loading

Thực Trạng Và Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Thu Hút Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Cho Ngành Công Nghiệp Tỉnh Hưng Yên

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là trung thực xuất phát từ việc nghiên cứu nghiêm túc tình hình thực tế của nơi thực tập.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BOT Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

BTO Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh

BT Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

CTCP Công ty cổ phần

CTLD Công ty liên doanh

DN Doanh nghiệp

ĐTNN Đầu tư nước ngoài

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp

KCN Khu công nghiệp

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

QL Quản lý

SXKD Sản xuất kinh doanh

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

UBND Ủy Ban nhân dân

USD Đồng Đô la Mỹ

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng số Tên bảng Trang
2.1 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) theo thành phần kinh tế 2005-2010 27
2.2 Cơ cấu ngành công nghiệp thời kỳ 2005-2010 28
2.3 Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hưng Yên từ năm 2005-2010 33
2.4 Danh mục dự án FDI lớn vào công nghiệp tỉnh Hưng Yên từ 2005 – 2010 35

MỤC LỤC

Chương 1 :NGUỒN VỐN FDI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG  NGHIỆP 1

1.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) 1

1.1.1. Khái niệm cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài 1

1.1.2. Các hình thức đầu tư FDI chủ yếu 2

1.1.2.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2

1.1.2.2. Doanh nghiệp liên doanh 3

1.1.2.3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 4

1.1.2.4.  Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) 4

1.1.1.5.  Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO) 4

1.1.1.6. Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) 4

1.2. Vai trò của FDI cho sự phát triển chung của nền kinh tế 5

1.2.1. Đối với nước chủ đầu tư 5

1.2.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư 7

1.3. Vai trò của FDI đối với sự phát triển ngành công nghiệp 11

1.3.1. Vai trò của FDI đối với kinh tế Việt Nam 11

1.3.2. Vai trò của FDI đối với phát triển công nghiệp 13

1.4. Bài học kinh nghiệm về thu hút vốn FDI vào ngành công nghiệp của một số địa phương khác trong nước và bài học rút ra cho tỉnh Hưng Yên 13

1.4.1.  Kinh nghiệm thu hút FDI vào Đà Nẵng 13

1.4.2. Những cơ chế chính sách ưu đãi riêng của tỉnh Đồng Nai 14

1.4.3. Chính sách cải thiện môi trường đầu tư của Bà Rịa Vũng Tàu 16

1.4.4. Kinh nghiệm thu hút FDI của TP.HCM 17

1.4.5. Bài học rút ra cho tỉnh Hưng Yên 18

Chương 2 : THỰC TRẠNG THU HÚT FDI ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2005 – 2010 20

2.1. Phát triển công nghiệp và vấn đề thu hút vốn FDI vào các ngành nghề kinh tế của tỉnh Hưng Yên. 20

2.1.1. Tổng quan về công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 20

2.1.2. Hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên 22

2.2. Thực trạng thu hút FDI trong công nghiệp của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 – 2010. 26

2..2.1. Quy mô và nhịp độ thu hút vốn FDI vào công nghiệp trong thời gian qua 26

2.1.2. FDI theo dự án đầu tư. 28

2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào ngành công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. 31

2.3.1. Chính sách đất đai, tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh 31

2.3.2. Chính sách đào tạo, khoa học công nghệ 31

2.3.3. Chính sách hỗ trợ thông tin, xúc tiến đầu tư. 32

2.3.4. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính 32

2.4. Đánh giá tổng quan về thu hút FDI vào công nghiệp của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2005 – 2010 33

2.4.1. Kết quả đạt được 33

2.4.2. Những hạn chế chủ yếu 34

2.4.3. Nguyên nhân 35

Chương 3 : GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 38

3.1. Mục tiêu định hướng phát triển công nghiệp Hưng Yên từ nay đến năm 2020 38

3.1.1. Quan điểm thu hút FDI vào công nghiệp của tỉnh Hưng Yên 38

3.1.1.1. Phát triển công nghiệp bền vững 38

3.1.1.2. Phát triển công nghiệp dựa trên việc khai thác lợi thế so sánh của tỉnh 38

3.1.1.3. Phát triển theo xu hướng mở cửa, hội nhập của quốc gia và thế giới 38

3.1.2. Mục tiêu thu hút FDI vào công nghiệp tỉnh Hưng Yên 39

3.1.2.1. Mục tiêu phát triển 39

3.1.2.2. Mục tiêu vận động thời kỳ 2010 – 2020 40

3.2. Giải pháp tăng cường thu hút FDI 41

3.2.1. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực và chuẩn bị đầu tư 41

3.2.2.Tăng cường hoạt động đối ngoại để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư 41

3.2.3. Cải thiện môi trường đầu tư 42

3.2.3.1. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phát triển kinh tế đối ngoại. 42

3.2.3.2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 43

3.2.3.3. Tập trung làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án. 43

3.2.3.4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng được hệ thống hạ tầng một cách đồng bộ, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. 43

3.2.3.5. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư. 44

3.2.3.6. Tăng cường phát triển các ngành dịch vụ phụ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển. 44

3.2.3.7. Đảm bảo an ninh, trật tự cho các dự án vào đầu tư, làm ăn trong tỉnh. 45

3.2.4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thu hút đầu tư 45

Kết luận 47

LỜI MỞ ĐẦU

Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nước, tận dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là một sự thông minh để rút ngắn thời gian tích lũy vốn ban đầu, tạo nên tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. Chính vì lẽ đó mà FDI được coi như “chiếc chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa thịnh vượng cho các quốc gia.

Sau khi tham gia tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam có nhiều thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài kết hợp với nguồn tài nguyên thiên nhiên, đội ngũ lao động trong nước để xây dựng phát triển nền kinh tế. Xu hướng hiện nay là phải xúc tiến thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiến đến sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và nguồn nhân lực trong nước nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Do đó việc tìm hiểu nghiên cứu để có được sự đánh giá về những kết quả đã đạt được tìm ra những hạn chế khắc phục nhằm tăng cường hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên là điều vô cùng cần thiết. Xuất phát từ những điều trên em xin chọn đề tài: “ Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên ”. Nội dung của đề tài này, ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm các phần sau đây:

Chương I: Nguồn vốn FDI đối với phát triển ngành công nghiệp.

Chương II: Thực trạng thu hút FDI đối với ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 đến nay.

Chương III: Giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí