loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cp Thương Mại Và Dịch Vụ Dkt Việt Nam

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 8 1.1.1. Bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8 1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng 8 1.1.1.2. Khái niệm xác định kết quả bán hàng 8 1.1.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 8 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 9 1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại . 10 1.2.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán 10 1.2.1.1. Phương thức bán hàng 10 1.2.1.2. Hình thức thanh toán 11 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 12 1.2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 12 1.2.2.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng: 14 1.2.2.3. Trình tự kế toán 14 1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 16 1.2.3.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận 16 1.2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 16 1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 16 1.2.4.1. Nội dung 17 1.2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 17 1.2.4.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 17 1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 18 1.2.5.1. Nội dung 18 1.2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 19 1.2.5.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 19 1.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của riêng hoạt động bán hàng 21 1.2.6.1. Nội dung 21 1.2.6.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 22 1.2.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng 23 1.2.7.1. Nội dung 23 1.2.7.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 23 1.2.7.3. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 24 1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 24 1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 24 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 26 1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 27 1.3.4. Tổ chức kế toán bán hàng trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin (kế toán máy) 28 1.4. Tổ chức trình bày thông tin bán hàng và xác định kết quả bán hàng trên báo cáo tài chính 30 1.4.1. Các chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trên báo cáo tài chính 30 1.4.1.1. Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(MS 01) 31 1.4.1.2. Chỉ tiêu Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02) 31 1.4.1.3. Chỉ tiêu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10) 31 1.4.1.4. Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán (MS 11) 31 1.4.1.5. Chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp (MS 20) 31 1.4.2. Cách lập các chỉ tiêu về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trên báo cáo tài chính 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DKT VIỆT NAM 33 1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ DKT 33 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 33 1.1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty 33 1.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 34 1.1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vài năm gần đây 35 1.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 35 1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 36 1.1.3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý 36 1.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ các bộ phận 37 1.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 38 1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 38 1.1.4.2. Các chính sách, chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 40 1.1.4.3. Đặc điểm phần mềm kế toán MISA SMS.NET được sử dụng tại công ty 41 1.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DKT Việt Nam 45 1.2.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 45 1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 45 1.2.1.3. Kế toán chi phí bán hàng 68 1.2.1.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 72 1.2.1.5. Kế toán chi phí thuế TNDN 74 1.2.1.6. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DKT VIỆT NAM 79 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DKT Việt Nam 79 3.1.1. Ưu điểm: 79 3.1.2. Hạn chế: 80 3.2. Nhận xét về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần CP Thương mại và Dịch vụ DKT Việt Nam 80 3.2.1. Ưu điểm 80 3.2.2. Hạn chế 81 3.3. Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ DKT Việt Nam 82 3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 82 3.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty 83 KẾT LUẬN 85

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long
  • KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÔNG TY TNHH F.I.R.S.T
  • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính thực tiễn hữu ích của đề tài nghiên cứu

Trong một doanh nghiệp nói chung hay đối với một doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói riêng, có rất nhiều hoạt động diễn ra trong và ngoài công ty như hoạt động mua hàng, hoạt động bán hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đối với một doanh nghiệp kinh doanh thương mại mà nói, hoạt động bán hàng là hoạt động cốt yếu, giữ vai trò chủ đạo chi phối các hoạt động còn lại, cũng như ảnh hưởng đến sự sống còn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ cơ bản, giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác, hoạt động kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tốt. Hiện nay,việc bán hàng hoá của các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Một là, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. Hai là, cơ chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây không ít khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp. Do vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng phù hợp để doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó cung cấp cho nhà quản lý về  kết quả tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó có được những quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời và có hiệu quả. Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy em đã chọn đề tài này làm khóa luận tốt nghiệp.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam. Mục đích của việc nghiên cứu của đề tài: là nhằm làm rõ tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với các phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam.

  1. Kết cấu luận văn

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức tiêu thụ hàng hóa, em lựa chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ DKT Việt Nam. CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  • Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.