loading

Tăng Cường Quản Lí Thu Ngân Sách Xã Trên Địa Bàn Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Nơi thực tập:    Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Giảng viên hướng dẫn thực tập: Ts Bùi Tiến Hanh Thời gian thực tập: từ 25/1/2016 đến 07/05/2016 Báo cáo thực tập lần 1 gồm:

 • Kế hoạch thực tập tổng thể
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị thực tập
 • Đề cương chi tiết của luận văn
 • Các tài liệu thu thập được

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỔNG THỂ Nơi thực tập:    Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Giảng viên hướng dẫn thực tập: Ts Bùi Tiến Hanh

 1. Mục tiêu và những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực tập

Mục tiêu:

 • Nắm vững tình hình, đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị

thực tập.

 • Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên với cán bộ ở cơ sở thực

tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Học viện và cơ sở thực tế.

 • Làm quen với môi trường làm việc trong thực tế.
 • Củng cố và bổ sung kiến thức lý luận, nắm vững nghiệp vụ, vận dụng

được những kiến thức đã học để lý giải, phân tích, giải quyết các vấn đề về quản lý tài chính trong thực tiễn.

 • TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SXKD CHỦ YẾU CỦA CPVCN DKT 3
 • Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 • Nhu cầu vay trả góp trong nền kinh tế, từ nhu cầu phát triển của mỗi ngân hàng

Nhiệm vụ:

 • Tìm hiểu về quá trình thành lập và phát triển, chức năng và nhiệm vụ,

cơ cấu tổ chức của đơn vị.

 • Tìm hiểu, lựa chọn đề tài luận văn phù hợp với đơn vị.

– Đọc và nghiên cứu các văn bản hướng dẫn cần thiết về công tác nghiệp vụ cũng như tình hình hoạt động của đơn vị trong những năm gần đây, kết quả và tồn tại, nguyên nhân của tình hình, định hướng về hoạt động của đơn vị.Thực hành nghiệp vụ theo hướng dẫn của cán bộ thực tế.

 1. Kế hoạch thực tập theo từng giai đoạn cụ thể
Tiến độ thực hiện Nội dung công việc Kết quả
Giai đoạn 1 (từ 28/12/2015 đến 25/01/2016)
 • Nghe hướng dẫn đề cương thực tập.
 • Nghe báo cáo thực tế tại Học viện, hỏi đáp về thực tập và gặp mặt giảng viên hướng dẫn.
 • Lập các kế hoạch thực tập
 • Lập bản kế hoạch thực tập bao gồm:
 • Mục đích, đề tài dự kiến sẽ chọn.
 • Phương pháp thu thập dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, phương pháp khảo sát (nếu có), phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp phân tích dữ liệu.
 • Thời gian chi tiết hoàn thành nội dung trong bản kế hoạch cá nhân.
Giai đoạn 2 (từ 25/01/2016 đến 13/03/2016) Thực tập tại bộ phận  phòng tài chính kế hoạch huyện Thái Thụy- tỉnh Thái Bình
 • Báo cáo thực tập lần 1 (13/03/2016)
 • Nộp bản kế hoạch thực tập tổng thể.
 • Báo cáo khái quát đặc điểm cơ quan, đơn vị đăng ký thực tập và đề cương chi tiết đề tài dự kiến lựa chọn của luận văn tốt nghiệp.
 • Tài liệu thu thập được ở đơn vị thực tập (theo yêu cầu bộ môn).
Giai đoạn 3 (từ 14/03/2016 đến 07/05/2016) Hoàn thành luận văn tốt nghiệp và hoàn tất các thủ tục kết thúc học phần thực tập tốt nghiệp
 • Báo cáo thực tập lần 2
 • Nộp 3 quyển luận văn tốt nghiệp tại văn phòng khoa Tài chính công ngày 09/05/2016

III. Dự kiến đề tài nghiên cứu

 1. Mục đích, tên đề tài dự kiến sẽ chọn

Tên đề tài: Tăng cường quản lí thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

 • Mục đích nghiên cứu đề tài:
 • Làm rõ và thống nhất những vấn đề lý luận về thu ngân sách xã và quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện.
 • Chỉ rõ thực trạng đang tồn tại trong quản lý thu thường xuyên ngân sách trên địa bàn huyện trên cơ sở lý luận được thống nhất.
 • Từ  những thực tiễn nêu trên, đưa ra giải pháp ngắn hạn và dài hạn giúp phát huy những mặt tiến bộ và giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
 1. Phương pháp, phạm vi nghiên cứu

2.1. Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp quan sát: Đến tại đơn vị thực tập, quan sát các hoạt động diễn ra của phòng TC –KH.
 • Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Bản thân chủ động tìm hiểu, nêu ra những vấn đề còn thắc mắc, hỏi trực tiếp các cán bộ tài chính tại đơn vị các nghiệp vụ chuyên môn, cách thức làm việc thường ngày…
 • Phương pháp phân tích – tổng hợp: Thu thập số liệu đồng thời phân tích  và tổng hợp lại một cách khoa học, rõ ràng.
 • Phương pháp đối chiếu – so sánh:  Dựa vào các số liệu thu được qua các năm rồi so sánh theo các tiêu chí đề ra, đưa ra kết luận chính xác.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung:  Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện
 • Về không gian: Hoạt động quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện tại huyện Thái Thụy- Thái Bình.
 • Về thời gian: Hoạt động quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện trong giai đoạn từ năm 2013 – 2015.
 1. Cách thức thu thập và phân tích dữ liệu

3.1. Cách thức thu thập dữ liệu Kết hợp thu thập tài liệu thống kê và các báo cáo, các nghiên cứu hiện có, đồng thời phỏng vấn trực tiếp các cán bộ tại đơn vị thực tập. 3.2. Cách thức phân tích dữ liệu

 • Xác định các chỉ tiêu thường dùng trong phân tích thực trạng.
 • Theo tính chất của chỉ tiêu: có chỉ tiêu số lượng, chi tiêu chất lượng.
 • Theo phương pháp tính toán: có chỉ tiêu tuyệt đối, chỉ tiêu tương đối.
 • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.
 • Theo tính chất của nhân tố: có nhân tố số lượng, nhân tố chất lượng.
 • Theo xu hướng tác động của nhân tố: có nhân tố tích cực, có nhân tố tiêu cực.
 • Theo tính tất yếu của nhân tố: có nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan.
 • Xác định phương pháp phân tích: phương pháp tỉ lệ, phương pháp chi tiết, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp và đưa ra kết luận…
 1. Kết quả dự kiến và đóng góp của đề tài
 • Kết quả dự kiến: Hoàn thành đề tài và đưa ra được các giải pháp có tính thực tế cao nhằm góp phần hoàn thiện công tác tăng cường quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy trong thời gian tới.
 • Đóng góp của đề tài: Nêu ra các giải pháp có tính thiết thực cao, góp phần hoàn thiện công tác tăng cường quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt được hiệu quả hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word