loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Hoàng Pôn

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa 4 1.1.1. Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 4 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 5 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 6 1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa 7 1.2.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán 7 1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp thương mại 8 1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 10 1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng 12 1.2.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.2.6. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 16 1.2.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 16 1.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 17 1.3. Tổ chức hệ thống Sổ kế toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 19 1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 19 1.3.2. Tổ chức kế toán bán hàng trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 19 1.4. Tổ chức trình bày thông tin bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính. 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PÔN. 23 2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn 23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 23 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 25 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 27 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn 34 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 34 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 65 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí bán hàng 73 2.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 80 2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại công ty 86 2.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại công ty. 90 2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 92 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PÔN. 100 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn 100 3.2. Nhận xét về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn 101 3.2.1. Ưu điểm 101 3.2.2. Hạn chế 101 3.3. Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn 103 3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 103 3.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 104 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM THẢO 114

Xem thêm:

  • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc.
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam.
  • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương.

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ cơ bản, giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác, hoạt động kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tốt. Hiện nay,việc bán hàng hoá của các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Một là, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. Hai là, cơ chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây không ít khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp. Do vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng phù hợp để doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó có được những quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời và có hiệu quả. Cũng như các doanh nghiệp khác ở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm rõ tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

  1. Kết cấu luận văn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức tiêu thụ hàng hóa, em lựa chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Pôn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA

  • Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.