loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh An Phú

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4 1.1. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 4 1.1.1.Quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 4 1.1.2.Yêu cầu quản lý hoạt động quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. 5 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết kinh doanh. 6 1.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 7 1.2.1.Các phương thức bán hàng 7 1.2.2.Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 9 1.2.3. Giá vốn hàng bán 10 1.2.4.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 12 1.2.5.Chi phí hoạt động tài chính và doanh thu hoạt động tài chính 14 1.2.6.Chi phí khác và thu nhập khác 15 1.2.7.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.2.8.Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 17 1.3.TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 17 1.3.1.Chứng từ sử dụng 17 1.3.2.Tài khoản kế toán sử dụng và trình tự hạch toán kế toán 18 1.3.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng 18 Sơ đồ 1.1:Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trong trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 18 Sơ đồ 1.2:Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trong trường hợp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp 19 Sơ đồ1. 3 :Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trong trường hợp bán hàng đại lý, ký gửi 19 Sơ đồ 1.4:Trình tự kế toán doanh thu bán hàng trong trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp 20 1.3.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 21 Sơ đồ 1.5:Trình tự kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 21 Sơ đồ 1.6:Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 22 Sơ đồ 1.7:Trình tự kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22 22 1.3.2.4.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 22 Sơ đồ 1.8: Trình tự kế toán chi phí bán hàng 23 Sơ đồ 1.9:Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24 1.3.2.5.Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 25 Sơ đồ 1.10: Trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 25 1.3.2.6.Kế toán chi phí và thu nhập khác 25 Sơ đồ 1.11: Trình tự kế toán chi phí và thu nhập khác 26 1.3.2.7.Kế toán chi phí thuế TNDN 26 Sơ đồ 1.12: Trình tự kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 26 1.3.2.8.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 27 Sơ đồ1.13: Trình tự kế toán xác định kế quả kinh doanh 27 1.3.3.Hệ thống sổ kế toán, báo cáo kế toán 28 1.3.4. Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện kế toán máy 29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 32 2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH AN PHÚ 32 2.1.1. Khái quát chung về công ty 32 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 32 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 33 Sơ đồ 2.1:Bộ máy quản lý của công ty 33 2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 34 Sơ đồ 2.2:Bộ máy kế toán của công ty 35 Sơ đồ 2.3:Trình tự hạch toán theo hình thức Nhật ký chứng từ 37 2.2. TỔNG QUAN VỀ HỀ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 42 2.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 43 2.3.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại đơn vị 43 2.3.2.Kế toán doanh thu bán hàng 44 2.3.3.Các khoản giảm trừ doanh thu 55 2.3.4. Kế toán giá vốn hàng bán 55 2.3.5.  Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 61 2.3.5.1.Kế toán chi phí bán hàng 61 2.3.5.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 67 2.3.6.  Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 71 2.3.6.1.Kế toán chi phí hoạt động tài chính 71 2.3.6.2.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 71 2.3.7.Kế toán chi phí và thu nhập khác 75 2.3.8.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 76 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 80 3.1. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 80 3.1.1 Những ưu điểm cơ bản 81 3.1.2.Những hạn chế cần hoàn thiện 82 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ 83 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 LỜI MỞ ĐẦU Bán hàng và xác định kết quả bán hàng là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tế cho chúng ta thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế tuy có can thiệp sâu vào các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trong thời kỳ này, các doanh nghiệp chủ yếu giao nộp sản phẩm hàng hóa cho các đơn vị theo địa chỉ và giá cả do Nhà Nước định sẵn. Tóm lại trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề trung tâm: Sản xuất cái gì? Sản xuất bằng cách nào? Sản xuất cho ai? đều do Nhà Nước quyết định thì công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ chỉ đơn giản là việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải tự mình quyết định chiến lược cho ba vấn đề trung tâm thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức thực hiện tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh thì mới có thể tồn tại và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp nào không tiêu thụ được sản phẩm, hàng hóa của mình, xác định không chính xác kết quả sẽ dẫn đến tình trạng “ lãi giả, lỗ thật” sớm muộn cũng đi đến chỗ phá sản. Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy điều đó. Đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hoá, các doanh nghiệp phải làm gì để không chỉ phát triển bền vững ở quê hương mà còn vươn mình nâng tầm phát triển ra khu vực và thế giới. Cần phải có một kim chỉ nam, một phương châm để các doanh nghiệp theo đó mà thực hiện. Muốn vậy cần phải có những chương trình kế hoạch thật sự xuất phát từ thực tế, phải từ lý luận để soi vào thực tế, các doanh nghiệp đã và đang làm gì cho mục đích, lợi ích của mình, để từ đó rút ra được những bài học, phương hướng giải quyết mọi vấn đề còn khúc mắc. Muốn vượt qua sự cạnh tranh, đào thải khắt khe của thị trường để tồn tại và phát triển, trong đó việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ là vấn đề sống còn, quyết định đối với doanh nghiệp và cũng trong cơ chế đó doanh nghiệp phải sử dụng hàng loạt các công cụ, biện pháp để quản lý kinh tế ở đơn vị mình. Kế toán với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã và đang là một công cụ sắc bén và hữu hiệu trong công tác quản lý. Nhận thức được điều đấy công ty TNHH An Phú đã thực sự coi trọng công tác kế toán, và sử dụng như một công cụ hữu hiệu để quản lý tài sản, vốn của công ty, trong đó bộ phận công tác kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh là một trong những phần hành rất quan trọng. Xuất phát từ tình hình trên, trong thời gian thưc tập tại Công ty TNHH An Phú, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo-PGS/TS Nguyễn Vũ Việt và với sự giúp đỡ của các cán bộ phòng tài chính kế toán của Công ty, cùng với kiến thức đã học, em xin đi sâu trình bày đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú”. Với đề tài này, em mong muốn củng cố, trau dồi những kiến thức lý luận mà em đã học, phân tích giải quyết các vấn đề của thực tiễn trong quản lý kinh tế tài chính, kế toán của Công ty.

  • Mục đích nghiên cứu :

Khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào đó để nghiên cứu thực tiễn, chỉ ra những mặt thuận lợi và khó khăn trong một DN kinh doanh thương mại và từ đó có thể đưa ra những đề xuất,ý kiến khách quan nhằm hoàn thiện hơn cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của DN.

  • Đối tượng nghiên cứu :

Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh và các biện pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH An Phú.

  • Phương pháp nghiên cứu :

Tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú bằng phương pháp thống kê, so sánh và một số phương pháp khác, từ đó chọn lựa ra những mẫu nghiên cứu phù hợp với mục đích nghiên cứu, đưa ra các nhận xét và các giải pháp thiết thực, tối ưu nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại DN.

  • Luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong  doanh nghiệp thương mại. Chương 2 : Thực trạng  về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú. Chương 3 : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú. Mặc dù em đã có rất nhiều cố gắng xong chuyên đề của em cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Em kính mong được sự chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô giáo và các cán bộ trong Công ty để em hoàn thiện đề tài này tốt hơn nữa. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word