loading

Thực Trạng Chất Lượng Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam –Chi Nhánh Thái Bình

Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Công thương Việt Nam –Chi nhánh Thái bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DNNVV VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV. 3 1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. 3 1.1.2  Đặc điểm của DNNVV. 4 1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế. 7 1.1.4 Vốn tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa . 9 1.2 Chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 11 1.2.1 Khái niệm chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 11 1.2.2 Sự cần thiết cần nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV. 13 1.2.3 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNNVV. 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng đối với DNNVV. 18 1.3.1 Các nhân tố về môi trường hoạt động 18 1.3.2 Các nhân tố thuộc về phía khách hàng 20 1.3.3 Các nhân tố về phía Ngân hàng 21 1.3.4 Các yếu tố khác: 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI   DNNVV TẠI   NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH   THÁI BÌNH. 24 2.1 Khái quát về Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Bình. 24 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 25 2.1.3 Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Bình. 26 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình. 32 2.2.1 Dư nợ cho vay các DNNVV 32 2.2.2 Nợ xấu cho vay DNNVV: 37 2.2.3 Vòng quay vốn tín dụng DNNVV. 38 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP công thương Thái Bình. 38 2.3.1 Những kết quả đạt được 38 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 40 CHƯƠNG 3 44 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI BÌNH 44 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với DNNVV 44 3.1.1  Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Công thương Thái Bình 44 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Bình. 45 3.2 Giải pháp nâng cao chât lượng tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng TMCP Công thương Thái Bình 46 3.2.1 Hoàn thiện chính sách cho vay đối với DNNVV. 46 3.2.3 Giảm thiểu phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu bằng cách nhận dạng các khách hàng đang lâm vào tình trạng khó khăn, đồng thời phải ngăn ngừa, xử lý các khoản nợ quá hạn và nợ xấu. 50 3.2.4  Hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ và đảm bảo thực hiện đúng qui trình trước khi giải ngân. 52 3.2.5 Nâng cao hoạt động Marketing Ngân hàng 55 3.2.6 Phát huy nhân tố con người 57 3.2.7 Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ cho các DNNVV. 59 3.2.8 Tăng cường kiểm tra giám sát các khoản cho vay: 59 3.3 Một số kiến nghị 61 3.3.1 Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà Nước 61 3.3.2  Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 64 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 65 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 69

Xem thêm:

  • Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
  • Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – CN Tam Điệp

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa  là loại doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. theo đó loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng, nhất là việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển , xóa đói giảm nghèo… Cụ thể, về lao động, hằng năm tạo thêm trên nửa triệu lao động mới; sử dụng tới  51%  lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cho nề kinh tế…Nhận thấy được tiềm năng lớn của đối tượng khách hàng này, các ngân hàng đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa . Nhưng do bộ phận doanh nghiệp này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên không ít ngân hàng vẫn còn e ngại khi tiến hành cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này. Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn vốn ngân hàng cùng với tình hình cụ thể trong việc cho vay đối với các DNNVV của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Thái Bình trong thời gian thực tập, em đã chọn đề tài “Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Công thương Việt Nam –Chi nhánh Thái bình” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Chất lượng tín dụng của NHTM đối với DNNVV được xem xét toàn diện thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng. Với quy mô nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp, em xin đi sâu phân tích chỉ tiêu định lượng để phản ánh chất lượng tín dụng đối với các DNNVV. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của khóa luận được chia thành 3 chương        Chương 1: Khái quát về DNNVV và chất lượng tín dụng đối với DNNVV.        Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam – Chi nhánh Thái Bình. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNNVV của  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ DNNVV VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV. 1.1 Doanh nghiệp nhỏ và vừa.   1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí