loading

Thẩm Định Giá Bất Động Sản Thế Chấp  Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thẩm Định Giá Việt Nam

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN LÀM TÀI SẢN THẾ CHẤP 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 4 1.1.1. Bất động sản 4 1.1.2.  Khái niệm thế chấp bất động sản 7 1.1.3. Tiêu chuẩn của bất động sản thế chấp. 8 1.1.4. Vai trò của cho vay thế chấp trong nền kinh tế quốc dân. 8 1.2. ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 9 1.2.1. Khái niệm định giá bất động sản thế chấp 9 1.2.2. Đặc điểm của định giá bất động sản thế chấp. 10 1.2.3. Vai trò của định giá bất động sản thế chấp 11 1.2.4. Phân loại bất động sản thế chấp 11 1.2.5 Quy trình định giá bất động sản thế chấp 12 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 15 1.3.1.Các nhân tố có quan hệ trực tiếp với giá trị của bất động sản thế chấp 15 1.3.2. Các yếu tố chung bên ngoài 16 1.4. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ 16 1.4.1. Căn cứ định giá bất động sản thế chấp 17 1.4.2. Nguyên tắc định giá bất động sản thế chấp 17 1.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 18 1.5.1. Phương pháp so sánh trực tiếp 18 1.5.2. Phương pháp thu nhập 21 1.5.3. Phương pháp chi phí. 23 1.5.4. Phương pháp thặng dư. 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 28 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 28 2.1.1. Lịch sử hình thành CTCP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. 28 2.1.2. Sơ lược về công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam 28 2.1.3. Mục tiêu của công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam. 29 2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỊ CỦA CÁC PHÒNG BAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 31 2.2.1. Cơ cấu tổ chức công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam 31 2.3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VIỆT NAM 34 2.3.1. Tổng số hợp đồng và giá trị các hợp đồng đã thực hiện 34 2.3.2. Quan hệ hợp tác và mạng lưới khách hàng 36 2.3.3  Hoạt động của công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá Việt Nam trong thời gian qua 37 2.4. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NHẰM MỤC ĐÍCH THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (TDG VIETNAM) 38 2.4.1. Quy trình thẩm định giá bất động sản thế chấp tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt nam (TDG VIETNAM) 38 2.4.2 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY 40 2.5. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 77 2.5.1  Ưu điểm 78 2.5.2. Một số hạn chế 80 công ty 81 2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 84 CHƯƠNG 3 :GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM( TDG VIETNAM ) 88 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 88 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NHẰM MỤC ĐÍCH THẾ CHẤP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT 88 3.2.1. Hoàn thiện phương pháp và quy trình thẩm định giá 88 3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ đội ngũ Công ty 89 3.2.3. Tăng cường xây dựng hệ thống nguồn thông tin hỗ trợ quá trình thẩm định 90 3.2.4. Tạo dựng các hệ thống chi nhánh văn phòng đại diện nhằm mở rộng cơ hội chiếm lĩnh thị trường 90 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NHẰM MỤC ĐÍCH THẾ CHẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỪ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM 91 3.3.1. Hoàn thiện cơ chế thế chấp bất động sản 91 3.3.2. Ban hành các quy định mới về cải cách thủ tục thẩm định giá bất động sản thế chấp 93 3.3.3. Đào tạo nhân lực lĩnh vực thẩm định giá bất động sản 93 3.3.4. Xây dựng hệ thống cơ sở thông tin dữ liệu đất đai phục vụ hoạt động thẩm định giá bất động sản 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99

Xem thêm:

  • Hoàn thiện công tác định giá bất động sản tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính Việt Nam
  • Hoàn thiện công tác định giá đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam
  • Định giá đất phục vụ cho mục đích thu tiền sử dụng đất tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

  1.  Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế hiện đại, các công cụ tài chính trên thị trường luôn luôn có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ. Các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế tồn tại và chịu sự chi phối của các công cụ tài chính đó. Hiện nay với sự phát triển tài chính quốc tế và sự toàn cầu hoá của các thị trường đòi hỏi sự vận hành có tổ chức và theo một quy chuẩn nhất định. Một nền kinh tế vận hành trơn chu, có hiệu quả, sự công khai, minh bạch là những yêu cầu cơ bản của mọi tổ chức trong nền kinh tế. Thẩm định giá là một hoạt động có thể coi là một mắt xích trong nền kinh tế, Mọi hoạt động kinh tế có thể kể đến như mua bán, tài chính  quản lý, sở hữu, đánh thuế, cho thuê, bảo hiểm, cầm cố và kinh doanh tài sản đều cần có một trọng tài kinh tế hay một mắt xích quan trọng, trung tâm của các hoạt động giao dịch, kinh doanh trong nền kinh tế. Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế của thế giới đòi hỏi sự cạnh tranh vô cùng khốc kiệt giữa các tổ chức kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân với các tổ chức kinh tế thế giới. Để có một nền kinh tế khỏe, đủ sức vươn mình ra nền kinh tế thế giới đòi hỏi các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước phải tự mình đánh giá được vị thế của mình đang đứng ở vị trí nào. Đánh giá được khả năng của chính mình “ Biết người biết ta” là một yêu cầu cơ bản của một doanh nghiệp để có thể tiếp cận được với những cơ hội kinh doanh cũng như đủ sức hội nhập với nền kinh tế quốc tế. Đánh giá được tiềm năng của chính mình trên các góc độ về tài chính, thương hiệu, những tác động qua lại của doanh nghiệp với xã hội… là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp. Hoạt động thẩm định giá cung cấp một dịch vụ tương đối khách quan giữa các chủ thể trong nền kinh tế, một dịch vụ chuyên nghiệp rất cần thiết đối với sự vận hành của một nền kinh tế thị trường do các chuyên gia môn được đào tạo có kiến thức nền tảng vững chắc, nhiệt huyết và nhạy bén trong công việc cũng như có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Trên thế giới, thẩm định giá hình thành và phát triển từ những thập niên 40 của thế kỷ trước. Tuy nhiên nghề thẩm định giá đã ngay lập tức thể hiện được những giá trị mà mình đóng góp được trong nền kinh tế. Với xu thế trên, nghề thẩm định giá cũng đã len lỏi vào nền kinh tế của chúng ta. Thẩm định giá thể hiện được vai trò và vị trí của mình trong nền kinh tế bắt đầu từ 2005 cho đến nay. Đây là giai đoạn mà nền kinh tế chịu nhiều biến đông cũng như có những bước chuyển mình tương đối rõ rệt. Bằng chứng là sự phát triển nhanh chóng của những công ty Thẩm định giá nhằm đáp ứng được yêu cầu của thị trường cũng như chính sách kinh tế của nước ta.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Tìm hiểu quy trình lập và hoàn thiện phương pháp thẩm định giá bất động sản nói chung và thẩm định giá đất làm cơ sở để thu tiền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền. Đưa ra được những giải pháp trong quá trình nghiên cứu thực tế tại công ty về hoạt động thẩm định giá bất động sản nói chung và thẩm định giá đất nói riêng.

  1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động thẩm định giá bất động sản nói chung và thẩm định giá đất nói riêng. Phạm vi nghiên cứu: công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt nam ( TDG VIETNAM)

  1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập những tài liệu về thẩm định giá bao gồm những văn bản mới nhất phục vụ cho việc thẩm định giá và các tài liệu thực tế tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt nam (TDG VIETNAM)

  1. Kết cấu đề tài

Chuyên đề nghiên cứu có kết cấu như sau : Mục lục Phần mở đầu Nội dung được chia thành 3 chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về công tác định giá bất động sản làm tài sản thế chấp Chương 2 : thực trạng công tác định giá bất động sản thế chấp tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt nam (TDG VIETNAM) Chương 3 :  giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định giá tài sản thế chấp tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt nam (TDG VIETNAM) CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN LÀM TÀI SẢN THẾ CHẤP 1.1. TỔNG QUAN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP 1.1.1. Bất động sản

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí