuế thành phố Hà Nội và phòng kiểm tra 3 23

2.1.3. Tình hình thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách của phòng kiểm tra 3 25

2.2  Kết quả thu thuế GTGT  tại phòng kiểm tra 3 cục thuế thành phố Hà Nội 27

2.3. Thực trạng công tác kiểm tra thuế GTGT đối với các DN nhà nước ở phòng kiểm tra 3 cục thuế thành phố Hà Nội trong thời gian qua 28

2.3.1. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước do phòng kiểm tra 3 quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội 28

2.3.2. Kết quả kiểm tra thuế GTGT và những sai phạm thường gặp trong quá trình kiểm tra 29

2.3.3. Những thuận lợi của công tác kiểm tra thuế GTGT đối với các DN nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 38

2.3.4.Những khó khăn, hạn chế trong công tác kiểm tra thuế GTGT đối với DN nhà nước tại phòng kiểm tra 3cục thuế thành phố Hà Nội 39

2.3.5. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác kiểm tra thuế GTGT đối với các DN ở phòng kiểm tra 3 hiện nay 43

CHƯƠNG 3. 48

3.1 Những yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra thuế GTGT trên địa bàn thành phố Hà Nội 48

3.2. Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế GTGT đối với các DN tại phòng kiểm tra 3 50

3.2.1. Tăng cường quản lý Doanh nghiệp 50

3.2.2. Áp dụng các kỹ năng kiểm tra 51

3.2.3. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu 65

3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo lực lượng cán bộ có liên quan đến công tác kiểm tra 66

3.2.5.  Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận kiểm tra thuế và các bộ phận có liên quan khác 67

3.2.6. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với đối tượng nộp thuế 67

3.2.7. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ban ngành để áp dụng các biện pháp cưỡng chế có hiệu quả. 68

3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN. 69

3.3.1. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm tra 69

3.3.2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, cản trở sản xuất kinh doanh. 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của em.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CQT : Cơ quan thuế.

DN : Doanh nghiệp.

ĐVT : Đơn vị tính.

GTGT : Giá trị gia tăng

MST : Mã số thuế

NSNN : Ngân sách nhà nước.

NNT : Người nộp thuế

TNCN : Thu nhập cá nhân.

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn.

TT-BTC : Thông tư-BộTài Chính.

UBND : Uỷ ban nhân dân.

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO , giảm bớt thuế XNK thì thuế GTGT càng chiếm tỷ trọng cao hơn nữa. Ở Việt Nam, thuế GTGT được bắt đầu nghiên cứu từ khi tiến hành cải cách thuế bước 1 ( năm ). Tính hiệu quả của kiểm tra thuế ảnh hưởng chi phối đến hiệu quả của quản lý thuế. Đặc biệt trong bối cảnh áp dụng |cơ chế cơ sở kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế theo luật quản lý thuế, công tác kiểm tra thuế càng ngày càng quan trọng, bỏi vì để nộp thuế tự giác kê khai đúng nghĩa vụ thuế thì một trong những vấn đề mấu chốt là phải làm cho đối tượng nộp thuế thấy được hậu quả của trốn thuế, tức là, chỉ ra rằng các hanh vi gian lận, trốn lậu thuế sẽ bị phát hiện( thể hiện tính hiệu quả của kiểm tra) và hậu quả do trốn lậu thuế đem lại( xử lý kết quả sau kiểm tra).

Trong bối cảnh chung của cả nước, cục thuế Hà Nội đã và đang triển khai công tác kiểm tra thuế, đặc biệt là công tác kiểm tra thuế GTGT .

Thấy được tầm quan trọng của công tác kiểm tra trong thời gian qua.Cục thuế Hà Nội nói chung và phòng kiểm tra 3 nói riêng đã tập trung mọi biện pháp nâng cao hiệu quả  công tác như: tổ chức sắp xếp lại bộ máy, đối với hoạt động, xây dựng quy trình mới, tăng cường đào tạo lực lượng kiểm tra viên… Nhờ những hoạt động tích cực đó, công tác kiểm tra thuế thời gian qua ngày càng chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thuế cũng có những hạn chế, nội dung và quy trình kiểm tra trực tiếp còn nhiều bất cập… không đáp ứng được những yêu cầu của công tác kiểm tra thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế .Xuất phát từ thực tế trên nên em đã chọn đề tàiTăng cường công tác kiểm tra thuế GTGT đối với doanh nghiệp nhà nước tại phòng kiểm tra 3 Cục thuế thành phố Hà Nội”  làm để tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên  cứu  đề  tài  này  nhằm  phân  tích  thực  trạng  công  tác kiểm tra thuế GTGT đối với doanh nghiệp nhà nước  và nguyên nhân của các thực trạng đó để tìm kiếm giải pháp tăng cường công tác kiểm tra thuế GTG từ đó chống thất thu NSNN đối với lĩnh vực thuế GTGT tại phòng kiểm tra 3 nói riêng và cục thuế thành phố Hà Nội nói chung.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–  Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là công tác kiểm tra thuế GTGT với doanh nghiệp nhà nước

– Phạm vi nghiên cứu: Phòng kiểm tra 3 cục thuế TP Hà Nội

– Thời gian nghiên cứu: 2013-2015

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh, đánh giá, quy nạp, diễn dịch trên cơ sở vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí