loading

Thống Nhất Thu Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Đối Với Các Doanh Nghiệp Lớn Ở Việt Nam Hiện Nay

Thống nhất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

MỤC LỤC: i DANH MỤC BẢNG BIỂU: iv DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT: v LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẤT THU THUẾ VÀ CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỚN 5

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về thất thu thuế 5 1.1.1. Khái niệm thất thu thuế 5 1.1.2. Phân loại thất thu thuế 5 1.1.3. Nguyên nhân của thất thu thuế 6 1.1.4. Hậu quả của thất thu thuế 8 1.2. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp lớn 9 1.2.1. Khái niệm và các hình thức doanh nghiệp lớn 9 1.2.2. Đặc điểm của các doanh nghiệp lớn 11 1.2.3. Vai trò của các doanh nghiệp lớn đối với nền kinh tế 12 1.3. Những vấn đề lý luận cơ bản về chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp 14 1.3.1. Khái niệm chống thất thu thuế 14 1.3.2. Nội dung chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chống thất thu thuế 18 1.3.4. Sự cần thiết phải tăng cường chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp lớn……………………. 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẤT THU THUẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỚN Ở VIỆT NAM 24

2.1. Kết quả thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp lớn ở Việt Nam những năm qua 24 2.2. Thực trạng hoạt động chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp lớn ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 27 2.2.1. Thực trạng hoạt động chống thất thu về người nộp thuế (NNT) 27 2.2.2. Thực trạng hoạt động chống thất thu về căn cứ tính thuế 29 2.2.3. Thực trạng hoạt động chống thất thu trong quản lý nợ và cưỡng chế thuế 34 2.2.4. Đánh giá chung về hoạt động chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam hiện nay 35

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP LỚN VIỆT NAM 39

3.1. Định hướng cải cách ngành thuế đến năm 2020 39 3.1.1. Mục tiêu cải cách quản lý thuế đến năm 2020 39 3.1.2. Dự báo xu hướng phát triển của các Doanh nghiệp lớn trong thời gian tới 39 3.1.3. Quan điểm đề xuất các giải pháp quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn trong thời gian tới ở Việt Nam 40 3.1.4. Những yêu cầu cụ thể về quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn trong thời gian tới tại Việt Nam 41 3.2. Nhóm giải pháp về phía các cơ quan Thuế 42 3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thuế đối với doanh nghiệp 42 3.2.2. Tăng cường quản lý người nộp thuế là doanh nghiệp lớn 43 3.2.3. Tăng cường quản lý căn cứ tính thuế 44 3.2.4. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế 49 3.3. Nhóm giải pháp điều kiện 51 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật 51 3.3.2. Chế độ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán 52 3.3.3. Cán bộ làm công tác quản lý thuế 53 3.3.4. Cơ sở vật chất 54 3.3.5. Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Tham khảo một số bài viết phần tải luận văn miễn phí

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa1
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng biểu Trang
Bảng 1 Tiêu chí xác định DNL ở Việt Nam 9
Bảng 2 Kết quả thu NSNN toàn quốc và của các DNL giai đoạn 2011-2015 23
Biểu đồ 1 Kết quả Tổng thu NSNN, Tổng thu nội địa và Thuế TNDN DNL 24
Bảng 3 Kết quả thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN đối với DNL 29
Bảng 4 Kết quả thực hiện thanh tra thuế đối với DNL giai đoạn 2011-2015 30
Bảng 5 Số liệu tình hình nợ thuế của các DNL 32

DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT:

STT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ
1 DN Doanh nghiệp
2 DNL Doanh nghiệp lớn
3 DTCT Doanh thu chịu thuế
4 ĐTNT Đối tượng nộp thuế
5 GTGT Giá trị gia tăng
  6 NNT Người nộp thuế          
7 NSNN Ngân sách nhà nước
8 QLT Quản lý thuế
9 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
10 TSCĐ Tài sản cố định
11 SXKD Sản xuất kinh doanh
12 HTKT Hỗ trợ kê khai
13 CNTT Công nghệ thông tin

         

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí