loading

Tăng Cường Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Vào Ngành Công Nghiệp Chế Biến Nông Sản Tỉnh Nghệ An

Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Nghệ An MỤC LỤC Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN. 4 1.1. Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nươc ngoài. 4 1.1.2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 6 1.1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài. 8 1.2. Các nhân tố ảnh hướng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 13 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng. 13 1.2.2. Vai trò của địa phương trong hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 16 1.3. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngành công nghiệp chế biến nông sản. 18 1.3.1. Khái niệm ngành công nghiệp chế biến nông sản. 18 1.3.2. Đặc điểm của ngành CN chế biến nông sản. 19 1.4. Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CN chế biến nông sản của một số địa phương và bài học rút ra cho tỉnh Nghệ An. 22 1.4.1. Kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa. 22 1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh. 23 1.4.3. Bài học cho tỉnh Nghệ An. 24 Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TỈNH NGHỆ AN. 25 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An. 25 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Nghệ An. 25 2.1.2. Đặc điểm kinh tế Nghệ An. 26 2.1.3. Môi trường chính trị-pháp luật. 27 2.1.4. Cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An. 28 2.1.5. Nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An. 30 2.2. Chính sách  thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh. 33 2.3. Thực trạng thu hút  FDI vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 34 2.3.1. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An theo các năm. 34 2.3.2. Tình hình thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản theo đối tác đầu tư. 41 2.3.3. Tình hình thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản theo vùng. 43 2.4. Đánh giá thực trạng thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 46 2.4.1. Những thành tựu trong hoạt động thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản mang lại. 46 2.4.2. Những tồn tại hạn chế trong hoạt động thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 48 2.4.3. Nguyên nhân tồn tại những hạn chế ảnh hưởng đến thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản. 51 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CN CHẾ BIẾN TỈNH NGHỆ AN. 55 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 55 3.1.1. Quan điểm phát triển ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 55 3.1.2. Định hướng phát triển ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 55 3.1.3. Quan điểm thu hút vốn FDI vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. 61 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn FDI vào ngành CN chế biến nông sản. 61 3.2.1 Xây dựng kế hoạch thu hút có chọn lọc, có trọng điểm nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài. 61 3.2.2 Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích FDI cho ngành CN chế biến nông sản. 62 3.2.3 Cải cách thủ tục hành chính và quản lý đầu tư. 64 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. 65 3.2.5 Cải thiện cơ sở hạ tầng. 66 3.2.6 Các giải pháp khác. 67 3.3. Các kiến nghị. 70 3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước trong hoạt động thu hút FDI vào ngành CN chế biến nông sản trong giai đoạn tới. 70 3.3.2.  Kiến nghị đối với tỉnh Nghệ An trong hoạt động thu hút FDI vào ngành CN chế biến trong giai đoạn tới. 75 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

Xem thêm:

  • Tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh  nghiệp ngoài quốc doanh
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
  • Chính sách lãi suất với hoạt động tới các công ty ngành Xây dựng trong giai đoạn 2010- 2015

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong các nguồn lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, vốn là quan trọng, đôi khi nó chính là vấn đề quyết định. Thu hút đầu tư và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả chính là chìa khóa thành công cho mọi quốc gia, đặc biệt là đối với nền kinh tế đang còn phát triển. Cùng với các tỉnh thành khác trong cả nước, những năm qua tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng trong hoạt động xúc tiến đầu tư, ban hành nhiều cơ chế, tạo thuận lợi… nhằm thu hút vốn đầu tư . Từ đó mà vốn đầu tư từ nước ngoài không ngừng tăng lên, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Kết quả hoạt động các dự án của các nhà đầu tư đã góp phần vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách có hiệu quả, đúng hướng. Trong khi đó, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND. Theo đó, quan điểm phát triển công nghiệp chế biến nông sản gồm: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với thị trường tiêu thụ và gắn với vùng nguyên liệu để phát triển ổn định, bền vững, tạo những mặt hàng có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở chế biến phải đảm bảo yêu cầu công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến, an toàn với môi trường; có quy mô phù hợp với vùng nguyên liệu, tạo được sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh tranh thị trường,  giải quyết được nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương. Với những lợi thế mà tỉnh Nghệ An có, cùng với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, … chưa tương ứng với tiềm năng phát triển ngành chế biến nông, lâm, thủy sản mà tỉnh có, nên em chọn đề tài: “ Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Nghệ An.”  làm nội dung nghiên cứu và tìm hiểu của mình.

  1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

+ Hệ thống hóa lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nói chung và vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An nói riêng. + Nghiên cứu thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CN chế biến nông sản tại tỉnh Nghệ An, từ đó đưa ra nhận định đánh giá, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân tồn tại những hạn chế. + Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Thu hút vốn FDI vào công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. Phạm vi nghiên cứu: – Về không gian: Các dự án có vốn FDI đầu tư vào ngành CN chế biến nông tỉnh Nghệ An. – Về thời gian: Các số liệu phân tích được lấy từ năm 1995 đến 2015. Phương hướng và giải pháp đề xuất đến hết năm 2020.

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp thống kê: trong bài nghiên cứu đã sử dụng số liệu điều tra, thống kê của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An và số liệu của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An. – Phương pháp phân tích, tổng hợp: dùng để tổng hợp và xử lý số liệu thống kê theo từng mục đích nghiên cứu, tiến hành phân tích số liệu dựa trên số liệu đã được xử lý. – Phương pháp so sánh: dùng để đánh giá tác động của FDI vào ngành CN chế biến nông sản của Nghệ An; đánh giá so sánh theo thời gian, theo đối tác đầu tư, theo địa phương và theo hình thức đầu tư của vốn FDI vào ngành CN chế biến chế tạo tỉnh Nghệ An.

  1. Kết cấu

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài luận văn tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CN chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Nghệ An. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TẠI TỈNH NGHỆ AN 1.1. Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí