loading

Tín Dụng Đối Với Hộ Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa

Tín dụng đối với hộ sản xuất, kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT iv DANH  MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG: v LỜI NÓI ĐẦU: 1 CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT,KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 3 1.1 Khái quát về Ngân hàng chính sách: 3 1.1.1 Hoàn cảnh ra đời ngân hàng chính sách: 3 1.1.2 Đặc điểm cơ bản của Ngân hàng chính sách: 4 1.1.3 Rủi ro thường gặp trong hoạt động sản xuất,kinh doanh: 4 1.2 Tổng quan tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ sản xuất kinh doanh: 5 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm Hộ sản xuất,kinh doanh: 5 1.2.2 Hoạt động Tín dụng của Ngân hàng: 6 1.2.3 Tín dụng của ngân hàng đối với hộ sản xuất,kinh doanh: 8 1.3Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng: 12 1.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất,kinh daonh: 12 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá: 13 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT,KINH DOANH 18 2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ xuân: 18 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ xuân: 18 2.1.2 Bộ máy và chức năng,nhiệm vụ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ xuân: 19 2.2 Tình hình thực tế về tín dụng đối với hộ sản xuất,kinh doanh tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ xuân: 23 2.2.1 Các phương thức cho vay chủ yếu đối với hộ sản xuất kinh doanh: 23 2.2.2 Thực trạng về tình hình tín dụng đối với hộ sản xuất ,kinh doanh tại NHCSXH huyện Thọ xuân: 26 2.2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng: 39 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT,KINH DOANH TẠI NHCSXH HUYỆN THỌ XUÂN 43 3.1 Giải pháp vĩ mô: 43 3.1.1 Giải pháp của Đảng và các cơ quan Nhà nước liên quan: 43 3.1.2 Giải pháp từ phía Ngân hàng: 44 3.3 Những kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHCSXH huyện Thọ Xuân. 49 3.3.1 Những kiến nghị với NHCSXH: 49 3.3.2 Những kiến nghị đối với chính quyền địa phương:. 50 3.3.3 Những kiến nghị, đề xuất đối với NHCSXH huyện Thọ xuân: 51 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

Xem thêm:

  • Thực trạng và GP phòng ngừa RR tín dụng trong hoạt động KD của ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh Mường Lay
  • Thực trạng quản lý rủi ro tại BIDV- Chi nhánh Bỉm Sơn
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

LỜI NÓI ĐẦU: 1.Tầm quan trọng của đề tài:   Trên địa bàn huyện Thọ xuân hiện nay,nền kinh tế nông nghiệp vẫn giữ một vai trò chủ đạo hết sức quan trọng,với vị trí là đầu mối buôn bán giữa các huyện do đó tầm quan trọng của Hộ sản xuất,kinh doanh ngày càng được nâng cao,hiểu được tầm quan trọng của Hộ sản xuất,kinh doanh đối với nền kinh tế của huyện,Đảng và Ủy ban nhân dân Nhà nước nói chung Đảng,Ủy ban huyện Thọ xuân nói riêng đã tao điều kiện  hết sức thuân lợi.Hành động cụ thể là các Ngân hàng chính sách từ TW đến địa phương luôn dành một phần vốn của Ngân hàng để cho vay với Hộ sản xuất kinh doanh.Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ xuân cũng không ngoại lệ,ngân hàng cũng luôn dành một lượng vốn hàng năm để đáp ứng nhu cầu vốn cho các Hộ sản xuất,kinh doanh mở rộng sản xuất kinh doanh,làm cho kinh tế Thọ xuân ngày càng đi lên,không ngừng phát triển.Nhận thức được tầm quan trọng đó,em đã lựa chọn đề tài “Tín dụng đối với hộ sản xuất,kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa” làm luận văn tốt nghiệp. 2.Nội dung tiến hành nghiên cứu: 2.1 Đối tượng nghiên cứu:  Tình hình cho vay,thu nợ,tài chính,…của NHCSXH huyện Thọ xuân đối với hộ sản xuất,kinh doanh.Qua đó thấy được thực trạng về tín dụng đối dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Thọ xuân một cách chi tiết nhất. 2.2 Phương pháp nghiên cứu:  Sử dụng kết hợp các phương pháp thống kê,phân tích,định tính,định lượng nhằm thu thập số liệu một cách đầy đủ nhất.Sau đó,đem những số liệu thu thập được đem đi phân tích đánh giá tổng quát,riêng biệt,so sánh tuyệt đối và tương đối,so sánh tỷ trọng cơ cấu giữa các năm. Cuối cùng đưa ra những nhận xét tổng quan,hoặc chi tiết nhất dựa trên những phân tích khoa học. 3.Nội dung tổng quát luận văn:   Đề tài gồm 3 chương lớn : CHƯƠNG 1: Khái quát về tín dụng đối với hộ sản xuất,kinh doanh của ngân hàng. CHƯƠNG 2: Tình hình thực tế về tín dụng đối với hộ sản xuất,kinh doanh. CHƯƠNG 3: Giải pháp cải thiện tình hình tín dụng đối với hộ sản xuất,kinh doanh tại NHCSXH huyện Thọ xuân.  Vì thời gian nghiên cứu còn hạn chế về cả mặt lý luận và thực tiễn, đề tài rất rộng và phức tạp, trình độ của bản thận em còn nhiều hạn chế do đó không tránh khỏi những thiếu sót, nhược điểm. Kính mong sự tham gia góp ý của thầy, cô giáo trong khoa và các cán bộ ngân hàng công tác tại NHCSXH huyện Thọ Xuân để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.  Em xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nghiêm Văn Bảy đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài viết này. Em cũng xin cảm ơn các cán bộ công tác tại NHCSXH huyện Thọ Xuân đã tạo mọi đIều kiện và tận tình giúp đỡ trong thời gian em thực tập và hoàn thành bài viết này CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT,KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Khái quát về Ngân hàng chính sách: 1.1.1 Hoàn cảnh ra đời ngân hàng chính sách:  *Khái niệm: Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) là ngân hàng thành lập và hoạt động theo Quyết định  số 131/2002/QĐ-TT ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ.NHCSXH hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.  

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí