loading

Tăng Cường Vận Động Nguồn Tài Trợ  Vốn Oda Của Wb Vào Lĩnh Vực Giáo Dục Tiểu Học

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN VỐN ODA VÀ GIỚI THIỆU VỀ WB 8 1.1. Những vấn đề chung về nguồn vốn ODA 8 1.1.1.Khái niệm nguồn vốn ODA 8 1.1.2 Đặc điểm của ODA 9 1.1.3 Vai trò của ODA với phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam 11 1.1.4 Phân loại ODA 14 1.1.5 Quy trình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 16 1.2 Các nhà tài trợ ODA vào Việt Nam 21 1.2.1. Các nước tài trợ song phương: 22 1.2.2. Các tổ chức viện trợ đa phương: 22 1.2.3 Sô liệu thực tế. 23 1.3 Giới thiệu về WB và nguồn vốn ODA tài trợ cho Việt Nam 26 1.3.1 Khái quát về World Bank 26 1.3.2. Năm định chế của Ngân hàng Thế giới 26 1.3.3 Chức năng, nhiệm vụ. 27 1.3.4 Một số hoạt động của WB tại Việt Nam 28 1.3.5 Tổng vốn và giải ngân ODA của WB tại Việt Nam 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NGUỒN VỐN ODA WB VÀO LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC TỈNH VÙNG NÚI PHÍA BẮC. 39 2.1 SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC . 39 2.1.1 Khái quát về giáo dục và đào tạo Việt Nam 39 2.1.2 Giáo dục tiểu học và thực trạng hiện nay. 45 2.1.2.2 Vai trò của giáo dục tiểu học 45 2.1.3 Sự cần thiết phát triển giáo dục tiểu học ở các tỉnh miền núi phía Bắc 51 2.2 Tình hình vận động tài trợ và sử dụng vốn ODA của WB vào ngành giáo dục tiểu học Việt nam. 54 2.2.1 Khái quát tình hình thu hút vốn Oda của WB vào ngành giáo dục tiểu học 54 2.3 Đánh giá quá trình thu hút sử dụng ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học tại các tỉnh miền núi phía Bắc. 57 2.3.1 Những kết quả đạt được qua các dự án của WB vào giáo dục tiểu học. 57 2.3.2 Những hạn chế trong quá trình vận động và sử dụng nguồn vốn ODA 62 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ VỐN ODA CỦA WB VÀO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC TỈNH MIỀN VÚI PHÍA BẮC. 67 3.1 Chiến lược phát triển lĩnh vực tiểu học nói riêng và ngành giáo dục nói chung giai đoạn 2011-2020 67 3.1.1 Hoàn thiện Đề án 67 3.1.2. Đổi mới quản lý giáo dục 67 3.1.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 69 3.1.4. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục 70 3.1.5. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục 73 3.1.6. Tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội 75 3.1.7. Phát triển khoa học công nghệ và khoa học giáo dục 76 3.1.8. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo 77 Giai đoạn 2 (2016-2020) 78 3.2 Giải pháp kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ban ngành liên quan. 79 3.2.1 Giải pháp từ chính phủ. 79_Toc449433677 3.2.2 Giải pháp từ bộ giáo dục & đào tạo 85 3.3 Giải pháp từ UBND các tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan. 87 Kết luận 92

 • Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Phát triển Giáo dục là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay. Sau hơn 20 năm đổi mới, giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế và yếu kém như trong văn kiện Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI đã chỉ ra: Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao vẫn còn hạn chế; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng số lượng, quy mô với nâng cao chất lượng, giữa dạy chữ và dạy người. Chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học lạc hậu, đổi mới chậm . . . ; chất lượng giáo dục toàn diện giảm sút”. Ở Việt Nam, hiện nay vẫn còn một số trẻ em chưa được đến trường, trong đó ở khu vực miền núi phía Bắc, vùng duyên hải Nam Trung bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ lệ cao hơn các vùng khác.Các vùng sâu, vùng xa khả năng nhập học của trẻ em tuy đã có tiến bộ nhưng tỉ lệ huy động chưa cao, tình trạng này do nhiều nguyên nhân, do dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế có khó khăn, một số trẻ em không được đi học do phải lao động, phụ giúp gia đình, một số lượng lớn trẻ em phải lao động sớm, xa nhà, không có cơ hội đến trường. Một số trẻ em khuyết tật nặng, không có khả năng, điều kiện để được phát hiện sớm, can thiệp sớm để có thể tham gia học hoà nhập với trẻ bình thường tại các trường tiểu học. Kể từ năm 1993 đến nay, nguồn vốn ODA đầu tư của WB vào ngành giáo dục và đạo tạo nói chung và ngành giáo dục tiểu học nói riêng chiếm tỷ trọng khá lớn. Trong thời gian này, nguồn vốn ODA của WB  cung cấp cho Việt Nam lên tới hơn 20 tỷ USD . Nguồn vốn này đã góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển nông thôn, thu được kết quả cao trong cải thiện nền giáo dục, gia tăng sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng ngừa thiên tai, bảo vệ môi trường … Nhận thấy được tầm quan trọng của nguồn vốn ODA của WB đối với sự phát triển ngành giáo dục tiểu học Việt Nam đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc , nên em đã chọn đề tài:

“Tăng cường vận động nguồn tài trợ  vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học ở các tỉnh vùng núi phía Bắc”

 làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận vân không thể tránh khỏi sai sót đáng tiếc mong quý thầy cô và các bạn thông cảm và góp ý xây dựng với tác giả. Qua đây em xin được gửi lời cám ơn sâu sắc tới giảng viên Th.S Phan Tiến Nam người trực tiếp hướng dẫn em, Trưởng bộ môn Đinh Trọng Thịnh và các anh chị tại Phòng Đa phương – Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo những điều kiện tốt nhất cho em hoàn thành luận văn này.

 1. Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận:

Khóa luận tập trung vào nghiên cứu những vấn đề sau:

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về ODA, giới thiệu về WB
 • Nghiên cứu tổng quát về vai trò của nguồn vốn ODA đối với ngành giáo dục đặc biệt là giáo dục tiểu học ở Việt Nam.
 • Phân tích tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của WB trong ngành giáo dục tiểu học ở các tỉnh vùng núi phía Bắc
 • Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng vận động nguồn tài trợ ODA của WB trong ngành giáo dục tiểu học ở Việt Nam đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu: của luận văn tập trung vào lĩnh vực giáo dục tiểu học ở cá tỉnh miền núi phía Bắc, tuy nhiên trong sự phát triển lĩnh vực giáo dục tiểu học  không thể tách rời với giáo dục mầm non, THCS, THPT . Chính vì vậy, ở một số nội dung, ngành giáo dục hoặc giáo dục & đào tạo cũng được đưa vào trong khuôn khổ của luận văn một cách tổng hợp.

 • Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động thu hút nguồn vốn ODA của WB vào ngành giáo dục tiểu học chủ yếu trong giai đoạn từ năm 1993 tới nay.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn đã vận dụng kết hợp phương pháp thống kê, phân tích hệ thống và các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp so sánh, tổng hợp … để giải quyết các nội dung nghiên cứu của khóa luận. Các phương pháp đó được kết hợp chặt chẽ với nhau dựa trên cơ sở các quan điểm, chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách sử dụng nguồn vốn ODA của Đảng và Nhà nước.

 1. Bố cục của khóa luận

Tương ứng với nội dung nghiên cứu, ngoài phần lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục, các từ viết tắt, khoá luận được kết cấu như sau: Chương I: Lý luận chung về nguồn vốn ODA và giới thiệu về WB. Chương II: Thực trạng vận động tài trợ nguồn vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học ở các tỉnh miền Bắc giai đoạn 1993- nay. Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng vận động tài trợ nguồn vốn ODA của WB vào lĩnh vực giáo dục tiểu học ở các tỉnh miền Bắc.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word