loading

Tình Hình Chung Và Các Điều Kiện Sxkd Chủ Yếu Của Cpvcn Dkt 3

MỤC LỤC Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT 3 1.1.Tình hình chung của công ty cổ phần và công nghệ DKT 4 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần và công nghệ DKT 4 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 4 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh 5 1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ 6 1.2. Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của Thủ đô Hà Nội 6

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD
  • Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
  • Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

1.2.1. Điều kiện địa lý 6 1.2.2. Lao động và dân số 7 1.2.3. Điều kiện kinh tế-xã hội 8 1.3. Công nghệ sản xuất của Công ty DKT. 9 1.4. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý ,tổ chức sản xuất và lao động của Công ty cổ phần công nghệ DKT 12 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 12 1.4.2. Chức năng của các phòng ban: 14 1.4.3. Tình hình tổ chức lao động của Công ty 16 1.4.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty DKT 18 1.5. Phương hướng phát triển công ty trong tương lai. 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22 Chương 2: PH N TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 23 2.1. Đánh giá chung kinh tế hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần và công nghệ DKT năm 2015 24 2.2. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ của công ty Cổ phần và Công nghệ DKT 27 2.2.1. Phân tích chỉ tiêu các giá trị sản lượng 27 2.2.3. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ theo mặt hàng 31 2.2.4. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ theo thời gian 32 2.2.5. Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình cung cấp dịch vụ 34 2.2.6. Phân tích về các sản phẩm của công ty và triển vọng phát triển trong tương lai 35 2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định năm 2015 37 2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 38 2.3.2. Phân tích kết cấu TSCĐ của công ty Cổ phần công nghệ DKT 40 2.3.3. Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ công ty Cổ phần công nghệ DKT 41 2.3.4. Phân tích tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định 44 2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động – tiền lương năm 2015 46 2.4.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động 46 2.4.2. Phân tích năng suất lao động 51 2.4.3. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 53 2.5. Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh của công ty 56 2.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí 56 2.5.2. Kết cấu chi phí công ty trong năm 2015 58 2.5.3. Phân tích chi phí trên 1000đ doanh thu 60 2.6. Phân tích tình hình tài chính của công ty 61 2.6.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán 62 2.6.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn của công ty cổ phần công nghệ DKT 69 2.6.4. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của công ty 74 2.6.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ DKT 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 85 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NH N LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 86 3.1. Căn cứ lựa chọn chuyên đề 87 3.1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề tuyển dụng và đào tạo 87 3.1.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 88 3.2. Cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng vào đào tạo nhân lực 89 3.2.1. Khái quát về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 89 3.2.2. Công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp 91 3.2.3. Công tác đào tạo trong doanh nghiệp 95 3.3. Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ DKT 100 3.3.1. Khái quát về công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ DKT 100 3.3.2. Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty 100 3.3.3. Thực trạng công tác đào tạo tại công ty 117 3.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty 121 3.4.1. Phương hướng hoàn thiện 121 3.4.2. Các giải pháp hoàn thiện 122 3.4.3. Kiến nghị thực hiện các giải pháp 132 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 133 Chương 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG NGHỆ DKT

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word