loading

Tăng Cường Thu Hút Vốn Fdi Của Singapore

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ  ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO 4

1.1. Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 1.1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 1.1.1.2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 1.1.2. Các loại hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 1.1.2.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 7 1.1.2.2. Doanh nghiệp liên doanh 7 1.1.2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 7 1.1.2.4. Các hình thức đầu từ trực tiếp khác 8 1.1.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 1.1.3.1. Đối với nước thực hiện đầu tư 8 1.1.3.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư 9 1.1.4.  Các chỉ tiêu đánh giá thu hút đầu tư nước ngoài 9 1.1.5.  Nội dung thu hút  đầu tư nước ngoài 12 1.1.6. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 13 1.1.6.1. Nhóm các nhân tố về kinh tế 13 1.1.6.2. Nhóm các nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh 14 1.1.6.3. Nhóm các nhân tố thuộc về cơ sở hạ tầng 15 1.2. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 16 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của ngành CNCB – CT 16 1.2.1.1. Khái niệm 16 1.2.1.2. Đặc điểm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 17 1.2.2. Phân loại ngành CNCB – CT 17 1.2.3. Đóng góp của ngành CNCB – CT đối với nền kinh tế 18 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của CNCB – CT 19 1.3. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với ngành CNCB – CT 20 1.3.1. Bổ sung nguồn vốn cho phát triển CNCB – CT 20 1.3.2. Phát triển công nghệ và cơ sở hạ tầng trong CNCB – CT 20 1.3.3. Góp phần tăng tỷ trọng ngành CNCB – CT trong cơ cấu nền kinh tế 21 1.3.4. Góp phần tăng trưởng giá trị xuất khẩu cho ngành CNCB – CT 21 1.3.5. Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng lao động trong ngành CNCB – CT 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO Ở VIỆT NAM 23

2.1. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào Việt Nam 23 2.1.1. Đặc điểm và mục tiêu về FDI của Singapore 23 2.1.2. Khái quát tình hình thu hút FDI của Singapore vào Việt Nam trong thời gian vừa qua 25 2.1.2.1. Theo quy mô vốn và dự án đầu tư 25 2.1.2.2. Theo hình thức đầu tư 30 2.1.2.3. Theo lĩnh vực đầu tư 31 2.1.2.4. Theo địa phương 31 2.2. Thực trạng thu hút FDI của Singapore vào ngành CNCB – CT 34 2.2.1. Theo quy mô vốn và dự án đầu tư 34 2.2.2. Theo hình thức đầu tư 40 2.2.3. Theo địa phương 43 2.3. Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào ngành CNCB – CT Việt Nam thời gian qua 44 2.3.1. Kết quả đạt được 44 2.3.1.1. Về môi trường đầu tư 44 2.3.1.2. Về kết quả thu hút 45 2.3.2. Tồn tại 46 2.3.3. Nguyên nhân của sự tồn tại 46

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA SINGAPORE VÀO NGÀNH CNCB – CT Ở VIỆT NAM 50

3.1. Cơ hội và thách thức trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào CNCB – CT 50 3.1.1. Cơ hội 50 3.2.1. Thách thức 52 3.2. Mục tiêu và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CNCB – CT trong thời gian tới 53 3.2.1. Mục tiêu 53 3.2.2. Định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành CNCB – CT ở Việt Nam 54 3.2.2.2. Định hướng 55 3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào ngành CNCB – CT Việt Nam 56 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách đầu tư 56 3.3.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành CNCB – CT 59 3.3.3. Xây dựng hoàn thiện môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào ngành CNCB – CT 60 3.3.4. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư 62 3.3.5. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết doanh nghiệp 64 3.3.6. Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 65 KẾT LUẬN 68

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

AFTA Khu vực mậu dịch tự do các nước Đông Nam Á
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
ASEM Diễn đàn hợp tác Á – Âu
BOT Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
BT Hợp đồng xây dựng – chuyển giao
BTO Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh
CNCB – CT Công nghiệp chế biến – chế tạo
CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FII Đầu tư gián tiếp nước ngoài
IMF Quỹ tiền tệ quốc tê
ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
PERC Tổ chức tư vấn rủi ro kinh tế và chính trị
WB Ngân hàng thế giới
WTO Tổ chức thương mại thế giới
TPP Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNG 2.1. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC HÌNH 2.1. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ CẤP MỚI VÀ TĂNG THÊM CỦA SINGAPORE VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2015 BẢNG 2.2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CỦA SINGAPORE THEO HÌNH THỨC BẢNG 2.3. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CỦA SINGAPORE THEO ĐỊA PHƯƠNG BẢNG 2.4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CỦA SINGAPORE THEO NGÀNH HÌNH 2.3. QUY MÔ VỐN TRUNG BÌNH MỘT DỰ ÁN FDI VÀO NGÀNH BẢNG 2.5. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM CỦA SINGAPORE THEO HÌNH THỨC VÀO CNCB – CT

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình Tên hình
2.1 Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của Singapore vào Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015
2.2 Tỷ trọng vốn đầu tư đăng ký vào CNCB – CT Việt Nam
2.3 Quy mô trung bình của một dự án FDI vào ngành CNCB – CT Việt Nam
2.4 Tỷ trọng vốn đầu tư đăng ký theo hình thức vào CNCB – CT
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành năm 1987 đã đánh dấu bước khởi đầu quá trình mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, kết hợp chặt chẽ việc phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho chiến lược phát triển kinh tế.

Đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp nói riêng, FDI từng bước trở thành nguồn vốn quan trọng của quốc gia, nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, cũng như thúc đẩy nền kinh tế. Những năm gần đây, Singapore liên tục nằm trong top các nước dẫn đầu về tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam, với số vốn đăng ký tăng trưởng đều và ổn định, vốn thực hiện lớn nhất. Với hàng loạt những hoạt động tăng cường mối quan hệ với Singapore, nâng lên thành đối tác chiến lược, FDI của Singapore đang được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Với định hướng đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, các nhà quản lý cần có những giải pháp, chiến lược để tận dụng nguồn vốn FDI thu hút được một cách có hiệu quả vào ngành này. Trong các ngành công nghiệp thì công nghiệp chế biến chế tạo (CNCB – CT) là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bởi lẽ đây là lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu lớn và có sự đóng góp lớn nhất vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, là lĩnh vực quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Từ nhu cầu phát triển kinh tế phù hợp với định hướng đã đề ra cũng như tầm quan trọng của FDI của Singaporevà ngành công nghiệp chế biến, chế tạo em xin chọn đề tài: “Tăng cường thu hút vốn FDI của Singapore vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam”.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu thực trạng tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào CNCB – CT từ trước đến này, và đặc biệt là trong giai đoạn 2010 – 2015, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore vào ngành này của Việt Nam trong thời gian tới.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí