loading

Thực Trạng Và Giải Pháp Thúc Đẩy Hoạt Động Kinh Doanh Bảo Hiểm Hỏa Hoạn Và Các Rủi Ro Đặc Biệt Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện.

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 4 1.1. Giới thiệu khái quát về bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 4 1.1.1. Sự cần thiết của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 4 1.1.2. Vài nét về lịch sử ra đời và phát triển của nghiệp vụ Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 7 1.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 8 1.2.1. Đối tượng bảo hiểm 8 1.2.2. Phạm vi bảo hiểm 8 1.2.3.  Mở rộng phạm vi bảo hiểm 16 1.2.4. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 17 1.2.5. Phí bảo hiểm 21 1.2.6. Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 25 1.3. Quy trình triển khai bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 26 1.3.1. Công tác khai thác 26 1.3.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 28 1.3.3. Công tác giám định 29 1.3.4. Công tác bồi thường tổn thất 29 1.4. Vai trò của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 31 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 33 2.1. Vài nét về tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33 2.1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 35 2.1.3.  Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 36 2.1.4. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 37 2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai nghiệp vụ 43 2.3 . Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 46 2.3.1. Công tác khai thác 46 2.3.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 50 2.3.4. Công tác giám định – bồi thường 52 2.4. Đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 55 2.4.1. Những kết quả đạt được 55 2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục 56 CHƯƠNG 3: GIẢI  PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ   PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 58 3.1. Định hướng kinh doanh của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện trong thời gian tới 58 3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện 60 3.2.1. Tập trung chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đại lý, cộng tác viên 60 3.2.2. Tăng cường chất lượng công tác khai thác…….………………..63 3.2.3. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới 61 3.2.4. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo 65 3.2.5. Tăng cường hợp tác với cảnh sát PCCC khu vực và người tham gia bảo hiểm 63 3.2.6. Nâng cao hiệu quả công tác giám định, bồi thường 64 3.2.7. Phòng chống gian lận và trục lợi bảo hiểm 67 3.2.8. Củng cố và mở rộng quan hệ tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm với các đối tác trong và ngoài nước 67 3.2.9. Một số giải pháp khác 68 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

Xem thêm:

  • Tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV và biện pháp phòng ngừa
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng của  ngân hàng Agirbank và biện pháp phòng ngừa

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là một trong những nghiệp vụ ra đời sớm nhất trong các nghiệp vụ của ngành bảo hiểm. Năm 1591, đã thành lập Hiệp hội Bảo hiểm hoả hoạn đầu tiên trên thế giới ở Đức mang tên Feuer Casse. Năm 1666, do sự xuất hiện vụ cháy lớn gây ra nhiều tổn thất nặng nề nên ở Anh đã thành lập một số văn phòng cung cấp dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Ngày nay, nghiệp vụ BHHH&RRĐB được tiến hành ở hầu hết các nước trên thế giới và ngày càng phát triển. Nghiệp vụ bảo hiểm này ra đời đã mang lại nhiều lợi ích to lớn. Nó đảm bảo sự ổn định về tài chính cho các cá nhân, gia đình và tổ chức. Đồng thời đem lại sự an tâm, kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích kiểm soát tổn thất, khuyến khích hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, hiện tại thị trường bảo hiểm hỏa hoạn còn bộc lộ nhiều tồn tại đó là việc khai thác nguồn doanh thu này không hề đơn giản, hiệu quả khai thác chưa cao, số tiền bồi thường ngày càng tăng, công tác đề phòng hạn chế tổn thất chưa mang lại hiệu quả như mong muốn… đặt ra bài toán khó cho tất cả các doanh nghiệp. Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích các tài liệu và số liệu liên quan đến việc triển khai sản phẩm Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, đề tài nghiên cứu đánh giá làm nổi bật tình hình triển khai sản phẩm Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện, từ đó rút ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai sản phẩm bảo hiểm trên và đề ra các biện pháp khắc phục.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan về tình hình phát triển loại hình bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại thị trường Việt Nam, trên cơ sở đó đi sâu nghiên cứu và làm rõ những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai phát triển sản phẩm này tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện.

  1. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp thống kê: là phương pháp thống kê những thông tin, số liệu đã thu thập được phục vụ cho việc lập các bảng phân tích. – Phương pháp phân tích: là phương pháp dựa trên những số liệu có sẵn để phân tích những ưu, nhược điểm trong công tác kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm trong công ty nhằm hiểu rõ hơn các vấn đề nghiên cứu; từ đó tìm ra được nguyên nhân và giải pháp khắc phục. – Phương pháp so sánh: là phương pháp dựa vào những số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu về số tương đối và số tuyệt đối để tìm ra sự tăng giảm của giá trị nào đó, giúp cho quá trình phân tích tình hình khai thác kinh doanh, giám định, bồi thường cũng như các quá trình khác.

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Với phạm vi của đề tài, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục kí hiệu viết tắt, các phụ lục, kết cấu đề tài luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Tài chính Bảo hiểm – Học viện Tài chính, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS. Đoàn Minh Phụng đã giúp đỡ, hướng dẫn cùng các anh chị nhân viên trong Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế và kinh nghiệm cá nhân còn hạn chế nên luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến phê bình, góp ý của thầy, cô giáo tại Học viện và các cô chú, anh chị tại phòng Tài sản Kỹ thuật – PTI để em hoàn thiện đề tài nghiên cứu tốt hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 1.1. Giới thiệu khái quát về bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 1.1.1. Sự cần thiết của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người luôn phải đối mặt với biết bao rủi ro, tai ương như động đất núi lửa, bão, bạo loạn, chiến tranh, trong đó hỏa hoạn được coi là một trong những rủi ro nguy hiểm nhất

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí