loading

Thiết Kế Thi Công Đào Chống Tạm Hầm Giao Thông Qua Đèo Cả Đoạn Từ Km4 +240 Đến Km4 + 300

THIẾT KẾ THI CÔNG ĐÀO CHỐNG TẠM HẦM GIAO THÔNG QUA ĐÈO CẢ ĐOẠN TỪ KM4 +240 ĐẾN KM4 + 300

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH HẦM ĐÈO CẢ VÀ ĐOẠN  ĐƯỜNG HẦM NGHIÊN CỨU 9 1.1. Khái quát chung về công trình hầm giao thông Đèo Cả 9 1.2. Điều kiện tự nhiên, xã hội khu vực thiết kế 10 1.2.1. Vị trí đường hầm thiết kế 10 1.2.2. Địa hình khu vực hầm 11 1.2.3. Điều kiện khí hậu 12 1.3. Điều kiện địa chất khu vực hầm 12 1.3.1. Địa chất công trình 12 1.3.2. Địa chất thủy văn 15 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 17 2.1 Giới thiệu về đoạn hầm thi công 17 2.1.1 Những yêu cầu cơ bản về thiết kế quy hoạch công trình ngầm 17 2.1.2 Vị trí đoạn hầm thiết kế 18 2.1.3 Thiết kế công trình trên mặt cắt dọc 18 2.2 Phân loại, đánh giá mức độ ổn định của khối đá 19 2.2.1 Phân loại khối đá qua đoạn hầm thiết kế 19 2.2.2 Đánh giá mức độ ổn định khối đá qua đoạn hầm thiết kế 21 Tham số 24 2.3 Thiết kế quy hoạch công trình trên mặt cắt ngang 31 2.3.1 Lựa chọn hình dạng mặt cắt ngang 31 2.3.2 Kích thước sử dụng của đường hầm 32 2.3.3 Kích thước đào của đường hầm 34 2.4. Tính toán tải trọng đất đá tác dụng lên công trình 36 2.4.1. Tính toán chiều cao vòm sụp lỡ của đất đá 36 2.4.2. Áp lực đất đá tác dụng lên công trình 38 2.5. Lựa chọn và tính toán kết cấu chống giữ đường hầm 41 2.5.1. Cơ sở tính toán,lựa chọn kết cấu chống 41 2.5.2. Kết quả tính toán lựa chọn kết cấu chống 42 2.5.3. Tính toán kết cấu neo 45 2.5.3.2. Tính toán khả năng mang tải của neo 47 2.5.3.4. Tính toán khoảng cách giữa các neo 49 2.5.3.5. Tính số thanh neo trong một vòng chống 50 2.5.4. Tính toán chiều dày bê tông phun 51 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 53 3.1. Lựa chọn sơ đồ đào và sơ đồ thi công cho đường hầm 53 3.1.1. Phương pháp phá vỡ đất đá 53 3.1.2. Lựa chọn sơ đồ đào 54 3.1.3. Lựa chọn sơ đồ công nghệ thi công 55 3.2. Thiết kế công nghệ thi công 57 3.2.1. Các phương tiện phục vụ thi công 57 3.2.2. Lựa chọn thiết bị khoan nổ mìn 57 3.3. Thiết kế tổ chức thi công gương bậc trên 60 3.3.1. Tính toán các thông số khoan nổ mìn và lập hộ chiếu khoan nổ mìn 60 3.3.1.1. Chỉ tiêu thuốc nổ(lượng thuốc nổ đơn vị) q(kg/m3) 60 3.3.1.2. Số lượng lỗ mìn trên gương lò (N) 61 3.3.1.3. Đường kính lỗ mìn 64 3.3.1.4. Chiều sâu lỗ khoan: llk (m) 64 3.3.1.5. Thiết lập hộ chiếu khoan nổ mìn 68 L _ Chiều dài dây dẫn chính, l =200m 75 3.3.2. Tổ chức khoan nổ mìn 75 3.3.3. Công tác thông gió và đưa gương vào trạng thái an toàn 77 3.3.3.2. Tính toán lưu lượng gió theo yêu cầu 78 3.3.3.3. Chọn ống gió 79 3.3.3.4. Tính toán năng suất và hạ áp của quạt 80 3.3.4. Tổ chức công tác xúc bốc 81 3.3.4.1. Tính khối lượng đất đá cần xúc bốc trong một chu kỳ tiến gương. 81 3.3.4.2. Thiết bị xúc bốc và vận chuyển. 82 3.3.4.3. Tính toán năng suất xúc bốc vận tải. 82 3.3.5. Thi công kết cấu chống tạm 85 3.5.3.1.Phun bê tông 85 3.3.5.2. Khoan đặt neo 89 3.4. Thiết kế tổ chức công tác thi công gương bậc dưới 91 3.4.1. Tính toán các thông số khoan nổ mìn và lập hộ chiếu khoan nổ mìn cho bậc dưới 91 3.4.1.1. Chỉ tiêu thuốc nổ(lượng thuốc nổ đơn vị) q(kg/m3) 91 3.4.1.2. Đường kính lỗ khoan: dlk (mm) 92 3.4.1.3. Số lượng lỗ mìn trên gương lò (N) 92 3.4.1.4. Chiều sâu lỗ khoan 94 3.4.1.5. Thiết lập hộ chiếu khoan nổ mìn 94 3.4.2. Tổ chức khoan lỗ mìn 97 3.4.2.1. Tổ chức công tác khoan. 97 3.4.2.2. Công tác nạp nổ. 97 3.4.2.3. Công tác an toàn khi nạp nổ. 98 3.4.3. Công tác thông gió và đưa gương vào trạng thái an toàn 99 3.4.4. Tổ chức công tác xúc bốc 99 3.4.4.1. Tính khối lượng đất đá cần xúc bốc trong một chu kỳ tiến gương. 99 3.4.4.2. Thiết bị xúc bốc và vận chuyển. 99 3.4.4.3. Tính toán năng suất xúc bốc vận tải. 99 3.4.5. Thi công kết cấu chống tạm 102 3.4.5.1.Phun bê tông 102 3.5. Công tác phụ 107 3.5.1. Công tác thoát nước 107 3.5.2. Công tác trắc địa 108 3.5.3. Công tác chiếu sáng 109 3.5.4. Công tác lắp đặt đường ống đường dây 109 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC CHU KỲ ĐÀO CHỐNG TẠM VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ 110 4.1.  Lập biểu đồ tổ chức chu kì thi công đào chống tạm. 110 4.1.1. Lập biểu đồ tổ chức chu kì đào chống tạm cho đường hầm. 110 4.1.2. Lập biểu đồ tổ chức chu kì đào chống tạm cho gương bậc trên. 110 4.1.2.1. Xác định khối lượng các công tác trong một chu kỳ. 110 4.1.2.2. Xác định số người-ca cần thiết để hoàn thành chu kỳ. 111 4.1.2.3. Xác định thời gian để hoàn thành từng công việc trong 1 chu kỳ 112 4.1.3. Lập biểu đồ tổ chức chu kì đào chống tạm cho gương bậc dưới. 115 4.1.3.1. Xác định khối lượng các công tác trong một chu kỳ. 115 4.1.3.2. Xác định số người-ca cần thiết để hoàn thành chu kỳ. 116 4.1.3.2.  Xác định thời gian để hoàn thành từng công việc trong 1 chu kỳ. 117 4.2. Tính toán thời gian thi công đoạn hầm. 120 4.2.1. Tốc độ đào hầm 120 4.2.2.Năng suất đội thợ 121 4.2.3. Thời gian xây dựng công trình 121 4.3. Dự toán chi phí xây dựng một mét hầm 122

Xem thêm:

  • TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SXKD CHỦ YẾU CỦA CPVCN DKT 3
  • Đặc điểm thạch học và môi trường thành tạo tập cát kết tầng Mioxen dưới mỏ T lô 09-3/12, bể Cửu Long
  • NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH TẦNG MIOCEN DƯỚI MỎ HH BỂ CỬU LONG

LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đấy với sự phát triển vượt bậc về kinh tế của đất nước , của nền công nghiệp . Đòi hỏi cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ với nền kinh tế nhằm đảm bảo khả năng lưu thông hàng hóa. Xuất phát từ thực tế nêu trên , các nghiên cứu về xây dựng tuyến đường mới, hiện đại đi qua khu vực Đèo Cả được thực hiện. Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả có điểm đầu tại lý trình 1353+500 km nằm trong thôn Hòa Sơn , xã Hòa Xuân Nam, huyện Đồng Hòa , tỉnh Phú Yên và điểm cuối tại lý trình 1374+500 km trên quốc lộ 1A khu vực nông thôn, thôn Cổ Mã , xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Dưới sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong bộ môn, đặc biệt là TS. Đặng Trung Thành người hướng dẫn em đồ án tốt nghiệp với đề tài : “Thiết kế thi công đào chống tạm hầm giao đường bộ qua Đèo Cả đoạn từ km 4+240 đến km 4 + 300”. Đồ án của em gồm có 4 chương: Chương 1: Giới thiệu chung về công trình hầm Đèo Cả và đoạn đường hầm nghiên cứu. Chương 2: Thiết kế kỹ thuật đường hầm. Chương 3: Thiết kế thi công Chương 4: Tổ chức chu kì đào chống tạm và các chỉ tiêu kinh tế Do thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế cùng với kinh nghiệm còn non kém nên trong bản đồ án tốt nghiệp này không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy và các ý kiến đóng góp để bản đồ án được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô cùng các bạn đồng nghiệp giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. Đặc biệt là TS. Đặng Trung Thành đã tận tình giúp đỡ em để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.                                                CHƯƠNGGIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH HẦM ĐÈO CẢ VÀ ĐOẠN ĐƯỜNG HẦM NGHIÊN CỨU 1.1. Khái quát chung về công trình hầm giao thông Đèo Cả Quốc lộ 1 là tuyến đường giao thông huyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách giữa miền Bắc và miền Nam của Việt Nam. Trong những năm qua, QL1 đã từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng nhằm đảm bảo lưu lượng giao thông ngày càng tăng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí