loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Giải Pháp Kế Toán Việt Nam

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 10 1.1. Vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 10 1.1.1. Khái niệm về lao động 10 1.1.2. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 10 1.2. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 10 1.3. Ý nghĩa tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động 12 1.4. Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương 12 1.4.1. Các khái niệm 12 1.4.2. Ý nghĩa của tiền lương 16 1.5. Chế độ về tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN tiền ăn ca của nhà nước quy định. 16 1.5.1. Quỹ bảo hiểm xã hội 16 1.5.2 Quỹ bảo hiểm y tế 17 1.5.3 Kinh phí công đoàn 17 1.5.4 Trợ cấp thất nghiệp 18 1.6 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương 19 1.6.1. Các hình thức tiền lương 19 1.6.2. Tính các khoản trợ cấp BHXH. 22 1.7. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23 1.8. Nêu nội dung và phương pháp tính trích tiền lương nghĩ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 23 1.9  Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 25 1.9.1 Chứng từ lao động tiền lương 25 1.9.2 Tính lương và trợ cấp BHXH 26 1.10  Kế toản tổng hợp kế toán tiền lương, KPCĐ, BHTN, BHYT, BHTN 29 1.10.1.  Kế toán tổng hợp tiền lương. 29 1.10.1.1. Tài khoản sử dụng. 29 1.10.1.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương 30 1.10.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương. 32 1.10.2.1. Tài khoản sử dụng. 32 1.10.2.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương 33 1.11 Kế toán tổng hợp lao động tiền lương theo các hình thức ghi sổ 35 1.11.1  Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 35 1.11.2.   Hình thức kế toán Nhật ký chung 36 1.11.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 37 1.11.4. Hình thức kế toán nhât ký chứng từ 38 1.11.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 39 Kết luận chương 1 40 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 41 2.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 41 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty. 41 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 44 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 44 2.1.4. Đặc điểm về công tác kế toán tại công ty. 46 2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam 49 2.2.1. Công tác tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam 49 2.2.2. Kế toán tiền lương 51 2.2.3. Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH 52 2.2.4 Kế toán các khoản trích theo lương. 69 2.2.5. Tổ chức kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán Misa 76 Kết luận chương 2 83 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀNLƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM 84 3.1. Nhận xét tổng quan về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam . 84 3.1.1 Những ưu điểm. 84 3.1.2. Một số nhược điểm. 85 3.2. Một số kiến nghị nhằm góp phần kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam 85 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 LỜI CẢM ƠN 92 LỜI MỞ ĐẦU

  • Lý do chọn đề tài

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, lao động là một trong ba yếu tố giữ vai trò quyết định đến năng suất lao động. Để đảm bảo quá trình liên tục sản xuất và tái sản xuất, trước hết cần phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Tiền lương chính là một phần mà người lao động đóng góp cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo để cho người lao động đủ để tái sản xuất sức lao động, nâng cao bồi dưỡng sức lao động và nuôi sống gia đình, phát triển gia đình họ. Để kích thích người lao động hăng say, phấn đấu trong lao động thì phải có chính sách tiền lương phù hợp thỏa mãn với nhu cầu của người lao động. Đặc biệt trong cơ chế mới, cơ chế thị trường, lao động trở thành hàng hóa và có thị trường sức lao động thì hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp kế toán tiền lương là một bộ phận rất quan trọng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số chi phí của doanh nghiệp. Nó là đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động quan tâm đến chất lượng công việc của mình, là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc công ty có cách tính lương một cách khoa học, phù hợp và mang lại lợi ích cho người lao động trong công ty sẽ tạo động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, năng suất hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, để doanh nghiệp phát triển thì phải có chính sách tiền lương hợp lý, việc tính lương và thanh toán lương phải được đặt lên hàng đầu và kịp thời. Vậy mức lương nào vừa phù hợp với sức lao động, kích thích tinh thần hăng say, sáng tạo trong công việc vừa tối ưu hóa chi phí trong quá trình kinh doanh quả là một công việc không đơn giản cho công tác kế toán  để lựa chọn hình thức trả lương cho phù hợp. Như vậy, có thể nói tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của con người nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và qua quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và mặt thực tiễn tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam em nhận thấy công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là rất quan trọng, và thiết thực. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

  • Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam. Em xin cảm ơn chân thành tới tập thể ban lãnh đạo công ty đã tạo mọi điều kiện cung cấp các tài liệu của công ty cũng như các anh chị trong phòng kế toán đã hướng dẫn em tận tình trong thời gian làm việc tại công ty. Đặc biệt em xin cảm ơn chân thành tới giáo viên hướng dẫn  đã nhiệt tình giúp em trong thời gian báo cáo này. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word