loading

Tăng Cường Quản Lý Thu Thuế  Gtgt Đối Với Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nộp Thuế Theo Phương Pháp Khoán

LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 4 1.1 Những vấn đề cơ bản về hộ kinh doanh cá thể 4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hộ kinh doanh cá thể 4 1.1.2. Vai trò của hộ kinh doanh cá thể 5 1.2. Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 7 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm thuế GT 7 1.2.2.Vai trò thuế GTGT 8 1.2.3.Nội dung cơ bản của thuế GTGT áp dụng đối với HKD cá thể 9 1.3. Công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 11 1.3.1.Nội dung công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể 11 1.3.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể hiện nay 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NỘP THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN 23 2.1: Đặc điểm kinh tế xã hội và tình hình phát triển khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Long Biên 23 2.1.1.Đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH quận Long Biên 23 2.1.2. Tình hình phát triển khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận Long Biên 25 2.1.3 Tổ chức bộ máy Chi cục thuế quận Long Biên 28 2.1.4 Kết quả thu ngân sách Nhà nước của chi cục thời gian qua 32 2.2.Thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Long Biên 36 2.2.1 Công tác quản lý người nộp thuế 36 2.2.2 Công tác quản lý căn cứ tính thuế 41 2.2.3 Công tác quản lý thu nộp và thu hồi nợ đọng 47 2.2.5. Công tác kiểm tra 48 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ khoán trên địa bàn quận Long Biên 50 2.3.1. Kết quả đạt được 50 2.3.2  Những tồn tại trong công tác quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Long Biên 51 2.3.3 Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế tồn tại trong công tác quản lý các hộ khoán 53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ NỘP THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN 54 3.1 Phương hướng chung 54 3.2: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Long Biên 55 3.2.1. Công tác quản lý người nộp thuế 55 3.2.2 Quản lý căn cứ tính thuế 57 3.2.3 Công tác thu nộp thuế 3.2.4  Một số giải pháp khác 60 3.2.4.3 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra 62 3.2.4.4 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong quá trình hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã có nhiều bước phát triển về kinh tế – xã hội và ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Để có những bước tiến vượt bậc như vậy đòi hỏi những thay đổi về cách thức quản lý, cũng như một số chính sách luật cần phải thay đổi. Một trong những thay đổi như vậy chính là việc thay đổi hệ thống chính sách Thuế sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thế giới khi bước vào con đường hội nhập với bạn bè năm châu. Thuế là một công cụ tài chính quan trọng, không chỉ tạo nguồn thu chủ yếu cho NSNN mà còn là công cụ hữu hiệu để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhằm đảm bảo nền kinh tế phát triển đúng hướng và đạt hiệu quả cao, phân phối thu nhập và thực hiện công bằng xã hội. Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống thuế được quy định thành nhiều sắc thuế trong đó thuế GTGT là một trong những sắc thuế đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo ra nguồn thu cho NSNN. Để ổn định nguồn thu, đảm bảo sự ổn định và phát triển đất nước đòi hỏi công tác quản lý thuế GTGT phải được tăng cường nhiều hơn nữa. Thực tế cho thấy trong thời gian qua, công tác quản lý thuế GTGT đã được Nhà nước ta quan tâm và đổi mới nhiều mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên ở một số địa phương việc quản lý đang còn nhiều bất cập, nhất là việc quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán nói riêng. Đây có thể  nói là thành phần kinh tế phức tạp, có số lượng đông đảo và có đối tượng tham gia ở nhiều ngành nghề. Cùng với quá trình đổi mới KT-XH của đất nước, quận Long Biên là một trong những quận lớn của Hà Nội cũng đang phát triển mạnh. Số HKD cá thể trên địa bàn đang tăng nhanh làm cho quá trình quản lý thuế cũng phức tạp, khó khăn và quyết liệt hơn. Trong thời gian thực tập ở Chi cục Thuế quận Long Biên em thấy công tác quản lý thuế GTGT đối với HKD cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật của HKD, hạn chế thất thu NSNN. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như: Doanh thu tính thuế không sát với thực tế, gian lận thuế trong kê khai doanh thu, quản lý số HKD không kịp thời đầy đủ, tình trạng dây dưa nợ đọng còn đang diễn ra… Vì vậy, vấn đề mang tính cấp thiết cho ngành Thuế là phải tìm ra các giải pháp đổi mới trong công tác quản lý HKD nhằm tăng cường hiệu quả, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm minh luật thuế. Nhận thức được những vấn đề cấp thiết trên cùng những kiến thức đã được tiếp cận, trong quá trình thực tập tại Chi cục Thuế quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, với sự giúp đỡ của cô giáo, TS. Nguyễn Thị Minh Hằng cùng các cán bộ trong Chi cục Thuế Long Biên, em đã lựa chọn đề tài “ Tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Long Biên” để nghiên cứu và làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “ Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Long Biên”. Phạm vi nghiên cứu: Từ năm 2013 đến năm 2015

  • Mục đích của đề tài nghiên cứu:

Đề tài nhằm đánh giá thực trạng trong công tác quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp theo , tìm ra những điểm hạn chế, từ đó đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế, sao cho thu đúng, thu đủ số thuế cần thu, đồng thời đảm bảo công bằng giữa các HKD cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán

  • Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó chủ yếu là phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp, các phương pháp định tính dựa trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập từ tài liệu tại Chi cục Thuế quận Long Biên, Thành phố Hà Nội qua các năm.

  • Nội dung khái quát của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn sẽ được trình bày thành 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể Chương 2:Thực trạng quản lý thu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận Long Biên Chương 3:Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn quận  Long Biên Là một sinh viên, kiến thức lý luận và thực tiễn còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu không tránh khỏi những khiếm khuyết trong nội dung. Em kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô, các cán bộ trong Chi cục Thuế để đề tài được hoàn thiện hơn

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word