loading

Tăng Cường Công Tác Quản Lý Thuế Gtgt Đối Với Doanh  Nghiệp Ngoài Quốc Doanh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH ẢNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 4 1.1. Lý luận chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4 1.1.1. Khái niệm , đặc điểm doanh nghiệp ngoài quốc doanh 4 1.1.2. Vai trò của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 5 1.1.3. Xu hướng phát triển của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 6 1.2. Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 8 1.2.1. Khái quát chung về thuế Giá trị gia tăng 8 1.2.2. Quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13 1.2.3. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng  đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA 20 2.1. Sơ lược về huyện Quảng Xương và Chi cục Thuế Quảng Xương 20 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH huyện Quảng Xương 20 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức quản lý của chi cục thuế huyện Quảng Xương 22 2.1.3. Tổng quan về công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Quảng Xương 25 2.2. Kết quả thực hiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quảng Xương 28 2.2.1. Quản lý đối tượng nộp thuế 29 2.2.2. Quản lý kê khai thuế giá trị gia tăng 34 2.2.3. Quản lý căn cứ tính thuế 37 2.2.4. Quản lý thu nộp thuế GTGT 43 2.2.5. Công tác kiểm tra thuế 47 2.2.6. Công tác hoàn thuế 55 2.3. Những đánh giá chung về công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Quảng Xương 57 2.3.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua 57 2.3.2. Những mặt hạn chế, khó khăn 58 2.3.3. Những nguyên nhân 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA 61 3.1. Mục tiêu, định hướng, yêu cầu quản lý thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng tại Chi cục thuế Huyện Quảng Xương trong thời gian tới 61 3.2. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT về phía nhà nước 63 3.3. Nhóm giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng về phía Chi cục thuế huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 64 3.3.1. Tăng cường công tác quản lý đối tượng nộp thuế 64 3.3.2. Tăng cường công tác quản lý kê khai thuế GTGT 68 3.3.3. Quản lý căn cứ tính thuế 70 3.3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 75 3.3.5. Tăng cường công tác quản lý thu thuế và công tác quản lý nợ thuế 77 3.4. Nhóm giải pháp khác 80 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước, nước ta ngày càng đòi hỏi nhiều về nguồn vốn, trong đó nguồn vốn chủ yếu để ổn định tình hình đất nước là nguồn vốn từ NSNN và khoản thu chủ yếu của NSNN là từ thuế. Thuế là nguồn thu chủ yếu để đảm bảo duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Đối với nước ta hiện nay và trong những năm sau này, thuế tiếp tục trở thành công cụ tài chính quan trọng giúp Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Trong hệ thống thuế của nước ta, thuế GTGT là một trong các sắc thuế chủ đạo, đóng góp một phần không nhỏ trong tổng số thuế thu được hàng năm. Luật thuế GTGT đã thay thế luật thuế doanh thu đã lỗi thời, được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/1999, đến nay đã được gần 20 năm. Thuế GTGT đã bộc lộ nhiều ưu điểm, mang lại những tác động tích cực đến nền kinh tế, nhưng đồng thời trong công tác quản lý thuế GTGT cũng còn rất nhiều vướng mắc, gây ảnh hưởng tới số thu cũng như các vấn đề kinh tế – xã hội khác. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế trong những năm qua, hoạt động của khu vực kinh tế NQD ở nước ta đã và đang ngày càng mở rộng trên khắp các địa bàn trong từng địa phương và cả nước. Song đây cũng là khu vực rất khó quản lý về thuế, hiện tượng trốn thuế, lậu thuế vẫn còn xảy ra. Vì vậy quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế NQD phải tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nhằm thực hiện được mục tiêu, yêu cầu của quá trình đổi mới công tác quản lý thuế đặt ra. Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn đã triển khai thu và quản lý thuế GTGT nhiều năm nay. Tuy nhiên, thực tế quản lý thu thuế GTGT trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập khiến nguồn thuế GTGT vẫn bị thất thu, doanh nghiệp còn kêu ca. Để góp phần làm rõ những bất cập đó cũng như tìm giải pháp khắc phục, em đã chọn đề tài: “Tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh  nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Quảng Xương- Tỉnh Thanh Hóa” làm nội dung tìm hiểu và nghiên cứu của mình.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế huyện Quảng Xương- tỉnh Thanh Hóa. Mục đích của đề tài là qua nghiên cứu tình hình quản lý thu thuế GTGT đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên điạ bàn huyện Quảng Xương từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế GTGT.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: Phân tích thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Quảng Xương- tỉnh Thanh Hóa từ năm 2013 đến nay.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: – Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. – Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, mô hình hóa. – Đặt các vấn đề nghiên cứu trong mối quan hệ phổ biến và trong sự vận động.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word