loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Tnhh Mtv Nước Khoáng Tản Viên

Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên

LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 5 1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5 1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6 1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7 1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 1.2.1. Nội dung của kế toán chi phí sản xuất 9 1.2.2. Nội dung kế toán giá thành sản phẩm 19 1.2.3. Các hình thức sổ kế toán doanh nghiệp sử dụng trong kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33 1.2.5. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 45 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG TẢN VIÊN CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI 46 2.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội. 46 2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội 46 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 47 2.1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 48 2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội. 50 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội 53 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội 61 2.2.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội 61 2.2.2. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội 102 2.3. Thực trạng trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính 109 2.4. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội trong điều kiện ứng dụng phầ mềm kế toán. 110 2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 113 2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 115 2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 115 2.4.4. Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm 118 2.4.5. Xem in báo cáo, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản. 121 Kết luận chương II 124 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG TẢN VIÊN CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI 125 3.1. Nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội. 125 3.1.1. Những ưu điểm 125 3.1.2. Những hạn chế của công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội 128 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 130 3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên. 131 KẾT LUẬN 134 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 LỜI NÓI ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển không ngừng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới. Dưới sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Để có thể tồn tại và phát triển thì một yêu cầu quan trọng đặt ra với các nhà quản trị doanh nghiệp là phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả      tốt nhất. Để đạt được những mục tiêu trên, doanh nghiệp phải tìm mọi cách để tiết kiệm nhưng đồng thời vẫn giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán  một cách hợp lý, đúng đắn và khoa học đặc biệt là công tác hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm để cung cấp những thông tin hữu ích, cần thiết và kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội rất coi trọng công tác kế toán, trong đó công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng. Là một sinh viên Học viện Tài chính, sau một thời gian thực tập, được đi sâu tìm hiểu bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội, em đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Chính vì vậy, em lựa chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội” làm luận văn cuối khóa.

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài

Tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nhiệp sản xuất. Tìm hiểu, đánh gía thực trạng công tác kế toán nói chung, trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Nước khoán tinh khiết 1,5L tại công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội. Các số liệu để nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được sử dụng trong tháng 12 năm 2015. Công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm với các quy cách khác nhau nhưng do thời gian nghiên cứu của đề tài nên em xin phép được tập trung nghiên cứu về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nước tinh khiết chai 1,5L.

 • Phương pháp nghiên cứu đề tài:
 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các giáo trình chuyên ngành kế toán, các văn bản, tài liệu liên quan đến các chế độ, các quy định của nhà nước, các tài liệu sổ sách của công ty liên quan đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 • Phương pháp quan sát: Sử dụng trong việc quan sát quy trình sản xuất, cách thức tổ chức, quản lý tại công ty.
 • Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên tại xưởng, nhân viên phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân viên phòng kĩ thuật công nghệ, nhân viên phòng Kế toán để thu thập những thông tin cần thiết.
 • Phương pháp điều tra: Thu thập các thôn tin về việc áp dụng các chế độ. chuẩn mực kế toán của Nhà nước tại Công ty.
 • Phương pháp tổng hợp số liệu: Tổng hợp các số liệu đã thu thập được nhằm phục vụ cho công tác phân tích đánh giá
 • Phương pháp phân tích thống kê: Dựa trên số liệu đã được tổng hợp để tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu từ đó đánh giá ưu nhược điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tìm ra nguyên nhân và để xuất phương án nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.
 • Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết gồm ba chương:

 • Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
 • Chương II: Thực trạng về tổ chức công tác kê toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội.
 • Chương III: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội.

Trong quá trình thực tập nghiên cứu, thu thập tài liệu em được sự quan tâm hướng dẫn tận tình của Thạc sỹ Nguyễn Hương Giang, cùng với sự giúp đỡ của toàn thể cán bộ nhân viên phòng Kế toán Công ty TNHH MTV nước khoáng Tản Viên công đoàn Hà Nội đã tao điều kiện cho em hoàn thành luận văn này. Do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân còn có hạn, nhất là bước đầu tiếp cận với thực tế nên còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của cô giáo để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn.   CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word