loading

Thực Trạng Tình Hình Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Miền Núi Thanh Hóa

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG   3 1.1 Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 3 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động: 3 1.1.2 Phân loại vốn lưu động. 4 1.1.3 Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 5 1.2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghệp. 6 1.2.1 Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 6 1.2.2 Nội dung quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 7 1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. . 15 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. 19 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA.. 22 2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa. 22 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty. 22 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 23 2.1.3 Khái quát tình hình tài chính công ty. 36 2.2 Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa. 48 2.2.1 Thực trạng VLĐ và phân bổ VLĐ. 48 2.2.2 Thực trạng nguồn VLĐ và tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu đông. 52 2.2.3 Thực trạng về xác định nhu cầu vồn lưu động. 53 2.2.4 Thực trạng quản trị vốn bằng tiền. 56 2.2.5 Thực trạng vốn tồn kho dự trữ. 62 2.2.6 Thực trạng quản trị nợ phải thu. 65 2.2.7 Thực trạng về hiệu suất sử dụng vốn lưu động. 71 2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị vốn lưu động của công ty. 72 2.3.1. Những kết quả đạt được. 72 2.3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. 73 CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI THANH HÓA.. 76 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 76 3.1.1 Bối cảnh kinh tế – xã hội 76 3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong những năm tới. 77 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tang cường quản trị vốn lưu động ở Công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa. 78 3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết của công ty cho năm kế hoạch. 79 3.2.2 Quản lý chặt chẽ hơn chính sách bán chịu, đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ    81 3.2.3 Tăng cường hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho. 82 3.2.4  Nâng cao hiệu quả quản trị vốn bằng tiền. 83 3.2.5. Thành lập bộ phân chuyên trách quản lý tài chính, nâng cao trình độ quản trị của các cán bộ tài chính và tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh. 85 3.2.6. Chiến lược trong việc hoạch định và xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo phát triển bền vững. 87 3.2.7 Các giải pháp khác. 87 3.3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp. 88 KẾT LUẬN.. 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 92

  • Tính cấp thiết của đề tài

Vốn là một yếu tố và là tiền đề cần thiết cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doan của doanh nghiệp. vì vậy doanh nghiệp cần phải có mọt lượng vốn nhất định để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm gia tặng lợi nhuận và tăng giá trị doanh nghiệp Trong thời kí bao cấp thì vốn kinh doanh của doanh nghiệp việt nam chủ yếu do nhà nức cấp phát. Vì vậy hầu hết các doanh nghiệp đều không quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn. ngày nay khi tham gia vào nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp phải đối mặt với những biến động của thi trường. Vốn lưu động là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong cơ cấu tài sản nói riêng cũng như cơ cấu vốn kinh doanh nói chung. Vốn lưu động có đặc điểm vận động tuần hoàn liên tục gắn với chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, là một trong những yếu tố lớn quyết định đến tình hình tài chính của các doanh nghiệp. vì vậy, quản trị vốn lưu động luôn là một trong những công tác hàng đầu trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò cũng như tầm quan trọng của việc tổ chức quản lí và sử dụng vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và qua quá trình thực tế tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Thương mại Miền núi Thanh Hóa, em xin được lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty CP Thương mại Miền núi Thanh Hóa“. Luận văn đã được xây dựng và hoàn thành với mục đích đưa ra một số giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Thương mại Miền núi Thanh Hóa.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: “Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa. Sau đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động trong thời gian sắp tới

  1. Phạm vi nghiên cứu

Công ty cổ phần thương mại và miền núi thanh hóa chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi xăng dầu và kinh doanh siêu thị bán buôn bán lẻ các mặt hàng. Đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu về các giải háp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp trong thời gian gồm các năm 2014, 2015 của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu và các phương pháp khác.

  1. Kết cấu đề tài

Đề tài gồm 3 chương: Chương 1 : Lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động Chương 2 : Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa trong thời gian qua Chương 3 : Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tị công ty cổ phần Thương mại Miền núi Thanh Hóa Mặc dù em rất cố gắng nhưng do hạn chế về kiến thức của bản thân, điều kiện và thời gian thực tập nên luận văn còn nhiều sai sót. Vì vậy em mong nhận được sự đóng góp của thầy cô, các bạn sinh viên và toàn thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa Lời cuối cùng em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Văn Ninh, các thầy cô khoa tài chính doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần thương mại miền núi nói chung và cán bộ công nhân viên phòng tài chính kế toán và phòng kinh doanh nói riêng đẫ giúp đỡ em hoàn thành luận văn này

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word