loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cp Xây Dựng Thăng Long

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long

MỤC LỤC CHƯƠNG  I :NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3 1.1. Đặc điểm cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 3 1.2. Yêu cầu, ý nghĩa của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 6 1.3. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 7 1.3.1 Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất: 7 1.3.2 Phân loại chi phí sản xuất: 7 1.3.3 Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm xây lắp: 10 1.3.3.1 Khái niệm, bản chất giá thành sản phẩm xây lắp: 10 1.3.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 11 1.3.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp: 13 1.3.5 Vị  trí, vai trò của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 13 1.3.6 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 14 1.4 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14 1.4.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14 1.4.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 15 1.4.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất  theo phương pháp kê khai thường xuyên: 16 1.4.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất  theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 26 1.5 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 26 1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 26 1.5.2 Các phương pháp tính giá thành: 26 1.6 Tổ chức hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 28 1.7 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 30 1.7.1 Nguyên tắc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 31 1.7.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 31 1.7.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 32 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG THĂNG LONG 34 2.1. Tình hình, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng Thăng Long . 34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP xây dựng Thăng Long : 34 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của Công ty CP xây dựng Thăng Long 35 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán tại Công ty CP xây dựng Thăng Long : 38 2.2. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty CP xây dựng Thăng Long 45 2.2.1. Một số đặc điểm về vấn đề nghiên cứu 45 2.2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cp xây dựng Thăng Long 46 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP XÂY DỰNG THĂNG LONG 67 3.1. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp: 67 3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty CP xây dựng Thăng Long: 67 3.2.2. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long 68 KẾT LUẬN 74 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt khi nước ta đã là thành viên của Tổ chức Thương mại quốc tế WTO thì cạnh tranh là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp, đó là động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Xây dựng là một ngành cơ bản tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay thì việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật từng ngày là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng yêu cầu các doanh  nghiệp xây dựng phải không ngừng đổi mới khoa học công nghệ kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm để ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng trên, yêu cầu đặt ra đối với công tác kế toán là thực hiện tốt kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Bởi nó cho phép tính toán một cách chính xác, đầy đủ, khách quan các khoản mục chi phí đã bỏ ra, cung cấp số liệu cần thiết phục vụ cho công tác quản trị của doanh nghiệp. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong ngành xây dựng cơ bản. Đối với doanh nghiệp thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là cơ sở để giám sát hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mình, không ngừng đổi mới hoàn thiện cho phù hợp với cơ chế tài chính hiện nay của nước ta. Đối với nhà nước, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là cơ sở sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cả trong nước và ngoài nước, Công ty CP xây dựng Thăng Long đã có những kế hoạch cụ thể để quản lý tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của doanh nghiệp mình để đạt hiệu quả cao nhất. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong quá trình thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty CP xây dựng Thăng Long, cùng với những kiến thức được trang bị trong nhà trường, với sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các anh chị trong phòng tài chính kế toán doanh nghiệp, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long” làm luận văn cuối khóa. Kết cấu khóa luận cuối khóa của em ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chương 2: Thực trạng về Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xây dựng Thăng Long. Trong quá trình tìm hiểu luận văn, em đã cố gắng hoàn thành tốt luận văn cuối khóa. Song đây là một đề tài rất rộng và phức tạp, thời gian thực tập ngắn, do trình độ hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên luận văn cuối khóa của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, cũng như các cán bộ, nhân viên kế toán doanh nghiệp và những người quan tâm để em hoàn thiện tốt hơn luận văn cuối khóa cũng như hoàn thiện hơn về kiến thức cho mình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong khoa, đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Vũ Việt; cùng các cán bộ nhân viên Phòng tài chính kế toán Công ty CP xây dựng Thăng Long đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận này. CHƯƠNG  I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

  • Đặc điểm cơ bản hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word