loading

Thực Trạng Quản Lý Rủi Ro Tại Bidv- Chi Nhánh Bỉm Sơn

Thực trạng quản lý rủi ro tại BIDV- Chi nhánh Bỉm Sơn

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ CỦA NHTM 6 1.1 Giới thiệu chung về ngành Ngân hàng 6 1.1.1 Định nghĩa NHTM 6 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của NHTM 6 1.1.2.1 Hoạt động vay vốn của Ngân hàng thương mại 6 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng của NHTM 7 1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 8 1.1.3 Đặc điểm của NHTM 9 1.1.3.1 NHTM giữ vai trò quan trọng nhất thị trường tài chính 9 1.1.3.2 NHTM đảm nhiệm những chức năng quan trọng của nền kinh tế 10 1.1.3.3 Chứa đựng nhiều  rủi ro do hoạt động kinh doanh của NHTM 12 1.1.3.4 Các NHTM hoạt động mang tính hệ thống 13 1.2 Rủi ro tỷ giá của một Ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Giới thiệu về rủi ro tỷ giá của NHTM 13 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro tỷ giá 13 1.2.2 Tác động của rủi ro tỷ giá đối với NHTM 16 1.2.3 Bộ phận cấu thành rủi ro tỷ giá 17 1.2.3.1 Hoạt động mua bán ngoại tệ 17 1.2.3.2 Trạng thái tài sản có và tài sản nợ bằng ngoại tệ 18 1.2.5 Các nghiệp vụ quản lí rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ 19 1.2.5.1 Hợp đồng  kỳ hạn 19 1.2.5.3 Giao dịch hoán đổi tiền tệ 20 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO TỶ GIÁ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI BIDV – CHI NHÁNH BỈM SƠN 21 2.1 Tổng quan về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn 21 2.1.1  Tổng quát về  Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 21 2.1.2 Tổng quan về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bỉm Sơn 22 2.1.2.1 Lịch sử hình thành 22 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 27 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động của BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn 31 2.2.1 Thực trạng hoạt động KDNT tại BIDV 31 2.2.1.1 Cơ sở pháp lý của hoạt động KDNT tại BIDV 31 2.2.1.3 Các sản phẩm KDNT của BIDV 33 2.2.2 Thực trạng rủi ro tỷ giá và quản lý rủi ro tỷ giá trong KDNT tại BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn 34 2.2.2.1 Cơ sở pháp lý 34 2.2.2.2 Các nguyên tắc chung 35 2.2.2.3 Thực trạng rủi ro tỷ giá tại BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn 37 2.2.2.4 Các biện pháp quản lý rủi ro mà chi nhánh đã thực hiện 40 2.2.2.5 Kinh nghiệm quản lý của NHTM khác 42 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn 43 2.3.1 Kết quả đạt được 43 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn 45 2.3.2.1 Hạn chế trong quản lý rủi ro tỷ giá 45 2.3.2.1.1 Nguyên nhân của hạn chế 46 CHƯƠNG 3 :  CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI BIDV- CHI NHÁNH BỈM SƠN 48 3.1  Định hướng phát triển hoạt động KDNT 48 3.1.1 Cơ hội và thách thức đối với BIDV khi Việt Nam gia nhập WTO 48 3.1.1.1 Cơ hội phát triển hoạt động KDNT 48 3.1.1. 2 Thách thức phát  triển hoạt động KDNT 49 3.1. 2 Định hướng phát triển chiến lược trong  hoạt động KDNT 50

 1. 2 Giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn 52
 2. 2. 1 Nhóm giải pháp chung 52
 3. 2 .1. 1 Tổ chức bộ phận kinh doanh ngoại tệ có hiệu quả 52

3.2.1.3 Nâng cao hệ thống thông tin trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ 53 3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra , kiểm soát nội bộ và chuyên môn hóa công tác xử lý rủi ro 53 3.2.1.5 Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và chiến lược khách hàng hợp lý cho từng gia đoạn cụ thể 54 3.3 Nhóm nghiệp vụ phòng chống rủi ro tỷ giá 55 3.3.1 Đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 55 3.3.1.1 Ngiệp vụ kỳ hạn 55 3.3.1.2 Ngiệp vụ hoán đổi 56 3.3.1.3 Nghiệp vụ quyền chọn 56 3.3.1.4 Hoàn thiện mức rủi ro trong quản lý rủi ro tỷ giá 57 3.3.1.6 Bổ sung các loại ngoại tệ trong hoạt động KDNT 58 3.3.1.7 Quản lý trạng thái ngọai tệ linh hoạt 59 3.4  Các kiến nghị đề xuất 60

 1. 4 .1 Kiến nghị đối với chính phủ 60

3.4.1.1 Nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối 60 3.4.1.2 Đẩy mạnh hoạt động của cơ quan thống kê 60 3.4.1.3 Hoàn thiện chính sách liên quan đến thị trường ngoại hối 61 3.4.1.4 Quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia 61 3.4.1.5 Thúc đẩy thị trường ngoại hối Việt Nam hội nhập với thế giới 61

 1. 4. 2 Kiến nghị với NHNN 62

3.4.2.1 Phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 62 3.4.2.2 Thực hiện chính sách quản lý trạng thái ngoại hối hợp lý 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

Xem thêm:

 • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
 • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Agribank Nam Trực- Nam Định
 • Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng  hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế thế giới đã làm nổi bật hơn các thách thức và rủi ro mà các Ngân hàng VN cần tập trung giải quyết trong tương lai gần . Tồn tại cơ bản của các NHTM VN là năng lực cạnh tranh yếu và rất dễ bị tổn thương từ những biến động hay những cú sốc bất lợi trong nước hoặc ngoài nước. Do năng lực tài chính yếu , trình độ và kinh nghệm quản lý rủi ro , trình độ công nghệ ngân hàng ,mức độ áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động ngân hàng chưa cao Những thách thức mà Ngân hàng TMVN phải vượt qua là sức ép cạnh tranh gia tăng do sự nới lỏng , dỡ bỏ những hạn chế đối với ngân hàng nước ngoài trong việc tiếp cận và gia nhập thị trường Việt Nam , sức ép ngày càng tăng từ phía các cổ đông về kỳ vọng tăng trưởng tài sản có , lợi nhuận , cổ tức ,… Các quy định của NHNN về đảm bảo an toàn hoạt động ngày càng cao và sát sao hơn với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế , nhu cầu của khách hàng về dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng , yêu cầu về tiện ích , chất lượng dịch vụ ngày càng cao với chi phí hợp lý . Sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng và kinh nghiệm, môi trường hoạt động ngân hàng thay đổi nhanh và còn chứa đựng các yếu tố khó dự báo , đo lường . Chấp nhận rủi ro là trung tâm của hoạt động ngân hàng các ngân hàng phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ rủi ro – lợi ích nhằm tìm ra những cơ hội có lợi ích xứng đáng với mức rủi ro chấp nhận . Trong số các loai rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thì rủi ro hoạt động là rủi ro bao trùm và trong đó không thể không nói đến rủi ro tỷ giá .  Đây là loai rủi ro không kịp thời ban hành các quyết định hoặc có không đầy đủ các quy trình hoạt động phòng chống rủi ro tỷ giá và các thủ tục tác nghiệp , do thiếu cán bộ có đủ trình độ ,kinh nghiệm , đạo đức .    Với mong muốn nâng cao , đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro tỷ giá tại BIDV ,  em đã chọn đề tài : Thực trạng quản lý rủi ro tại BIDV- Chi nhánh Bỉm Sơn

 1.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

     Đối tượng nghiên cứu : Tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tỷ giá trên các phương diện như cơ cấu tổ chức  các chính sách, nhân lực , công nghệ , quy trình tác nghiệp ,   từ đó cho thấy những bất cập và tìm ra giải pháp khắc phục những thiếu sót đó .     Phạm vi nghiên cứu  : Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn của rủi ro tỷ giá , quản lý rủi ro tỷ giá và nghiên cứu thực trạng công tác quản lý rủi ro tỷ giá tại BIDV – Chi nhánh Bỉm Sơn trong khoảng thời gian từ 2013 – 2015

 1. Phương pháp nghiên cứu

            – Phương pháp phân tích tổng hợp             – Phân tích so sánh để giải quyết các vấn đề

 1. Kết cấu của đề tài

   Ngoài các phần như lời mở đầu , lời cam kết , mục lục thì nội dung chính gồm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về rủi ro tỷ giá và phòng ngừa rủi ro tại NHTM Chương 2 : Thực trạng rủi ro tỷ giá và phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại BIDV – chi nhánh Bỉm Sơn Chương 3 : Giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại BIDV- Chi nhánh Bỉm Sơn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ CỦA NHTM 1.1 Giới thiệu chung về ngành Ngân hàng 1.1.1 Định nghĩa NHTM Đầu tiên , NHTM là một loại ngân hàng trung gian  ở mỗi nước thì có một cách định nghĩa riêng về NHTM , ví dụ ở Mỹ  NHTM là một công ty kinh doanh , chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính  Ở Pháp , NHTM là những xí nghiệp hay cơ sở nào thường xuyên nhận tiền của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho nghiệp vụ chiết khấu , tín dụng hay dịch vụ tài chính khác  Ở Ấn Độ , NHTM lại là cơ sở nhận ký thác để cho vay hay tài trợ và đầu tư  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí