loading

Thực Trạng Sử Dụng Vốn Cố Định Của Doanh Nghiệp

CHƯƠNG 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.1. Tài sản cố định.

a/ Khái niệm, đặc điểm tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Khác với đối tượng lao động (nguyên, nhiên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm…) các tư liệu lao động (máy móc, thiết bị, nhà cửa, phương tiện vận tải…) là những phương tiện vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động, biến đổi nó theo mục đích của mình.

Tư liệu lao động là một trong các yếu tố quan trọng không thể thiếu để tiến hành hoạt động kinh doanh. Trong một doanh nghiệp thường có nhiều loại tư liệu lao động khác nhau: Xét về mặt giá trị, có loại có giá trị rất lớn, có loại giá trị tương đối nhỏ; Xét về mặt thời gian sử dụng, có loại có thời gian sử dụng rất dài, có loại thời gian sử dụng tương đối ngắn. Để thuận tiện cho công tác quản lý, người ta chia tư liệu lao động ra thành hai loại: Tài sản cố định và công cụ, dụng cụ nhỏ.

Việc phân chia như vậy dựa vào các tiêu chuẩn cơ bản sau:

 • Tiêu chuẩn về thời gian: Có giá trị sử dụng từ một năm trở lên.
 • Tiêu chuẩn về giá trị: Phải có giá trị lớn, mức giá trị cụ thể được Chính phủ quy định phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ.

Đây là hai tiêu chuẩn định lượng. Ngoài ra, tùy theo quy định về quản lý tài chính ở từng Quốc gia còn có thể đưa ra một số tiêu chuẩn định tính khác.

Một tư liệu lao động được xếp vào tài sản cố định nếu thỏa mãn đủ tất cả các tiêu chuẩn trên. Những tư liệu lao động không đạt đủ các tiêu chuẩn quy định trên coi là những công cụ, dụng cụ lao động nhỏ.

Như vậy:

Tài sản cố định của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn, có thời gian sử dụng dài cho các hoạt động của doanh nghiệp và phải thỏa mãn đồng thời tất cả các tiêu chuẩn là tài sản cố định.

 • Đặc điểm của tài sản cố định:
  • Tài sản cố định tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhiều chu kỳ của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tài sản cố định không thay đổi hình thái vật chất ban đầu trong suốt thời gian sử dụng, cho đến lúc hư hỏng hoàn toàn. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hao mòn dần, phần giá trị hao mòn sẽ chuyển dần vào giá trị mới tạo ra của sản phẩm và được bù đắp lại bằng tiền khi sản phẩm được tiêu thụ. Sau nhiều chu kỳ kinh doanh tài sản cố định mới cần đổi mới.
b/ Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định.

Theo quyết định số 206/2003/QĐ – BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đã quy định ( tại Điều 3) tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định như sau:

 • Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình:
  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai về việc sử dụng tài sản đó;
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
  • Có thời gian sử dụng từ một năm trở lên;
  • Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên;

Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí