loading

Tổ Chức Công Tác Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 9

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 Chương 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH 4 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y DỰNG SỐ 9 4 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 5 1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 5 1.1.2. Những thành tựu Công ty Cổ phần xây dựng số 9 đạt được trong năm 2015. 6 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần xây dựng số 9. 6 1.2.1 Chức năng 6 1.2.2 Nhiệm vụ 7 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh. 7 1.3. Quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. 7 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty cổ phần xây dựng số 9. 10 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng số 9. 12 1.5.1 Sơ đồ bộ máy quản lý. 12 1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng số 9. 14 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của doanh nghiệp. 15 1.6.1. Tình hình tổ chức sản xuất 15 1.6.2. Tình hình lao động 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 17 Chương 2:PH N TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y DỰNG SỐ 9 NĂM 2015 18 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 9 năm 2015. 19 2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty Cổ phần xây dựng số 9. 22 2.2.1. Đánh giá khái quát hình tài chính của doanh nghiệp 22 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 25 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. 29 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 35 2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của công ty Cổ phần xây dựng số 9. 38 2.2.6. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 46 2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của công ty năm 2015 51 2.3.1. Phân tích chi phí sản xuất. 51 2.3.2. Phân tích giá thành sản phẩm theo 1000đ doanh thu. 54 2.3.3. Phân tích kết cấu giá thành. 56 2.3.4. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp. 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 59 Chương 3:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG CỔ PHẦN X Y DỰNG SỐ 9. 60 3.1. Lý do lựa chọn chuyên đề. 61 3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề. 61 3.2.1. Mục đích nghiên cứu. 61 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu. 62 3.2.3. Nội dung nghiên cứu. 62 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu. 62 3.3. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 62 3.3.1 Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 62 3.3.2 Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 70 3.4. Thực trạng công tác kế toán của Công ty Cổ phần xây dựng số 9. 86 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9. 86 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9. 90 3.4.3. T ình hình công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9. 92 3.4.4. Kết luận. 135 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của Công ty Cổ phần xây dựng số 9. 137 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 139 KẾT LUẬN CHUNG 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO : 141

  • Tăng cường quản lí thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
  • Improving customer service in Military commercial join stock bank – Hoang Quoc Viet Branch
  • Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp tại NH

LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nề kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó dặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền  kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự cần thiết. Cùng với sự đổi mới, phát triển của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa các doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng nhu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó, việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết. Nhận thức được vấn đề nêu trên, qua một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả chọn đề tài:

Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá công trình tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9

làm chuyên đề tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kêt luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu tại công ty Cổ phần xây dựng số 9. Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình  thực hiện giá thành của Công ty Cổ phần xây dựng số 9. Chương 3: Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá công trình tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9. Do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn hẹp nên trong quá trình viết không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô  giáo và bạn đọc.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word