loading

Thẩm Định Giá Bất Động Sản Bằng Phương Pháp Sánh Tại Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Ivc Việt Nam

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 

1.1 BẤT ĐỘNG SẢN 8

1.1.1 Khái niệm bất động sản 8

1.1.2 Đặc điểm cơ bản của bất động sản 9

1.1.3 Phân loại bất động sản 11

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản 14

1.1.5 Thị trường bất động sản 16

1.2 THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 21

1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết của định giá bất động sản 21

1.2.2 Mục đích của định giá bất động sản 22

1.2.3 Cơ sở thẩm định giá bất động sản 23

1.2.4 Các nguyên tắc định giá bất động sản 24

1.2.5 Các phương pháp định giá bất động sản 27

1.2.6 Quy trình thẩm định giá BĐS 34

1.3 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS 37

1.3.1 Cơ sở lý luận 37

1.3.2 Điều kiện áp dụng 37

1.3.3 Các bước tiến hành 38

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM 41

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM 41

2.1.1 Sự ra đời và phát triển của công ty 41

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ( Nhân sự chủ chốt ) 44

2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 45

2.1.4 Kết quả hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua 48

2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM 65

2.2.1 Các văn bản pháp luật được áp dụng trong thẩm định giá BĐS tại công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam 65

2.2.2 Thực trạng việc vận dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá BĐS tại công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam 67

2.2.3     Đánh giá thực trạng  việc sử dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá BĐS ở công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam 91

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM 99

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI. 99

3.2 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 100

3.2.1 Định hướng phát triển chung 100

3.2.2 Định hướng phát triển sử dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá BĐS. 102

3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM 102

3.3.1. Một số vấn đề đặt ra 102

3.3.2. Giải pháp 103

3.4. KIẾN NGHỊ 110

3.4.1. Hoàn thiện khung pháp lý về thẩm định giá. 111

3.4.2. Thành lập cơ quan chuyên môn làm tham mưu về thẩm định giá đất. 112

3.4.3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá, cấp thẻ thẩm định viên 113

3.4.4 Xây dựng hệ thống thông tin, ngân hàng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động thẩm định giá 114

3.4.5  Cần có các biện pháp quản lí nhằm đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh 115

3.4.6  Một số kiến nghị khác. 115

KẾT LUẬN 119

TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BĐS : Bất động sản.
TS : Tài sản
TĐV : Thẩm định viên.
TĐG : Thẩm định giá
TSTĐG : Tài sản Thẩm định giá
TSSS : Tài sản so sánh
SDTNVHQN : Sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất.
CTXD : Công trình xây dựng

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài

Khi đề cập đến sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta không thể không kể đến sự phát triển và tầm quan trọng ngày càng lớn của hoạt động thẩm định giá đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Sự cần thiết này không chỉ riêng đối với những nước có nền kinh tế lớn mạnh mà còn quan trọng đối với nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Trong thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá bất động sản chiếm vị trí quan trọng bởi lẽ bất động sản là tài sản lớn chiếm tỷ trọng cao trong lượng của cải của mỗi quốc gia. Hoạt động thẩm định giá bất động sản tại hầu hết các công ty chủ yếu được tiến hành bằng phương pháp so sánh. Sở dĩ như vậy, một phần vì phương pháp so sánh là phương pháp dễ thực hiện, không có công thức cố định và kỹ thuật đơn giản, thể hiện sự đánh giá đúng về giá trị thị trường, sử dụng những chứng cứ rõ ràng nên có tính thuyết phục cao, tuy vậy vẫn có những nhược điểm.

Từ vấn đề nêu trên, kết hợp với quá trình nghiên cứu và học tập tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam, được sự giúp đỡ của các anh chị trong Công ty cùng với sự nghiên cứu, tìm hiểu của bản thân em đã chọn đề tài cho chuyên đề của mình là Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp sánh tại Công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  • Mục tiêu của đề tài

 Làm rõ nội dung của phương pháp định giá so sánh được áp dụng trong công tác định giá một số loại bất động sản tại công ty Cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam và giải pháp hoàn thiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

  • Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hoạt động sử dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản của công ty.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lý luận và thực tiễn áp dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam.

  • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là tổng hợp, phân tích từ các số liệu sẵn có, kết hợp thu thập thông tin từ nguồn dữ liệu mở trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  • Kết cấu của đề tài

Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phương pháp so sánh trong thẩm định giá BĐS.

Chương 2: Thực trạng sử dụng phương pháp so sánh trong thẩm định giá BĐS tại Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện phương pháp so sánh để xác định giá trị bất động sản tại Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam.

Em xin chân thành cám ơn giáo viên hướng dẫn ThS. Vũ Thị Lan Nhung và Giám đốc Nguyễn Ngọc Tân cùng toàn thể các anh chị tại Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC VIỆT NAM đã giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí