loading

Thực Trạng Và Giải Pháp Và Các Rủi Ro Đặc Biệt Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

LỜI CAM ĐOAN iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1 5

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 5

1.1. Giới thiệu khái quát về bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 5

1.1.1. Sự cần thiết, vai trò của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 5

1.1.2. Vài nét về lịch sử ra đời và phát triển của nghiệp vụ Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 9

1.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 10

1.2.1. Đối tượng bảo hiểm 10

1.2.2. Phạm vi bảo hiểm 11

1.2.3.  Mở rộng phạm vi bảo hiểm 18

1.2.4. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 19

1.2.5. Phí bảo hiểm 23

1.2.6. Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 27

1.3. Quy trình triển khai bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 27

1.3.1. Công tác khai thác 27

1.3.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 30

1.3.3. Công tác giám định 30

1.3.4. Công tác bồi thường tổn thất 31

CHƯƠNG 2 33

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 33

2.1. Vài nét về Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33

2.1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 35

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 36

2.1.4. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 37

2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai nghiệp vụ 43

2.3. Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 46

2.3.1. Công tác khai thác 46

2.3.2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất 50

2.3.4. Công tác giám định – bồi thường 52

2.3.5. Kết quả kinh doanh quy ước 52

2.4. Đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 57

2.4.1. Những kết quả đạt được 57

2.4.2. Những tồn tại cần khắc phục 58

CHƯƠNG 3 60

GIẢI  PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ RỦI RO ĐẶC BIỆT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ   PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 60

3.1. Định hướng kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện trong thời gian tới 60

3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 62

3.2.1. Tập trung chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đại lý, cộng tác viên 62

3.2.2. Tăng cường chất lượng công tác khai thác…….………………..65

3.2.3. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới 63

3.2.4. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo 67

3.2.5. Tăng cường hợp tác với cảnh sát PCCC khu vực và người tham gia bảo hiểm 65

3.2.6. Nâng cao hiệu quả công tác giám định, bồi thường 66

3.2.7. Phòng chống gian lận và trục lợi bảo hiểm 68

3.2.8. Củng cố và mở rộng quan hệ tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm với các đối tác trong và ngoài nước 69

3.2.9. Một số giải pháp khác 70

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BH Bảo hiểm
BHHH&RRĐB Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt
BTC Bộ Tài chính
CNTT Công nghệ thông tin
DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm
ĐPHCTT Đề phòng hạn chế tổn thất
HĐBH Hợp đồng bảo hiểm
MKT Mức khấu trừ
NBH Người bảo hiểm
NĐBH Người được bảo hiểm
PCCC Phòng cháy, chữa cháy
PTI Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
STBH Số tiền bảo hiểm
STBT Số tiền bồi thường
TBH Tái bảo hiểm
TS Tài sản
VCSH Vốn chủ sở hữu
VNPT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tổng hợp kết quả kinh doanh đến 31/12/2015

Bảng 2.2. Các tỷ suất thanh toán năm 2014 – 2015

Bảng 2.3. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Bảng 2.4. Quy mô khai thác nghiệp vụ BH hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại PTI  giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.5. Tỷ lệ doanh thu phí BH hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt so với tổng doanh thu phí của tất cả các nghiệp vụ ở PTI giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.6. Tình hình chi ĐPHCTT nghiệp vụ BH hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt ở PTI giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.7. Tình hình giám định tổn thất nghiệp vụ BH hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại PTI giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.8. Tình hình bồi thường tổn thất nghiệp vụ BH hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt tại PTI giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.9. Kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt ở PTI giai đoạn 2012 – 2015

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của PTI

Hình 2.2. Tình hình tài chính đến 31/12/2015

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là một trong những nghiệp vụ ra đời sớm nhất trong các nghiệp vụ của ngành bảo hiểm. Năm 1591, đã thành lập Hiệp hội Bảo hiểm hoả hoạn đầu tiên trên thế giới ở Đức mang tên Feuer Casse. Năm 1666, do sự xuất hiện vụ cháy lớn gây ra nhiều tổn thất nặng nề nên ở Anh đã thành lập một số văn phòng cung cấp dịch vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Ngày nay, nghiệp vụ BHHH&RRĐB được tiến hành ở hầu hết các nước trên thế giới và ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, hiện tại thị trường bảo hiểm hỏa hoạn còn bộc lộ nhiều tồn tại đó là việc khai thác nguồn doanh thu này không hề đơn giản, hiệu quả khai thác chưa cao, số tiền bồi thường ngày càng tăng, công tác đề phòng hạn chế tổn thất chưa mang lại hiệu quả như mong muốn… đặt ra bài toán khó cho tất cả các doanh nghiệp.

Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện”.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Sản phẩm Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích các tài liệu và số liệu liên quan đến việc triển khai sản phẩm Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, đề tài nghiên cứu đánh giá làm nổi bật tình hình triển khai sản phẩm Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện, từ đó rút ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai sản phẩm bảo hiểm trên và đề ra các biện pháp khắc phục.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí