loading

Thủ Tục Hải Quan Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Thương Mại Tại Chi Cục Hải Quan Tỉnh Bắc Ninh

 

Danh mục từ viết tắt

  1. WTO: World Trade Organization
  2. GATT: General Agreement of Tarriff and Trade
  3. XNK : Xuất nhập khẩu
  4. NVL: Nguyên vật liệu
  5. VAT:Value Added Tax
  6. KCN: Khu công nghiệp

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1:Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại Chi cục qua các năm(USD) 25

Bảng 2.2:Công thức tính thuế -Nguồn:Bộ tài chính 27

Bảng 2.3:Thu thuế tại Chi cục hải quan Bắc Ninh qua các năm(VND) 27

Bảng 2.4:Công tác xử lý vi phạm hành chính 31

MỤC LỤC

Danh mục từ viết tắt 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU 2

MỤC LỤC 3

Lời mở đầu 5

Chương 1 : Lý luận cơ bản về thủ tục Hải Quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thương mại 7

1.1. Những vấn đề cơ bản về hàng hóa xuất – nhập khẩu thương mại 7

1.1.1. Khái niệm: 7

1.1.2.Phân loại 8

1.1.3. Đặc điểm của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 9

1.1.4. Hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu,nhập khẩu thương mại 9

1.2. Lý luận chung về thủ tục Hải quan 12

1.2.1. Khái niệm và nội dung về thủ tục Hải quan 12

1.2.2. Vai trò của Thủ tục Hải quan 13

1.2.3. Tính chất của thủ tục Hải Quan 14

1.2.4. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan 16

1.2.5. Phạm vi và địa điểm thực hiện Thủ tục Hải quan. 16

1.2.6. Các chủ thể thực hiện thủ tục hải quan 17

1.2.Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu thương mại 18

Chương 2 : Tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh 21

2.1.Giới thiệu về Chi cục Hải quan Bắc Ninh 21

2.1.1 Giới thiệu chung 21

2.1.2. Tổ chức nhân sự tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh 22

2.1.3. Chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn của Chi cục Hải  quan Bắc Ninh. 23

2.2. Tình hình thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại chi cục Hải quan Bắc Ninh trong thời gian qua 24

2.2.1. Khái quát chung về tình hình thực hiện thủ tục hải quan với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh 24

2.2.2. Đánh giá việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại của chi cục Hải quan Bắc Ninh trong những năm gần đây 31

2.2.2.1. Những kết quả đạt được 31

2.2.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại tại chi cục Hải quan Bắc Ninh 34

Chương 3 : Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại chi cục Hải quan Bắc Ninh 37

3.1. Phương hướng hoạt động của chi cục Hải quan Bắc Ninh 37

3.1.1. Phương hướng chung 37

3.1.2 Phương hướng về việc thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải Quan Bắc Ninh 38

3.2. Giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh 39

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin,ứng dụng khai báo hải quan điện tử từ xa vào hoạt động nghiệp vụ 40

3.2.2. Cải cách trong thủ tục hải quan 42

3.2.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp 43

3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ 44

Kết luận 48

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

Lời mở đầu

Điều kiện thuận lợi này đã giúp cho hoạt động kinh tế mà đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn Bắc Ninh và khu vực lân cận ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận lợi Chi cục hải quan Bắc Ninh đã tổ chức và thực hiện gồm nhiều bước như “nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan”,” “nghiệp vụ kiểm soát hải quan”, “nghiệp vụ xử lý tố tụng hải quan”. Riêng khâu “ thủ tục hải quan” được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan, đảm bảo quyền lợi cho các chủ hàng cùng kinh doanh trên địa bàn tỉnh, và không gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã có nhưng thay đổi tích cưc trong việc thực hiện thủ tục Hải quan như: áp dụng khai báo Hải quan điện tử ở nhiều nơi, đã cải thiện việc kiểm tra hàng hóa, phân loại doanh nghiệp, thời gian làm thủ tục hải quan đã giảm. Những thay đổi này đã tạo những điều kiện thuận lợi không nhỏ thúc đẩy quá trinh hội nhập và thưc hiện các cam kết của Viêt Nam khi gia nhập WTO.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại cần khắc phục nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu nói chung và thủ tục hải quan nói riêng.

Là một sinh viên chuyên ngành Hải quan, em rất vinh dự được về thực tập tại Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian thực tập tại Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Chi cục cũng như tập thể cán bộ trong cơ quan, cùng với sự học hỏi của bản thân ,em đã có điều kiện được trau dồi những kiến thức mà các thầy cô giáo tại trường đã dạy cho chúng em. Em có điều kiện được tìm hiểu những công việc mà công chức Hải quan và người khai hải quan phải thực hiện khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại.Được sự hướng dẫn của cô giáo,  Th.s Phạm Thị Bích Ngọc em đã lựa chọn đề tài :”Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại  tại Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh”.

Đề tài phân tích các vấn đề liên quan đến những vấn đề về thủ tục hải quan đối hoạt động xuất nhập khẩu thương mại tại chi cục Hải quan Bắc Ninh trong những năm gần đây, qua đó giúp mọi người hiểu rõ hơn về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu thương mại, những khó khăn vướng mắc và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại tại chi cục Hải quan Bắc Ninh.

Đề tài của em bao gồm những phần chính sau:

Chương I:Lý luận cơ bản về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Chương II:Tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu thương mại tại Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

Chương III:Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại chi cục Hải quan Bắc Ninh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí