loading

Tăng Cường Hiệu Quả Thẩm Định Giá Máy, Thiết Bị Làm Tài Sản Đảm Bảo Tại Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín Vietbank

Tăng cường hiệu quả thẩm định giá máy, thiết bị làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Việt Nam thương tín VietBank CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUÁT VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY, THIẾT BỊ 1.1 TỔNG QUAN VỀ MÁY, THIẾT BỊ 4 1.1.1 Khái niệm máy, thiết bị 4 1.1.2 Đặc điểm của máy, thiết bị 4 1.1.3 Phân loại máy, thiết bị. 5 1.2 GIÁ TRỊ MÁY, THIẾT BỊ 6 1.2.1 Cơ sở giá trị áp dụng trong thẩm định giá máy, thiết bị 6 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị máy, thiết bị 7 1.2.3 Nguyên tắc định giá máy, thiết bị 10 1.2.4 Khái niệm giá trị máy, thiết bị 13 1.3.1. Khái niệm thẩm định giá máy, thiết bị 14 1.3.2 Các phương pháp thẩm định giá máy, thiết bị 14 1.3.2.2. Phương pháp chi phí 19 1.3.2.3. Phương pháp đầu tư 22 1.3.3 Quy trình thẩm định giá máy, thiết bị 24 1.3.3.1. Xác định vấn đề 24 1.3.3.2. Lập kế hoạch định giá 25 1.3.3.3. Thu thập số liệu thực tế 25 1.3.3.4. Vận dụng số liệu thực tế và phân tích 25 1.3.3.6. Lập báo cáo định giá 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – VIETBANK 28 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG 28 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 28 2.1.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Việt Nam Thương Tín 28 2.2.1. Các văn bản pháp lý áp dụng trong định giá máy, thiết bị tại ngân hàng Việt Nam thương tín – Vietbank 43 2.2.2. Thực trạng vận dụng các phương pháp định giá máy, thiết bị tại tại ngân hàng Việt Nam thương tín – Vietbank 44 2.2.2.1. Quy trình định giá máy, thiết bị tại ngân hàng Việt Nam thương tín – Vietbank 44 2.2.2.2. Thực trạng vận dụng các phương pháp định giá máy, thiết bị tại ngân hàng Việt Nam thương tín – Vietbank 52 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY, THIẾT BỊ TẠI VB 62 2.3.1. Những thành tựu đã đạt được 62 2.3.2. Hạn chế 65 2.3.3. Nguyên nhân 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 71 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI VB 72 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VB TRONG THỜI GIAN TỚI 72 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY, THIẾT BỊ TẠI VB 73 3.2.1. Xây dựng hệ thống thông tin, cập nhật các văn bản pháp luật 73 3.2.2. Vận dụng linh hoạt và hoàn thiện quy trình thẩm định giá 76 3.2.3. Đa dạng hóa và chuyên sâu về các phương pháp thẩm định giá 77 3.2.4. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân lực và tăng cường trang thiết bị phục vụ 78 3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức hoạt động và quản lý nhân viên 80 3.2.6. Tạo uy tín về chất lượng, giá cả và thời gian thực hiện hợp đồng thẩm định giá 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY, THIẾT BỊ VỚI CƠ  QUAN CÓ THẨM QUYỀN 82 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thẩm định giá MMTB và các lĩnh vực liên quan 82 3.3.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và thi cấp thẻ thẩm định viên về giá 85 3.3.3. Hình thành thị trường MMTB tập trung 86 3.3.4. Bổ sung nguồn tài liệu, thông tin về thẩm định giá MMTB 87 3.3.5. Quản lý chặt chẽ hoạt động thẩm định giá MMTB 88 3.4 .ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ 90 3.4.1 Điều kiện về môi trường luật pháp 90 3.4.2 Các mô hình tố chức thẩm định giá 91 3.4.3 Điều kiện đối với chủ thể định giá 92 3.4.4 Các điều kiện về cung cấp thông tin 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

Xem thêm:

 • Vốn kinh doanh và các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng
 • Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động ở công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng
 • Vốn kinh doanh và các biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Kim Long

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Như chúng ta đã biết, hiện nay nền kinh tế thị trường tại Việt Nam ngày càng phát triển kéo theo đó nhu cầu mua bán, trao đổi tài sản, thiết bi giữa các doanh nghiệp nói chung và các cá nhân nói riêng ngày càng tăng. Quá trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo hình thức cổ phần hóa, bán khoán, cho thuê… cũng diễn ra ngày càng mạnh mẽ.  Từ đó làm tăng nhu cầu thẩm định giá  máy, thiết bị. Vai trò thẩm định giá máy thiết bị trong thẩm định giá nói chung ngày càng được chú trọng. Câu hỏi đặt ra là: quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thì liên quan đến Định giá Doanh nghiệp còn Định giá máy thiết bị thì có vai trò như thế nào? Cổ phần hóa làm tăng nhu cầu mua sắm tài sản là máy thiết bị mới, tiến hành thanh lý máy thiết bị cũ. Hơn nữa tuy đã cổ phần hóa, nhưng vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp hoạt động bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà Nước. Nhà nước vẫn là người mua, người bán lớn nhất, máy móc thiết bị đều được trích mua từ Ngân sách. Do vậy, trong trường hợp này thẩm định  giá máy thiết bị có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quản lý Ngân sách Nhà nước. Nước ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tài sản là máy, thiết bị được đầu tư mua sắm, nhập khẩu nhiều. Do khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, máy thiết bị thay đổi nhanh chóng về kiểu mẫu, hình dáng, về tiêu chuẩn kỹ  thuật, về chức năng…được sản xuất từ nhiều hãng, nhiều nước khác nhau, và do đó mức giá thành cũng khác nhau. Điều này dẫn đến nhu cầu thẩm định giá không chỉ lớn về số lượng mà còn rất đa dạng, đòi hỏi người thẩm định giá máy móc, thiết bị phải có kiến thức, kinh nghiệm và có trình độ hiểu biết nhất định về máy móc, thiết bị. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, kết hợp với quá trình nghiên cứu học tập tại Ngân hàng VB, em đã lựa chọn đề tài “Tăng cường hiệu quả thẩm định giá máy, thiết bị làm tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Việt Nam thương tín VietBank ” với hi vọng có thể tìm hiểu sâu hơn về thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy thiết bị nói riêng tại VB, từ đó có thể đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp thẩm định máy thiết bị.

 • Mục tiêu nghiên cứu

Làm rõ, hệ thống và khái quát hóa cơ sở lý luận khoa học của thẩm định giá máy, thiết bị. Vận dụng lý luận để làm rõ thực trạng của công tác thẩm định giá máy, thiết bị tại VB Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thẩm định gía máy, thiết bị.

 • Đối tượng nghiên cứu

Phương pháp thẩm định giá máy thiết bị tại Ngân hàng Việt Nam thương tín VietBank. Các giải pháp để nâng cao chất lượng thẩm định giá máy thiết bị

 • Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu công tác thẩm định giá máy, thiết bị của Ngân hàng Việt Nam thương tín VietBank trong 3 năm gần nhất

 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

 • Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
 • Phương pháp thống kê, so sánh.
 • Phương pháp tổng hợp, phân tích.
 • Kết cấu đề tài

Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương sau:

 • Chương 1: Lý luận tổng quát về thẩm định giá máy móc, thiết bị
 • Chương 2: Thực trạng về phương pháp thẩm định giá máy móc, thiết bị tại Ngân hàng Việt Nam thương tín VietBank.
 • Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định giá máy, thiết bị tại Ngân hàng Việt Nam thương tín VietBank.

Em xin cảm ơn ban lãnh đạo và các anh, chị tại VB đã giúp em thu thập số liệu và hoàn thành quá trình thực tập tại Ngân hàng. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn ThS. Vũ Thị Lan Nhung  cùng toàn thể các thầy cô trong Bộ môn Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản; song với lưu lượng thời gian không dài, năng lực, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, do vậy báo cáo này không tránh khỏi những khuyết điểm nhất định. Vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo Ngân hàng và các bạn sinh viên quan tâm tới đề tài này. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN TỔNG QUÁT VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY, THIẾT BỊ 1.1 TỔNG QUAN VỀ MÁY, THIẾT BỊ

 • Khái niệm máy, thiết bị

Máy, thiết bị là những tài sản vô hình ngoài bất động sản nhằm phục vụ tạo ra thu nhập cho người sở hữu, các định nghĩa khác bao gồm: Máy móc là các máy riêng lẻ hay một dây chuyền sản xuất. Hay máy móc là thiết bị sử dụng năng lực cơ khí, được cấu tạo từ nhiều bộ phận và có chức năng nhất định nhằm thực hiện những công việc nhất định. Thông thường máy móc bao gồm những bộ phận sau:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.