loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Việt Phát Tại Hà Nội

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại 3 1.1.2. Đặc điểm quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 4 1.1.3. Yêu cầu quản lý đối với quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 6 1.1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 7 1.2. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 8 1.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa và các phương thức thanh toán 8 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp 11 1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 14 1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán 17 1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 21 1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24 1.2.7 Kết quả bán hàng 26 1.4.1. Tổ chức mã hoá các đối tượng quản lý đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 30 1.4.2. Quy trình thực hiện công việc 31 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT 34 PHẦN 1:Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh 34 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 34 2.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp 40 2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát 40 2.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất  kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát 41 2.2.3 Tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 41 2.3Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp 43 2.3.1Cơ cấu bộ máy kế toán, nhiệm vụ, chức năng: 43 2.3.2 Hình thức tổ chức công tác kế toán 45 2.3.3 Hệ thống sổ kế toán, chứng từ kế toán 48 2.3.4 Nội dung công tác kế toán tại công ty 50 2.4Giới thiệu về phần mềm kế toán sử dụng tại công ty 51 2.5. Kế toán vốn bằng tiền 57 2.6 Kế toán hàng hóa 62 2.7. Kế toán TSCĐ 65 2.8.  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 75 2.9.Kế toán giá vốn hàng bán trong công ty 82 2.10.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 89 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT PHÁT 104 3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 106 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 107 3.3 Những tồn tại cần khắc phục trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát 109 3.4. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 110 KL LỜI MỞ ĐẦU Ngày 7/11/2006 Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, mở ra cơ hội lớn cùng muôn vàn thách thức cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thêm vào đó, những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế cạnh tranh để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải có các phương án kinh doanh đạt hiểu quả kinh tế hướng tới mục tiêu cuối cùng là đạt được lợi nhuận tối đa. Ta cũng biết: Lợi nhuận= Doanh thu- Chi phí, do đó để tăng doanh thu và quản lý một cách chặt chẽ, các doanh nghiệp phải biết sử dụng kế toán như một công cụ quản lý quan trọng nhất và không thể thiếu được. Thông qua chức năng thu nhận, cung cấp và xử lý thong tin về các quá trình kinh tế- tài chính của doanh nghiệp về tình hình tiêu thụ trên thị trường đồng thời đánh giá cắt lớp thị trường từ đó kế toán giúp các nhà quản lý đề ra các quyết định đúng đắn và có hiệu quả trong quá trình sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bán hàng là hoạt động cơ bản và giữ vai trò chi phối các hoạt động khác. Gắn liền với công tác kế toán bán hàng, kế toán bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói nó là phần hành kế toán chủ yếu trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó kế toán bán hàng cần phải được tổ chức một cách khoa học và hợp lý nhắm nâng cao hiệu quả kinh doanh, cung cấp thông tin phục vụ quản lý trong doanh nghiệp.  Xuất phát từ thực tế kinh tế thị trường và thực tế kinh doanh tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát, em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán tại công ty với đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội” để viết chuyên đề thực tập của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo tính logic, trong luận văn vẫn đề cập tới CPBH, CPQLDN, thuế TNDN, và trích số liệu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.      Bài luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Chương2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát. Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát.. Trong quá trình thực tập, em nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ của các thầy, các cô trong bộ môn kế toán doanh nghiệp, trực tiếp là PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng cùng với các cô chú cán bộ kế toán của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội. Tuy nhiên, phạm vi của đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh sai sót. Kính mong được sự chỉ bảo giúp đỡ của các thầy, cô giáo và các cô chú cán bộ kế toán của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát để bài luận văn náy được hoàn chỉnh. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word