loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Thương Mại Tlc Việt Nam

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA Khái quát về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Một số khái niệm cơ bản Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định KQKD Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD Kế toán Giá vốn hàng bán ( GVHB) Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán Doanh thu và chi phí tài chính CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TLC VIỆT NAM. 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 2.1.4  Tổ chức hình thức sổ kế toán 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí quản lý kinh doanh (bao gồm cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp). 2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính tại công ty 2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại công ty. 2.2.6. Kế toán Chi phí thuế TNDN tại công ty.         2.2.7.     Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. CHƯƠNG 3: MỘT  SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TLC VIỆT NAM 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam 3.1.1 Ưu điểm 128 3.1.1.1 Nhận xét về bộ máy kế toán 128 3.1.1.2 Nhận xét về hình thức kế toán 129 3.1.1.3 Nhận xét về hệ thống tài khoản kế toán 130 3.1.1.4 Nhận xét về hình thức chứng từ kế toán 130 3.1.1.5 Nhận xét về phương pháp đánh giá hàng tồn kho 130 3.1.1.6 Nhận xét về tình hình vốn và công nợ của công ty 131 3.1.1.7 Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 132 3.1.1.8 Nhận xét về nghĩa vụ công ty đối với nhà nước 132 3.1.2 Nhược điểm 133 3.1.2.1 Về việc sử dụng phần mềm kế toán 133 3.1.2.2 Về hệ thống sổ sách kế toán 133 3.1.2.3 Về hệ thống tài khoản kế toán 133 3.1.2.4 Về việc xác định kết quả bán hàng 134 3.1.2.5 Về hệ thống kiểm soát  nội bộ 134 KẾT LUẬN CHUNG

Xem thêm:

  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Thành Sen
  • Chính sách lãi suất với hoạt động tới các công ty ngành Xây dựng trong giai đoạn 2010- 2015
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại 

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ cơ bản, giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác, hoạt động kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tốt. Hiện nay,việc bán hàng hoá của các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách. Một là, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. Hai là, cơ chế quản lý kinh tế còn nhiều bất cập gây không ít khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp. Do vậy, để có thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng phù hợp để doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hoá để từ đó có được những quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời và có hiệu quả. Cũng như các doanh nghiệp khác ở Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm rõ tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

  1. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam.
  2. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
  3. Kết cấu luận văn: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức tiêu thụ hàng hóa, em lựa chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam”.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam Vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại Học viện Tài chính, kết hợp với thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh thu nhận được  tại Công ty TNHH đầu tư và thương mại TLC Việt Nam, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Th.S  Đặng Thế Hưng và các anh chị Phòng Kế toán tại Công ty, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Do thời gian thời gian thực tập chưa nhiều và khả năng còn hạn chế nên luận văn của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đánh giá, nhận xét và chỉ bảo trực tiếp của Th.S  Đặng Thế Hưng, các thầy, cô và các anh chị phòng kế toán để luận văn của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NHỎ VÀ VỪA Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.