loading

Tăng Cường Công Tác Quản Lý Của Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 10

1.1 Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp 10 1.1.2 Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp 12 1.2.2 Nội dung cơ bản của luật thuế TNDN 14 1.2 Cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 27 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 27 1.2.2 Ý nghĩa quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 28 1.2.3 Nội dung quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 28 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 37 1.3 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 40 1.3.1 Xuất phát từ vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp 40

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 42

2.1 Đặc điểm kinh tế – xã hội thành phố Hải Dương và cơ cẩu tổ chức bộ máy Chi cục Thuế thành phố Hải Dương 42 2.1.1 Đặc điểm kinh tế – xã hội 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thuế thành phố Hải Dương 43 2.1.3  Đặc điểm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn chi cục thuế thành phố Hải Dương 45 2.2 Thực trạng  về công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của chi cục thuế thành phố Hải Dương 49 2.2.1 Về phía Chi cục Thuế thành phố Hải Dương 49 2.2.2 Về phía doanh nghiệp 55 2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Hải Dương thời gian qua 62 2.4.1 Những kết quả đạt được 62 2.4.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân 64

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 68

3.1 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục trong thời gian tới 68 3.1.1 Quan điểm và phương hướng 68 3.1.2 Mục tiêu 69 3.2 Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của chi cục thuế 70 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý đối tượng nộp thuế 70 3.2.2 Tiếp tục hoàn thiện tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý thuế cấp chi cục 72 3.2.3 Tăng cường quản lý căn cứ tính thuế 73 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý thu nộp thuế TNDN 75 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý thuế 77 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu thuế. Cụ thể: 79 3.2.7 Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế, luật thuế 80 3.2.8 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 80 3.2.9 Giải pháp khác 81 KẾT LUẬN 83

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DN: Doanh nghiệp
ĐTNT: Đối tượng nộp thuế
NNT: Người nộp thuế
NSNN: Ngân sách nhà nước
SXKD: Sản xuất kinh doanh
TNCN: Thu nhập cá nhân
TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
UBND: Ủy ban nhân dân

DANH MỤC CÁC BẢNG

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy chi cục thuế thành phố Hải Dương BẢNG 1 SỐ LƯỢNG DN QUA CÁC NĂM THUỘC SỰ QUẢN LÝ CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG BẢNG 2 SỐ LƯỢNG DN QUA CÁC NĂM THUỘC SỰ QUẢN LÝ CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Bảng 3: Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương BẢNG 4: SỐ THỰC THU VÀ DỰ TOÁN THUẾ TNDN CỦA BẢNG 5. TÌNH HÌNH NỘP TỜ KHAI CỦA CÁC DN CHỊU SỰ QUẢN LÝ BẢNG 6. TÌNH HÌNH THU THUẾ TNDN KHU VỰC DNTN BẢNG 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA DOANH THU TÍNH THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM 2013-2015 BẢNG 8: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Để đảm bảo nguồn thu, nhà nước đã thu rất nhiều loại thuế, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp được coi là một sắc thuế quan trọng để đảm bảo nguồn thu về thuế nói chung, đồng thời thông qua đó cũng có thể nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của từng đối tượng một cách khá chính xác, qua đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp. Thực tiễn nước ta, trong suốt quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường từ năm 1986 đến nay, công cuộc cải cách hệ thống chính sách và công tác quản lý thuế nói chung và thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng luôn được Nhà nước ta hết sức chú trọng. Thực hiện công tác cải cách thuế trong những năm gần đây, ngành thuếđã không ngừng hoàn thiện hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý của Nhà nước nói chung, chi cục thuế thành phố Hải Dương nói riêng đối với các doanh nghiệp trong địa bàn , chính sách và quy trình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đã bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý. Điều này vừa ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của môi trường đầu tư, vừa tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp thực hiện các hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp. Trước tình hình đó, việc tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn chi cục thuế thành phố Hải Dương là rất cần thiết

Chính vì lý do trên, em chọn đề tài: Tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của chi cục thuế Thành Phố Hải Dươnglàm luận văn tốt nghiệp.

 1. Mục tiêu nghiên cứu.

Bài viết được hoàn thiện với mục tiêu chính như sau:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Tổng quan về thực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Chi cục Thuế thành phố Hải Dương trong thời gian qua, phân tích ưu, nhược điểm, những thành tích và hạn chế của quá trình quản lý.
 • Trên cơ sở phân tích đề xuất các giải pháp đổi mới để tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Hải Dương, Hải Dương.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 • Đối tượng nghiên cứu: công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp cả về lý luận và thực tiễn.
 • Phạm vi nghiên cứu :
 • Phạm vi nghiên cứu về không gian : Công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Hải Dương.
 • Phạm vi nghiên cứu về thời gian : Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2012-2015.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và các phương pháp cụ thể sau: phương pháp thu thập, phân tích số liệu thống kê, phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phương pháp so sánh, đối chiếu, mô hình hóa…

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí